کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم ها : 83

فیلم جلسه 1 - ترکیبیات (قسمت اول)، اصل شمارش و شمارش دستی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در مورد آنالیز ترکیبی یا ترکیبیات صحبت می کنیم در حقیقت مربوط به مباحثی میشه ک

فیلم جلسه 2 - ترکیبیات (قسمت دوم)، اصل ضرب، اصل جمع و اصل متمم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ممرده اصل ضرب اصل جمع و اصل متمم که سه تا ابزار خیلی بدرد بخور برای آنا

فیلم جلسه 3 - ترکیبیات (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فاکتوریل، جایگشت خطی و دوری

فیلم جلسه 4 - ترکیبیات (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تبدیل و ترکیب

فیلم جلسه 5 - فصل اول: احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
احتمال مقدماتی

فیلم جلسه 6 - فصل اول: احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
پیشامدهای مستقل

فیلم جلسه 7 - احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
احتمال کل

فیلم جلسه 8 - فصل دوم: تابع درجۀ دوم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نمودار سهمی، ریشه­ها

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: تابع درجۀ دوم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روابط بین ریشه­ها و تشکیل معادلۀ درجۀ دوم

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: تابع درجۀ دوم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
علامت ریشه­ها، معادلات دو مجذوری، کم­ترین و بیش­ترین مقدار تابع

فیلم جلسه 11 - فصل چهارم: قدر مطلق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مفاهیم اولیه، معادله و نامعادلۀ قدر مطلقی

فیلم جلسه 12 - فصل چهارم: قدر مطلق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نامعادلات پیچیده­تر و نمودارهای قدر مطلقی

فیلم جلسه 13 - فصل چهارم: قدر مطلق (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توابع خاص

فیلم جلسه 14 - آمار و مدلسازی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تعاریف اولیه و دسته­بندی داده­ها

فیلم جلسه 15 - آمار و مدلسازی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نمودارها

فیلم جلسه 16 - آمار و مدلسازی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شاخص­های مرکزی (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - آمار و مدلسازی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شاخص­های مرکزی و پراکندگی

فیلم جلسه 18 - آمار و مدلسازی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شاخص­های پراکندگی

فیلم جلسه 19 - هندسه و استدلال(قسمت اول)-زاویه(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه میخوایم هندسه رو شروع بکنیم. از فصل یک یعنی هندسه و استدلال شروع می کنیم که با مفهوم زاویه آغاز میشه، بعد در رابطه با نی

فیلم جلسه 20 - فصل اول: هندسه و استدلال(قسمت دوم)-زاویه(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در رابطه با مثلث متساوی الاضلاع صحبت میکنیم. در رابطه با شرایط هم نهشتی د

فیلم جلسه 21 - فصل اول:هندسه و استدلال(قسمت سوم)-چند ضلعی ها و خم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در رابطه با انواع چند ضلعی ها صحبت میکنیم. در رابطه با چند ضلعی ها محدب و مقعر صحبت میکنیم. چندضعلی های منتظم رو بررس

فیلم جلسه 22 - هندسه(1)فصل دوم: فیثاغورس و مساحت(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم که فصل دوم هندسه یک یعنی مساحت و فیثاغورس رو شروع بکنیم. در رابطه

فیلم جلسه 23 - هندسه (1)، فصل دوم: فیثاغورث و مساحت (قسمت دوم)، مساحت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه چند تا نکته مونده از مثلث قائم الزاویه در مورد اون ها صحبت می کنیم، مساحت

فیلم جلسه 24 - هندسه(1) فصل سوم: تالس و تشابه(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ىر اين جلسه فصل سوم هنىسه 1 رو شروع مي كنيم، تالس و تشابه مثلث ها رو می گیم و راجع به نسبت تشابه صحبت می کنیم. کلاس ریاضی تجربی ک

فیلم جلسه 25 - هندسه (1)، فصل سوم: تالس و تشابه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه تالس و تشابه رو ادامه میدیم و به خصوص راجع به روابط بین محیط مثلث های متشابه سوالات زیادی از کنکور های چند سال اخیر ح

فیلم جلسه 26 - هندسه 1: فصل 4 شکل های فضایی (قسمت 1) - مکعب مستطیل و منشور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه فصل چهارم هندسه 1 یکی شکل های فضایی رو شروع می کنیم.در این فلم در مورد مکعب مستطیل، مکعب و منشور صحبت می کنیم. کلاس

