فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 23 - هندسه (1)، فصل دوم: فیثاغورث و مساحت (قسمت دوم)، مساحت

تو این جلسه چند تا نکته مونده از مثلث قائم الزاویه در مورد اون ها صحبت می کنیم، مساحت چند ضلعی های مهم مثل مستطیل و لوزی و شیش ضلعی منتظم و .... رودر موردش صحبت می کنیم و تست هایی از چند سال اخیر رو براتون حل می کنم