خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری

فیلم ها : 25

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این دوره قراره که کتاب فارسی هفتم رو باهم بررسی کنیم.پایه هفتم پایه ی مهمی هستش علاوه بر کتاب فارسی،کتاب نگارش و مجموعه سوال ه

فیلم جلسه 1 - درس اول، زنگ آفرینش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول، زنگ آفرینش خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 1 - درس اول، زنگ آفرینش

فیلم جلسه 2 - درس دوم، چشمه معرفت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس دوم، چشمه معرفت خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 2 - درس دوم، چشمه معرفت

فیلم جلسه 3 - درس سوم، نسل آینده ساز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس سوم، نسل آینده ساز خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 3 - درس سوم، نسل آینده ساز

فیلم جلسه 4 - درس چهارم و درس آزاد، با بهاری که میرسد از راه، زیبایی شکفتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس چهارم و درس آزاد، با بهاری که میرسد از راه، زیبایی شکفتن خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 4 -

فیلم جلسه 5 - درس ششم، قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس ششم، قلب کوچکم را به چه کسی بدهم خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 5 - درس ششم، قلب کوچکم را ب

فیلم جلسه 6 - درس هفتم (قسمت اول)، علم زندگانی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس هفتم (قسمت اول)، علم زندگانی (قسمت اول) خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 6 - درس هفتم (قسمت ا

فیلم جلسه 7 - درس هفتم (قسمت دوم)، علم زندگانی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس هفتم (قسمت دوم)، علم زندگانی (قسمت دوم) خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 7 - درس هفتم (قسمت د

فیلم جلسه 8 - درس هشتم، زندگی همین لحظه‌هاست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس هشتم، زندگی همین لحظه‌هاست خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 8 - درس هشتم، زندگی همین لحظه‌هاس

فیلم جلسه 9 - درس نهم، نصیحت امام

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس نهم، نصیحت امام خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 9 - درس نهم، نصیحت امام

فیلم جلسه 10 - درس دهم (قسمت اول)، کلاس ادبیات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس دهم (قسمت اول)، کلاس ادبیات (قسمت اول) خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 10 - درس دهم (قسمت او

فیلم جلسه 11 - درس دهم (قسمت دوم)، کلاس ادبیات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس دهم (قسمت دوم)، کلاس ادبیات (قسمت دوم) خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 11 - درس دهم (قسمت دو

فیلم جلسه 12 - درس یازدهم، عهد و پیمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس یازدهم، عهد و پیمان خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 12 - درس یازدهم، عهد و پیمان

فیلم جلسه 13 - درس دوازدهم، خدمات متقابل اسلام و ایران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس دوازدهم، خدمات متقابل اسلام و ایران خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 13 - درس دوازدهم، خدمات

فیلم جلسه 14 - درس سیزدهم، اسوه نیکو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس سیزدهم، اسوه نیکو خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 14 - درس سیزدهم، اسوه نیکو

فیلم جلسه 15 - درس چهاردهم، امام خمینی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس چهاردهم، امام خمینی خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 15 - درس چهاردهم، امام خمینی

فیلم جلسه 16 - درس آزاد و درس شانزدهم، آدم آهنی و شاپرک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس آزاد و درس شانزدهم، آدم آهنی و شاپرک خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 16 - درس آزاد و درس شان

فیلم جلسه 17 - درس هفدهم، ما میتوانیم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس هفدهم، ما میتوانیم خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 17 - درس هفدهم، ما میتوانیم

فیلم جلسه 18 - نگارش هفتم (قسمت اول)، ستایش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نگارش هفتم (قسمت اول)، ستایش خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 18 - نگارش هفتم (قسمت اول)، ستایش

فیلم جلسه 19 - نگارش هفتم (قسمت دوم)، درس 1و 2و3

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 نگارش هفتم (قسمت دوم)، درس 1و 2و3    خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 19 - نگارش هفتم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - نگارش هفتم (قسمت سوم)، درس های 4و 5و 6

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 نگارش هفتم (قسمت سوم)، درس های 4و 5و 6 خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 20 - نگارش هفتم (قسمت سو

فیلم جلسه 21 - نگارش هفتم (قسمت چهارم)، درس های 7و 8

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 نگارش هفتم (قسمت چهارم)،  درس های 7و 8 خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 21 - نگارش هفتم (قسمت چه

فیلم جلسه 22 - حل تست (قسمت اول)، از تست 1 تا 50

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 حل تست (قسمت اول)، از تست 1 تا 50 خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 22 - حل تست (قسمت اول)، از تس

فیلم جلسه 23 - حل تست (قسمت دوم)، از تست 51 تا 100

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 حل تست (قسمت دوم)، از تست 51 تا 100 خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 23 - حل تست (قسمت دوم)، از

فیلم جلسه 24 - حل تست (قسمت سوم)، از تست 101 تا 150

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 حل تست (قسمت سوم)، از تست 101 تا 150 خط به خط ادبیات هفتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 24 - حل تست (قسمت سوم)، از