فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 1 - ترکیبیات (قسمت اول)، اصل شمارش و شمارش دستی

امروز در مورد آنالیز ترکیبی یا ترکیبیات صحبت می کنیم در حقیقت مربوط به مباحثی میشه که شما تو فصل هفت ریاضی دو  خوندیدن و به عنوان مقدمه و پیش نیاز برای احتمال خیلی به دردمون می خوره، در رابطه با آنالیز ترکیبی اون چیزی که شما تو ذهنتونه اصل ضرب، اصل جمع و اصل متمم و سایر ابزارهایی هست که  استفاده میکنیم برای سوال های آنالیز ترکیبی  . . .