صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم ها : 80 | جزوه ها: 3

فیلم جلسه 0 - معرفی این دوره ریاضی تجربی یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معرفی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول: هندسه تحلیلی (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قسمت ىوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می خواهیم راجع به خطوط مقاطع برای شما صحبت کنیم، که دو حالت کلی دارند یا بر هم عمودند و یا عمود نیستند راجع به شرایط

فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سوم)، درس اول: هندسه تحلیلی قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه می خوایم راجع به فاصله دو نفطه از هم صحبت کنیم، اول تو حالت های خاص بررسی می کنیم و بعدش رابطه کلی رو معرفی میکنیم ب

فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به مختصات نقطه وسط یک پاره خط یا همون نقطه وسط دو تا نقطه بر

فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوام در رابطه با فاصله نقطه از خط براتون صحبت بکنم اولش با یک مثال مفهومش رو توضیح میدم و بعدش یه رابطه خیلی مهم ر

فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوایم تست هایی که از این بحث که تو کنکور سراسری اومده رو باهم حل کنیم ت

فیلم جلسه 7 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو قسمت قبلی چند تا از تست های کنکور سال های اخیر بحث هندسه تحلیلی رو حل کردیم تو این

فیلم جلسه 8 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم روش های حل معادله درجه دو رو براتون یاداوری کنیم شما این بحث رو تو سال دهم خوندیدن اما ما میایم پنج تا روش م

فیلم جلسه 9 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما این جلسه میخوایم راجع به جمع و ضرب ریشه های یه معادله درجه دوم باهاتون صحبت کنیم ا

فیلم جلسه 10 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می خوام راجع به ماکسیمم و مینیمم سهمی براتون صحبت کنم میدونید که هر سهیم یک

فیلم جلسه 11 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم می خوایم راجع به صفرها و یا ریشه های توابع عموما و به صورت خاص راجع به ریش

فیلم جلسه 12 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میرسیم به حل تست های کنکور سال های اخیر از این بحث، از این بحث توی ده سال اخیر یه چیزی

فیلم جلسه 13 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سیزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم با معادلات گویا آشنا بشیم، اول میایم مستطیل طلائی رو براتون تعر

فیلم جلسه 14 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 تو این جلسه می خوایم راجع به روش حل معادلات رادیکالی یا معادلات گنگ براتون صحبت ک

فیلم جلسه 15 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم چند تا مثال از معادلات رادیکالی حل کنیم و کاربرد معادلات رادیکا

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: هندسه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به بحث همنهشتی مثلثات براتون صحبت کنیم شما

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به ترسیمات با شما صحبت کنیم ابزار ما تو ترسیم خط کش و پرگار

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: هندسه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به نیم ساز برای شما صحبت کنیم اولش دو تا قضیه میگیم که این د

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم مقدماتی از درس دوم فصل دوم دومتون رو براتون بگیم، عنوانش هست استدلال و قضیه تالس به عنوان مقدمه کتاب بحث نسب

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه تالس و استدلال استنتاجی صحبت کنیم اولس استدلال است

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به صورت های دیگه قضیه تالس صحبت کنیم یک مثال حل میکنیم بعد ا

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به برهان خلف صحبت کنیم، برهان خلف نسبتا برای شما جدید هست ا

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه های دو شرطی براتون صحبت کنیم، قضیه های دو شرطی رو تعریف می کنیم و چند تا مثال میزنیم تا  این که

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به تشلبه مثلث ها صحبت کنیم، اول مفهوم تشابه رو خدمتتون معرفی میکنیم و بعد قضیه اساسی تسابه مثلث ها رو خ

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: هندسه (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم دو تا قضیه رو به کمک تشابه اثبات کنیم این دو تا قضیه، قضیه های مه

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم می خوایم راجع به روابط طولی در مثلث قائم الزاویه صحبت کنیم، ابتدا میایم ارتفاع وارد بر وتر رو تو مثلث قائم الزاویه رس

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم تمارینی از کتاب درسی براتون حل کنیم که حاوی یه درسی و یا یک نکته

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوام تست های کنکور تو بحث هندسه رو براتون حل کنم، شما تو فصل هندسه ترسیمات رو خوندیدن بعد از اون استدلال و قضیه تا

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم ادامه بدیم حل تست های کنکور تو بحث هندسه یعنی بحث تالس و تشابه رو  صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: هندسه (قسمت پانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم تست های کنکور سال های اخیر یعنی سال 94 و 95 و 96 بحث هندسه رو حل کنیم

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم فصل سوم یعنی تابع رو شروع کنیم شما تابع رو پارسال خوندین و باهاش

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم توابع گویا رو تعریف کنیم قبل از اینکه تابع گویا رو تعریف کنیم با

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم در مورد توابع رادیکالی صحبت کنیم اول تابع رادیکالی رو معرفی میک

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می خوایم راجع به توابع پله ای و تابع جزء صحیح برای شما صحبت کنیم،اول یه مثال

