فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 28 - هندسه (1)، فصل چهارم: شکل های فضایی (قسمت سوم)، هرم و اصل کوالیری

تو این جلسه از هندسه فضاییی یا شکل های فضایی، ادامه هرم رو میگیم، هرم منتظم یا چهار وجهی منتظم، راجع به کره صحبت می کنیم و در انتها هم اصل کوالیری در مساحت و حجم رو مطرح می کنیم