فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)،گفتار دوم: رگ ها (قسمت دوم)

آرشآرش