صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - جلال موقاری

فیلم ها : 83

فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر معرفی زیست سال دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فیلم ها و دوره های مرتبط: تورق سریع زیست شناسی سال دهم؛ جلال موقاریکارگاه تست زیست شناسی سال دهم؛ جلال موقاریصفر تا صد زیست شناسی

فیلم جلسه 1 - فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت 1)-گفتار1: زیست شناسی چیست؟

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصا اول گفتار یک زیست شناسی رو شروع میکنیم، کلا بچه ها فصل اول خیلی آنچنان نکات سنگینی رو نداره ولی خوب نکات مهمشو باهم جلو میریم

فیلم جلسه 2 - فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت 2)-گفتار2: زیست شناسی نوین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه فصل 1 تا پایان

فیلم جلسه 3 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 7 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 8 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)، گفتار دوم :ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
8گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار دوم :ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز یه تیکه از بحث لایه مخاطی مونده بود این جلسه انشاءالله میگیم و حرکات لوله گوارشی کامل با هم بررسی میکنیم شکل و نکاتش رو

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار دوم : ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گوارش در دهان رو توضیح میدیم بعد ریفلاکس رو میگیم البته قبلش بلع رو توضیح میدم

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با ادامه جلسه قبل در خدمتتون هستیم از اینجا به بعد خط به خط کتاب خودتونو میریم امروز

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گوارش در روده باریک رو بررسی میکنیم شیره روده باریک، اصلا میبینیم روده باریک چی کار میکنه، حرکاتش صفرا رو بررسی می کنیم امر

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت یازدهم)، گفتار دوم: ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروزم نکات درجه یک براتون داریم که این نکات رو حتما یادداشت کنید چند تا شکله که با ه

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در مورد گوارش چربی ها صحبت میکنیم کولونوسکوپی و آندوسکوپی رو میگیم و چون دیگه

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میریم سراغ مباحث خیلیییییییییییییییییی مهم، بحث جذب که مکان اصلیش تو روده باریک هست، ساختار لوله باریک رو با هم بررسی میکنی

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ابن جلسه هم خیلی نکات درجه یکی داریمبحث جذب لیپید ها رو میگیم، جذب آب جذب مواد معدنی

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گفتار سه رو به امید خدا تمومش میکنیم بحث گردش خون در دستگاه گوارش و بحث تنظیم ک

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت شانزدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گفتار چهارم رو به امید خدا شروع میکنیم من نکات جامع و کاملی رو در رابطه با جاند

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه میریم سراغ اون سه تا از جانوران دو وست داشتنیمون ملخ، کرم خاکی و پرنده دانه

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هجدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز یه جمع بندی کامل از پساانداران دارین با تمام نکاتش با تمام مسیرش دونه به دونه میریم جلو و امروز به امید خدا فصل دو تموم میش

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت اول)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز دیگه استارت فصل سه دستگاه تنفس رو میزنیم خیلی فصل دوست داشتنیی هستش و واقعا آس

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت دوم)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامه میدیم بحث بخش های هادی رو چون چند تا نکته ریز تو متنم هستش، متن رو می خونیم و کامل می کنیم، چند تا شکل درجه یک امروز

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت سوم)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز این گفتار یک رو تموم میکنیم این جلسه یه جمع بندی می کنم از بحث حمل گاز ها در خون

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ماروز استار گفتار دو رو میزنیم، ساختار شش ها رو با هم بررسی می کنیم فعالیت دم و بازدم

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت پنجم)، گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامه میدیم گفتار دو رو حالا بحث حجم های تنفسی رو میگم، یه دونه جدول توپ رو برا

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ششم)،گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه میریم سراغ تنظیم تنفس، چون به بحث اعصاب دستگاه تنفسی میرسه دیگه کامل با نکا

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت هفتم)،تنوع تبادلات گازی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه کل گفتار سه رو در خدمتتون هستیم انواع تنفس رو میبنیم در جانواران مختلف پوست

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار اول: قلب (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مروز استارت فصل چهار رو میزنیم، نکته ای که خیلی مهمه اینه بهتون گفته بودم دو تا فصل ب

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار اول: قلب (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه شروع میکنیم بحث قلب رو خیلی دقیق تر میریم جلو به خصوص در این قسمت بحث ساختار

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار اول: قلب (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث ساختار ماهیچه قلب رو باهم داریم بعد میریم بحث شبکه و قلب که خیلی مهمه بخصوص تو تست ها و بعد میریم سراغ چرخه ضربان قلب و

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار اول: قلب (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گفتار یک رو تموم میکنیم، یه فعالیت درجه یک داریم اون رو براتون بررسی می کنیم من نکات مربوط به کنکورش رو براتون میگم و از هم