فیلم جلسه 27 - هندسه(1) فصل چهارم: شکل های فضایی (قسمت دوم)، استوانه، هِرم و مخروط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه شکل های فضایی رو ادامه میدیم، استوانه، مخروط و هرم رو بررسی می کنیم و کلی

فیلم جلسه 28 - هندسه (1)، فصل چهارم: شکل های فضایی (قسمت سوم)، هرم و اصل کوالیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه از هندسه فضاییی یا شکل های فضایی، ادامه هرم رو میگیم، هرم منتظم یا چهار و

فیلم جلسه 29 - تابع جزءصحیح (قسمت اول)، مفهوم جزءصحیح، معادله و نامعادلۀ براکتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت درباره تابع جزء صحیح یا براکت صحبت می کنیم. تابع جزء صحیح اهمیت بسیار زیا

فیلم جلسه 30 - تابع جزء صحیح( قسمت دوم) - تابع جزء اعشاری و ویژگی های جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه راجع به جزء اعشاری صحبت می کنیم، در حقیقت ادامه مبحث جزء صحیح رو با تابع جزء اعشاری ادامه میدیم و چهار تا ویژگی براکت

فیلم جلسه 31 - تابع جزء صحیح( قسمت سوم) - نمودار تابع جزء صحیح و تابع شامل جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجع به نمودار توابعی که جزء صحیح توشون به کار رفته صحبت می کنیم و توابع مهم رو رسم می کنیم و در نهایت یاد میدیم بهتو

فیلم جلسه 32 - تابع (قسمت اول)، رابطه و روش های نمایش تابع و مقدار تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در رابطه با تابع صحبت میکنیم، استارت تابع رو میزنیم، راجع به رابطه و تابع، اینکه چه رابطه هایی تابع هستند و چه رابطه

فیلم جلسه 33 - تابع (قسمت دوم)، دامنه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه راجع به دامنه توابع صحبت می کنیم از روی نمودار از روی ضابطه از روی زوج مرتب و نمودار پیکانی دامنه توابع رو پیدا میکنی

فیلم جلسه 34 - تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در برد توابع کامل صحبت می کنیم چند تابع خاص رو که میشه بردش رو راحت بدست ا

فیلم جلسه 35 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع و دامنۀ تابع مرکب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت بحث تابع رو ادامه میدیم و دربارۀ تابع مرکب صحبت می کنیم. یعنی fog، تشکیل ضا

فیلم جلسه 36 - تابع (قسمت پنجم)، ادامۀ ترکیب توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه بحث تابع رو ادامه میدیم. دربارۀ تابع مرکب و دامنۀ تابع در جلسۀ قبلی صحبت کردیم، چند تا مثال باقی مونده و میریم سراغ ت

فیلم جلسه 37 - تابع (قسمت ششم)، تابع یک به یک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به تابع یک به یک صحبت کنیم، روش های مختلفی برای شناختن تابع

فیلم جلسه 38 - تابع (قسمت ششم)- تابع معکوس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه بحث مفصلی توی تابع معکوس یا تابع وارون داریم راجع به اینکه ضابطه چطور بدست بیاریم و نمودار چطور بکشیم.در آخر هم تست

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت اول)، زاویه و نسبت های مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مثلثات رو شروع می کنیم و در رابطه با تعریف زاویه، درجه، رادیان، واحدهای مختلف زاویه و اینکه چجوری اینارو به هم تبدیل

فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت دوم)، دایره مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه دایره مثلثات رو شروع می کنیم محو هایsin ,cos ,tan را معرفی میکنیم و این که چطور شما از دایره مثلثاتی بتونید استفاده ب

فیلم جلسه 41 - مثلثات (قسمت سوم)، دایره مثلثاتی و کمان های (α+(kπ/2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه یه چند تا تست از دایره مثلثاتی مونده اونارو براتون حل می کنم که تست های متنوع تری از تست های مثلثاتی رو دیده باشید و

فیلم جلسه 42 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث روابط مثلثاتی رو از فرمول های مقدماتی شروع میکنیم و تا سر فرمول های 2α کار رو جلو

فیلم جلسه 43 - مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث اتحادهای مثلثاتی رو ادامه میدیم، روابط 2α و 3α رو بررسی می کنیم و تست های متنوعی ا

فیلم جلسه 44 - مثلثات (قسمت ششم)، معادلۀ مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث معادلۀ مثلثاتی رو مطرح می کنیم، دو تا تیپ مرسوم توی سوالات معادلۀ مثلثاتی داریم.

