فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، اکسترمم های مطلق

تو این جلسه کاربرد مشتق رو با بحث پیدا کردن اکسترمم های مطلق بر توابع پیوسته در بازۀ بسته شروع می کنیم و تست های متنوع کنکور رو حل می کنیم.