فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 56 - مشتق (قسمت هشتم)، خط مماس و قائم (قسمت دوم)

تو این جلسه بحث خط مماس و قائم رو با موضوعات زیر ادامه میدیم: 

موضوعاتی که در رابطه با مماس شدن دو تا تابع به همدیگه صحبت می کنیم 

راجع به مماس شدن یک تابع به محور xها و تعریف ریشۀ مضاعف رو در حقیقت ارائه می کنیم.

بعد از اون میریم سراغ رسم خط مماس و قائم به منحنی از نقطه ای خارج از منحنی و نکات مختلفی راجع بهش میگیم و تست های متنوع حل می کنیم.

آرشآرش