فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 47 - مثلثات (قسمت نهم)، کاربرد مثلثات (قسمت دوم) و توابع مثلثاتی (قسمت اول)

تو این جلسه مثلثات رو با ادامۀ کاربرد مثلثات شروع می کنیم و بعد از اینکه  کاربرد مثلثات تموم شد، قضیۀ کسینوس ها و بعضی موارد دیگه رو مطرح کردیم، توابع مثلثاتی رو شروع می کنیم.

آرشآرش