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)،گفتار دوم: رگ ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز یه نکته مونده بود از گفتار یک خودم حواسم هست امروز اون رو بهتون میگم گفتار دوم

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)،گفتار دوم: رگ ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث سرخ رگ رو داریم، بحث فشار خون رو خدمتتون خواهم گفت انشاالله که امروز هم نکات امروز بدردتون بخورهفیلم های مرتبط:تورق سری

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث مویرگ ها رو میگیم، دسته بندی مویرگ ها رو با تمام نکاتش ریز به ریر می گیم و ه

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه خواهشی که دارم همین الان این کلیپو چند بار ببنید  چون بحث خیلی مهمیه، ما امروز بحث تبادلات مویرگ رو کامل می گیم، بحث جریان تود

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز دستگاه لنفی رو با هم داریم با تمام نکاتش و تحلیله شکل که شکله خیلی قشنگیه بعد م

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز دیگه بحث گفتار دوم رو جمع میکنیم مبحثی که مربوط یه ترم اول هست امروز دیگه تموم

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ترم دوم رو شروع می کنیم امروز جلسه اول از ترم دوم میریم سراغ گفتار سه فصل چهارم فصل خون نکاتش رو کامل بهتون میگم خون اصلا از چیا

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز یه صحبت کاملی داریم از اینکه سلول های بنیادی برای ما میاد سلول های خونیمون رو میسازند گلبول های سفید، گلبول های قرمز، پلاکت

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه اون یه تیکه که از متن بحث جلسه قبلیمون مونده رو می خونیم اون شکل رو یه تحلیل

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم:گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: خون (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث گلبول سفید اون شکلی که داره رو یه تحلیل ریز می کنیم و شاید بحث اصلیمون میشه

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گفتار چهار رو شروع میکنیم بحث تنوع گردش مواد در جانداران هست مرجان ها رو میگیم

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه سامانه گردش باز و بسته رو خدمتتون میگم کرم خاکی رو هم تحلیلش می کنیم در این جلسه نکاتی هست که خیلی بدردتون می خورهفیلم ه

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: تنوع گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین جلسه فصل چهارم رو هست که تموم میشه گردش خون در مهره داران رو بررسی می کنی

فیلم جلسه 45 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم کلیه رو شروع میکنیم  که هم مباحثش خیلی شیرین و آسونه هم خیلی براتون مفیده این جلسه بیشتر صحبت های پایه ای می کنیم که از ب

فیلم جلسه 46 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث کلیه رو میبریم جلوتر در رابطه با موقعیت کلیسه ها صحبت می کنیم کیا ازشون حفاظت می کنن و نکاتش رو بهتون میگم یه سری نکات

فیلم جلسه 47 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز دیگه گفتار یک رو جمع می کنیم شاید میشه گفت مهم ترین نکات گفتار یک این جلسه بهتو

فیلم جلسه 48 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گفتار دو رو شروع میکنیم بحث مرحله اول تشکیل ادرار رو کامل با هم داریم تمام نکاتش رو خدمتتون میگم فیلم های مرتبط:تورق سریع ز

فیلم جلسه 49 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز خیلی بحث مهمی داریم بحث باز جذب، بحث ترشح کامل با نکاتش بهتون میگم یه جونم به ا

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه دیگه این ادرار که انقدر زحمت کشیدیم تو مراحل مختلف ساختیمش می خوایم بریز

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میریم ببنیم که تو ادرار چه موادی هست ترکیب شیمیایی ادرار رو بررسی می کنیم و بحث تنظیم آب رو داریم  این جلسه بچه ها نکات خوب

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گفتار سه رو با هم شروع می کنیم فقط قبل از اینکه گفتار سه رو براتون شروع کنم یه ج

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه سه تا بحث مهم با تمام نکاتش و همه چیز بهتون خواهم گفت، بحث متانفریدی، بحث غد

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز دیگه فصل پنج رو تمومش می کنیم امروز نکات خوبی رو بچه ها بهتون می گم و پای تخته ب

فیلم جلسه 55 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت اول)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میریم سراغ فصل ششرو شروع کنیم یه سری نکته می خوام بهتون بگم مقدماتیه که تو علومتون خوندین و با هم مرور می کنیم کلا این جلسه می خو

فیلم جلسه 56 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه شاید بدون تعارف بگیم یدونه از مهم ترین جلسات بحث گیاهیمونه خیلی نکته و کلید

فیلم جلسه 57 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز یه بحث کاملی براتون میگم از بحث پلامودسم و بحث لان و اینکه سلول زنده چه جوریه س

