فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 68 - انتگرال (قسمت سوم)، انتگرال معیّن

توی جلسات قبلی راجع به انتگرال نامعین صحبت کردیم، گفتیم که راجع به پاد مشتقه، یعنی برعکس عملیات مشتق گیری. اما تو این فیلم راجع به انتگرال معین صحبت میک نیم که به مساحت ربط داره.

توی این جلسه رسم نمودار توابع اهمیت ویژه ای داره، اگه توی رسم نمودار به خصوص قدر مطلق و براکت تسلط خوبی ندارید، مجدداً فیلم های قدر مطلق و براکت یا همون جزء صحیح رو ببینید تا یادتون بیاد.


آرشآرش