فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 2 - ترکیبیات (قسمت دوم)، اصل ضرب، اصل جمع و اصل متمم

تو این جلسه در ممرده اصل ضرب اصل جمع و اصل متمم که سه تا ابزار خیلی بدرد بخور برای آنالیز ترکیبی یا ترکیبیات هستن صحبت می کنیم