خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری

فیلم ها : 18

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه صفر ، معرفی دوره  خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - درس اول (قسمت اول)، ستایش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول (قسمت اول)، ستایش (قسمت اول) خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 1 - درس اول (قسمت اول

فیلم جلسه 2 - درس اول (قسمت دوم)، ستایش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول (قسمت دوم)، ستایش (قسمت دوم) خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 2 - درس اول (قسمت دوم

فیلم جلسه 3 - درس دوم(قسمت اول) ، ارکان تشبیه و زیبایی آفرینش(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/2 | آلاء
 درس دوم(قسمت اول) ، ارکان تشبیه و زیبایی آفرینش(قسمت اول) خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه

فیلم جلسه 4 - درس دوم (قسمت دوم) ، ارکان تشبیه و زیبایی آفرینش(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء
 درس دوم (قسمت دوم) ، ارکان تشبیه و زیبایی آفرینش(قسمت دوم) خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه

فیلم جلسه 5 - درس سوم ( قسمت اول) ، واج آرایی و زیبایی ادبیات(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/19 | آلاء
درس سوم ( قسمت اول) ، واج آرایی و زیبایی ادبیات(قسمت اول) خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 5

فیلم جلسه 6 - درس سوم ( قسمت دوم) ، واج آرایی و زیبایی ادبیات(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/22 | آلاء
درس سوم ( قسمت دوم) ، واج آرایی و زیبایی ادبیات(قسمت دوم) خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 6

فیلم جلسه 7 - درس چهارم ، یادآوری اجزای جمله ( آشنایی با فعل و اسم و حرف)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/22 | آلاء
 درس چهارم ، یادآوری اجزای جمله ( آشنایی با فعل و اسم و حرف) خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلس

فیلم جلسه 8 - درس پنجم (آزاد) و ششم ، ادبیات تعلیمی یا اندرزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/22 | آلاء
درس پنجم (آزاد) و ششم ، ادبیات تعلیمی یا اندرزی خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 8 - درس پن

فیلم جلسه 9 - درس هفتم و هشتم، آداب نیاکان، آزادگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/29 | آلاء
 درس هفتم و هشتم، آداب نیاکان، آزادگی خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 9 - درس هفتم و هشتم،

فیلم جلسه 10 - درس نهم یادها و نام ها، (وابسته های پسین و صفت بیانی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
 درس نهم یادها و نام ها، (وابسته های پسین و صفت بیانی) خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 10 -

فیلم جلسه 11 - درس دهم، یادها و نام ها ( جناس و هم آوا)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/16 | آلاء
درس دهم، یادها و نام ها ( جناس و هم آوا) خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 11 - درس دهم، یاد

فیلم جلسه 12 - درس یازدهم (قسمت اول)، پرچم داران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/23 | آلاء
درس یازدهم (قسمت اول)، پرچم داران خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 12 - درس یازدهم (قسمت او

فیلم جلسه 13 - درس یازدهم ( قسمت دوم)، درس دوازدهم، ای وطن من، شیر حق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
درس یازدهم ( قسمت دوم)، درس دوازدهم، ای وطن من، شیر حق خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 13 -

فیلم جلسه 14 - 14 درس سیزدهم، مفهوم کنایه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/7 | آلاء
 14 درس سیزدهم، مفهوم کنایه خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 14 - 14 درس سیزدهم، مفهوم کنای

فیلم جلسه 15 - درس چهاردهم، یاد حسین(ع)، اشعار آئینی و مرثیه ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/14 | آلاء
 درس چهاردهم، یاد حسین(ع)، اشعار آئینی و مرثیه ای خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 15 - درس

فیلم جلسه 16 - درس پانزدهم (آزاد)، درس شانزدهم، پرنده آزادی، صفت مبهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/18 | آلاء
 درس پانزدهم (آزاد)، درس شانزدهم، پرنده آزادی، صفت مبهم خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 16

فیلم جلسه 17 - درس هفدهم، راه خوشبختی، روان خوانی و نیایش پایان کتاب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
 درس هفدهم، راه خوشبختی، روان خوانی و نیایش پایان کتاب خط به خط ادبیات فارسی هشتم (نظام آموزشی جدید) - رضا اسکندری فیلم جلسه 17 -