فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ششم)،گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت سوم)

این جلسه میریم سراغ تنظیم تنفس، چون به بحث اعصاب دستگاه تنفسی میرسه دیگه کامل با نکاتش و تحلیل شکلاش در خدمتتون هستم و این جلسه گفتار دوممون رو کامل تموم میشه 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 7
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 7

آرشآرش