فیلم جلسه 45 - مثلثات (قسمت هفتم)، معادلۀ مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در رابطه با معادلۀ مثلثاتی بحث رو ادامه میدیم، یک جلسه قبلا دربارۀ معادلۀ مثلثاتی صحبت کردیم. تیپ اول سوالات معادلۀ مثلثاتی رو تو

فیلم جلسه 46 - مثلثات (قسمت هشتم)، معادلۀ مثلثاتی (قسمت سوم) و کاربرد مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه معادله مثلثی رو تموم می کنیم یه چند تا نکته ازش باقی مونده در رابطه با نکات صحبت می کنیم و کاربرد مثلثات رو با پیدا ک

فیلم جلسه 47 - مثلثات (قسمت نهم)، کاربرد مثلثات (قسمت دوم) و توابع مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه مثلثات رو با ادامۀ کاربرد مثلثات شروع می کنیم و بعد از اینکه  کاربرد مثل

فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت دهم)، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه آخرین جلسه مثلثات هستش که بحث توابع مثاثاتی رو ادامه میدیم راجع به دوره تنا

فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت اول)، تعریف مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه مشتق رو مشتق رو شروع می کنیم و با تعریف مشتق جلو میریم، مشتق چپ و راست رو هم تعریف می کنیم و راجع به تعبییر هندسی مشت

فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت دوم)، نیم مماس چپ و راست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه مشتق رو ادامه میدیم با نیم مماس های چپ و راست شروع میکنیم راجعبشون مثال ه

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت سوم)، مشتق گیری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه مشتق گیری رو شروع می کنیم، فرکول های مشتق رو اول از همه به شما یاد میدیم ر

فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت چهارم)، مشتق گیری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه مشتق گیری رو ادامه میدیم، یه سری نکات تکمیلی راجع به این که بعضی از سوالا

فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت پنجم)، مشتق تابع مرکب - محاسبه حدود با مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه مشتق تابع مرکب رو که قبلا راجع بش صحبت کردیم رو فرمول بندی می کنیم براش یک فرمول جامع ارائه میدیم که چه جوری مشتق تاب

فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت ششم)، مشتق ضمنی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در رابطه با مشتقگیری ضمنی صحبت می کنیم راجع به این که همه توابع صریح نیست

فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هفتم)، خط مماس و قائم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در رابطه با خط مماس و قائم صحبت می کنیم. اینکه معادلۀ خط مماس و خط قائم رو

فیلم جلسه 56 - مشتق (قسمت هشتم)، خط مماس و قائم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه بحث خط مماس و قائم رو با موضوعات زیر ادامه میدیم: موضوعاتی که در راب

فیلم جلسه 57 - مشتق (قسمت نهم)، مشتق ناپذیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در رابطه با خط مماسس قائم خارج از منحنی از نقطه خارج منحنی یه نکته کوچولو

فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، نقاط بحرانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه کاربرد مشتق رو شروع میکنیم از تعریف نقطه بحرانی و تست های زیادی ازش حل می

فیلم جلسه 59 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، اکسترمم های مطلق و نسبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های مطلق و نسبی صحبت می کنیم اول معرفی میکنیم اکسترمم مطلق و نسبی رو بعد راجع به این صحبت می کنیم

فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، اکسترمم های مطلق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه کاربرد مشتق رو با بحث پیدا کردن اکسترمم های مطلق بر توابع پیوسته در بازۀ

فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، یکنوایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه کاربرد مشتق رو با بحث یکنوایی توابع ادامه میدیم، راجع به این که چه توابعی صعودی و نزولی هستند و چه ربطی به مشتق داره

فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، اکسترمم نسبی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های نسبی صحبت می کنیم، اکسترمم های نسبی رو من تو جلسه

فیلم جلسه 63 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ششم)، اکسترمم نسبی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های نسبی که قبلا صحبت کردیم و نحوه به دست اومدنش رو صحبت کردیم تست های بیشتری حل می کنیم و چند تا

فیلم جلسه 64 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، تقعر و عطف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه بحث تقعر و عطف رو شروع می کنیم راجع به تقعر صحبت می کنیم این که چه رابطه ای با مشتق داره و مثال ها و تست های زیادی از

فیلم جلسه 65 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، تقعر و عطف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه راجع به نقطه عطف صحبت می کنیم جلسه قبلی راجع به تقعر صحبت کردیم فهمیدید ک

فیلم جلسه 66 - انتگرال (قسمت اول)، انتگرال نامعیّن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم انتگرال رو شروع می کنیم و با انتگرال نامعین هم شروع می کنیم، احتمالاً دو قسمت طول میکشه، این قسمت و قسمت بعدی در مور

