فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 42 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت اول)

بحث روابط مثلثاتی رو از فرمول های مقدماتی شروع میکنیم و تا سر فرمول های 2α کار رو جلو میبریم.

آرشآرش