فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هفتم)، خط مماس و قائم (قسمت اول)

تو این جلسه در رابطه با خط مماس و قائم صحبت می کنیم. اینکه معادلۀ خط مماس و خط قائم رو چجوری بدست بیاریم، تست های متنوع کنکور ازش حل می کنیم و دو تا حالت خاص رو هم در پیدا کردن معادلۀ خط  مماس و قائم بررسی می کنیم.