فیلم جلسه 67 - انتگرال (قسمت دوم)، انتگرال نامعیّن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
راجع به انتگرال نامعین توی فیلم قبلی صحبت کردیم و تو این فیلم انتگرال نامعین رو تموم می کنیم، تست های متنوعی رو از کنکور سراسری ب

فیلم جلسه 68 - انتگرال (قسمت سوم)، انتگرال معیّن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی جلسات قبلی راجع به انتگرال نامعین صحبت کردیم، گفتیم که راجع به پاد مشتقه، یعنی برعکس عملیات مشتق گیری. اما تو این فیلم راجع ب

فیلم جلسه 69 - انتگرال (قسمت چهارم)، قضیۀ بنیادی دوم و مساحت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه راجع به قضیۀ بنیادی دوم صحبت می کنیم، قضایای بنیادی دو تا هستن، اول و دوم، ابتدا قضیۀ بنیادی دوم رو براتون میگم چون

فیلم جلسه 70 - انتگرال (قسمت پنجم)، مساحت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه آخرین جلسۀ انتگراله، راجع به مساحت ها یا سطح محصور صحبت می کنیم و در آخر هم راجع به قضیۀ بنیادی اول یا همون مشتق گیری از

فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد چپ و راست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم حل و پیوستگی رو شروع می کنیم. بعد از مدت ها که بچه ها خیلی درخواست داشتن، امروز حد و پیوستگی رو شروع می کنیم. توی ای

فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)، حد در نقطه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه حد رو انشاا... ادامه میدیم، موضوعات اولیه و مفاهیم اولیه حد رو از روی نمودار به شما یاد میدیم، اینکه از روی نمودار چج

فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، حد در نقطه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در رابطه با ادامۀ حدهای براکتی صحبت می کنیم و قضیۀ فشردگی رو مطرح می کنیم، قضیۀ فشردگی نتایجی داره که راجع به نتایجش

فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، حدود مبهم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه حدود مبهم رو شروع می کنیم، از صفر صفرم ها شروع میکنیم، در واقع حدودی که مشکل دار هستن، صفر صفرم، بی نهایت بی نهایتم،

فیلم جلسه 75 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، حدود مبهم (قسمت دوم)، هوپیتال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه حد های صفر صفرم رو ادامه میدیم وارد قضیه هوپیتال هم میشیم و مثال ها متنوعی ازش حل می کنیم و حدود رو بررسی می کنیم که

فیلم جلسه 76 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، هوپیتال (قسمت دوم)، هم ارزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه بحث حد های صفر صفرم رو همچنان ادامه میدیم ادامۀ بحث هوپیتال و موضوع استفاده از روش هم ارزی یا تابع ها هم ارز برای حل

فیلم جلسه 77 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حد بی نهایت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه باز هم فیلم های حد رو ادامه میدیم، در رابطه با حد بی نهایت یا حد نامتناهی صحبت می کنیم، یعنی حدهایی که جواب حد بی نه

فیلم جلسه 78 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم حد در بی نهایت رو صحبت کنیم، یعنی x رو به سمت بی نهایت میل بدیم که ببینیم حد تابع در واقع به چه عددی میل میکن

فیلم جلسه 79 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه ان شاا... حد رو تموم می کنیم، چیزهایی که از حد باقی مونده، بعضی از هم ارزی هایی که شما باید توی بی نهایت یاد بگیرید م

فیلم جلسه 80 - حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه راجع به پیوستگی صحبت می کنیم، پیوستگی در نقطه رو مطرح می کنیم و تست های متنوعی ازش حل می کنیم،  پیوستگی یک طرفه رو هم در

فیلم جلسه 98 - تحلیل و بررسی درس ریاضی از کنکور ریاضی 97 (موضوع مشترک با رشته تجربی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خسته نباشید میگم اول خدمت همه بچه های ریاضی که امروز کنکورشونو دادن امیدوارم که بهترین نتیجه براشون رقم بخوره .می خوایم سوال ها

فیلم جلسه 99 - تحلیل و بررسی درس ریاضی از کنکور ریاضی 97 (موضوع مشترک با رشته تجربی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال 115 الی 136 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته فیلم جلسه 99 - تحلیل و بررسی درس ریاضی

فیلم جلسه 100 - تحلیل و بررسی درس ریاضی از کنکور ریاضی 97 (موضوع مشترک با رشته تجربی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 137 الی 155 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته فیلم جلسه 100 - تحلیل و بررسی درس ری