فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت دوم)

ابن جلسه هم خیلی نکات درجه یکی داریم مبحث جذب لیپید ها رو میگیم، جذب آب جذب مواد معدنی رو میگیم، جذب ویتامین ها رو میگیم و با روده بزرگ هم آشنا میشیم به راست روده میایم و در مورد مخرج و ... صحبت میکنیم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 4
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 4