فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 21 - فصل اول:هندسه و استدلال(قسمت سوم)-چند ضلعی ها و خم

تو این جلسه در رابطه با انواع چند ضلعی ها صحبت میکنیم. در رابطه با چند ضلعی ها محدب و مقعر صحبت میکنیم. چندضعلی های منتظم رو بررسی میکنیم و در آخر هم راجع به انواع خمها، خم مسطح و خم ساده، خم بسته و قضیه خم جردن رو مطرح میکنیم.