فیلم جلسه 58 - فصل ششم:از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)، گفتار اول: ویژگی های یاخته های گیاهی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامه میدیم بحث گیاهیمون رو امروز جلو میریم و بحث تغییرا دیواره رو براتون میگم و واکوئل رو به توضیحات کوچیک در موردش میگیم 

فیلم جلسه 59 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امورز بحث گیاهی رو ادامه میدیم  بحث پلاسمولیز و تورژوسانس  و یه جدول در خدمتتون هستم نکاتش رو بهتون میگم نکاتش رو حتما برای خودتو

فیلم جلسه 60 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امورز بحث گیاهیمون رو دو باره ادامه میدیم مباحثی خدمتتون عرص می کنم که خیلی مباحث پر

فیلم جلسه 61 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هفتم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز دیگه آخرین قسمت گفتار یک هستش و گفتار یک امروز تموم میشه این هفت قسمتی که مربوط به گفتار یک بود رو بچه ها نکاتش رو حتما برا

فیلم جلسه 62 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هشتم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 امروز گفتار دو را با هم شروع می کنیم یکم جلو میریم بحث روپوست و پیراپوست رو برای شما

فیلم جلسه 63 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت نهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز یه تحلیل کامل داریم از اون جونم به این نمودار جلسه قبل که مونده بود و یحث سلولی

فیلم جلسه 64 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز یحث سامانه بافته زمینه ای رو شروع می کنیم که سه مدل دارند دو مدلش رو امروز با تمام نکاتش بهتون میگم این جلسات خیلی جلسات مه

فیلم جلسه 65 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث سامانه بافت زمینه ای رو یه جمع بندی درجه یک داریم یعنی امروز کلا این دومین

فیلم جلسه 66 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین جلسه بحث گفتار دوم هستش و نکات کامل آوند ها رو خدمتتون میگم آوند آبکش ، آ

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گفتار سه فصل ششم رو شروع می کنیم بحث سرلاد رو با هم داریم یه سری نکات درجه یک به

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتارسوم: ساختار گیاهان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز تو این جلسمون تحلیل و شکافتن بررسی کردن فعالیت صفحه 104 و 105 ینی دیگه هر آنچه که نکات داره و هر آنچه که مقاییسه داره از ای

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه پای تخته براتون یه دونه جدول درجه یک می کشم بعد رو اون جدول با هم بحث می کنیم

فیلم جلسه 70 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت چهاردهم)، گفتارسوم: گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز فصل ششم و گفتار سه تموم میشه، تمام نکاتی که مربوط به بحث سرلاد پسین هست که خیلی

فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز فصشل هفت رو شروع می کنیم آخرین فصل کتاب و گفتار یکش ر و شروع می کنیم بحث خاک رو بهتون می گم بخش های مختلف خاک رو بهتون می گ

فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث مهمه جذب نیتروژن و راه هاش رو براتون توضیح میدم، شکل رو تحلیل می کنیم و جذب

فیلم جلسه 73 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین جلسه گفتار یکمون هست بحث کودها رو بهتون میگم؛ انواع کودها و نکاتش و بحث خاک رو بهتون میگمفیلم های مرتبط:تورق سریع زیس

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 20کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 20 صفر تا صد زیست

فیلم جلسه 75 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث همزیستی با باکتری  ریزوبیوم ها و سیانو باکتری ها رو کامل خدمتتون می گم  

فیلم جلسه 76 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین جلسه گفتار دو هست، بحث گیاهان انگل، گیاهان حشره خوار این ها رو براتون می

فیلم جلسه 77 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هفتم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز گفتار آخر کتاب رو شروع می کنیم مباحث پتانسیل آب رو بهتون میگم و در مسیر کوتاه ب

فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هشتم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه خیلی بحث مهم و درجه یکی داریم؛ بجث روش هاست و مقایسه یاخته های درون پوستی خی

فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت نهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث فشار ریشه ای و ابتدای بحث تعرق رو در خدمتتون دارم و تحلیل شکل شانزده و جمع بندی کلی هم به طور کلی با هم می کنیم بحث بحث

فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث مهمی داریم بحث چگونگی باز و بسته شدن روزنه و ساختارش رو بررسی میکنیم خیلی نکات مهمی داریمفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست

فیلم جلسه 81 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه بحثث تعریق رو داریم و عوامل موثر بر باز و بسته شدن روزنه ها که کلا با نککات و ترکیباتش براتون توضیح خواهم دادفیلم های مر

فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حرکت شیره پرورده کامل و جامع براتون تحلیل می کنم و نکات پایانی کتاب رو با هم می خونیم فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلا