فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتارسوم: ساختار گیاهان (قسمت دوم)

امروز تو این جلسمون تحلیل و شکافتن بررسی کردن فعالیت صفحه 104 و 105 ینی دیگه هر آنچه که نکات داره و هر آنچه که مقاییسه داره از این فعالیت که خیلی فعالیت مهمی هستش رو بهتون میگم که برای خودتون یادداشت کنید

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 18
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 18

آرشآرش