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به وارون یک تابع و تابع یک به یک صحبت کنیم اول مفهوم وارون ی

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: تابع (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم نحوه به دست اوردن ضابطه وارون یک تابع خطی صحبت کنیم، توابع خطی ع

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: تابع (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به اعمال جبری روی توابع صحبت کنیم منظور از اعمال جبری روی توابع جمع، تفاضل، تقسیم و ضرب هست، بحثمون رو ب

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: تابع (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه بحث جلسه قبلمون که راجع به اعمال جبری روی توابع بود این جلسه می خوایم رسم نم

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: تابع (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از اینکه درس سوم تموم شد و موضوع تابع به پایان رسید میرسیم به حل تست های کنکور از

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه که اولین جلسه مثلثات هست قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه سری از مفاهیم که شما باهش آشنا هستین مثل زاویه مرکزی درجه و ا

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
واحدهای اندازه گیری زاویه (قسمت دوم) در این قسمت میخوایم راجع به رابطۀ درجه و رادیان صحبت کنیم. میدونید که هم درجه و هم رادیان

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)  در این قسمت میخوایم درس دوم مثلثات

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم) در این قسمت میخوایم راجع به نسبت های مثلثاتی زاویه های مشهور مثل 30، 45 درجه و زاو

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم) در این قسمت میخوایم راجع به دو زاویه مکمل و دو زاویه با اختلاف π رادیان صحبت کنیم

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم) در این قسمت می پردازیم به روابط بین نسبت های مثلثاتی دو زاویۀ متمم و دو زاویه با

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت پنجم) در این قسمت ابتدا راجع نسبت های مثلثاتی زاویه هایی که اختلافشون 2Κπ رادیان هست صح

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توابع مثلثاتی (قسمت اول)  در این قسمت تقریباً تمام جلسمون ربط پیدا میکنه به رسم

فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه که آخرین جلسه از درس مثلصاتمون هست می خوایم اول نمودار تابع cos x  رو رسم بکنیم بعد به کمک نمودار تابع سینوس و کسینوس

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دهم)، حل تست های کنکور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم تست های مثلثات رو که توی سال های اخیر تو کنکور اومده رو براتون حل کنیم چهارتا تست رو حل میکنیم اما به این نب

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می خوایم فصل پنج رو که عنوانش هست توابع نمایی و لگاریتمی رو شروع بکنیم ای

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم بحثمون رو راجع به نمودار تابع نمایی تکمیل کنیم، نمودار تابع نما

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه درس اول از فصل پنجم رو به پایان می بریم؛ راجع به توابع نمایی در حالت نزولی صحبت می کنیم و یک جمع بندی انجام میدیم که

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه راجع به درس دوم ازفصل پنجم یعنی تابع لگاریتمی و ویژگی های اون می خوایم صحبت

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه راجع به ویژگی های لگاریتم صحبت میکنیم چندین وِیژگی داره که اون ها رو میگیم بعضی هاش رو اثبات می کنیم و بعد یه مثال حل

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، تابع لگاریتمی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به معادله لگاریتمی و روش های حل اون صحبت کنیم، معادله لگاریتمی حلش خیلی ساده هستش، البته خیلی لهم موضوع

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هفتم)، نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه راجع به نمودار توابع نمایی و لگاریتمی صحبت میکنیم، با نمودارش آشنا شدیم

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)، حل تست های توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم بعد از اینکه درسمون تو لگاریتم تموم شد تست های کنکور رو حل کنیم چند قسمت طول میکشه صفر تا صد ریاضی تجربی یاز

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت نهم)، لگاریتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه ما در ادامه جلسه قبلی می خوایم تست های کنکور سال ها اخیر لگاریتم رو حل کنیم  صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزش

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دهم)،لگاریتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه هم در ادامه جلسات قبلی تست ها لگاریتم کنکور رو براتون حل می کنم از شما دعوت میکنم که این فیلم رو تماشا کنید  صفر تا ص

فیلم جلسه 61 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 تو این جلسه درس اول فصل ششم رو شروع می کنیم عنوان این درس هست فرآیندهای حدی، در حقیق

فیلم جلسه 62 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه درس اول از فصل ششم رو تکمیل می کنیم دو تا مثال هندسی میزنیم که این دو تا مثال تو کتاب هم بهش پرداخته شده و دو سه تا م

فیلم جلسه 63 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم درس دوم از فصل ششم رو آغاز کنیم، درس دوم راجع به محاسبه حد توابع

فیلم جلسه 64 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجع به حد توابع گویا در حالتی که حد مخرج صفر هست می خوایم صحبت کنیم که حا

فیلم جلسه 65 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه درس سوم فصل ششم رو آغاز می کنیم درس سوم فصل ششم راجع به پیوستگی هستش، پیوستگی یه بحث مفهومی هستش و با مفهوم حد کاملا

فیلم جلسه 66 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه بحثی که جلسه پیش داشتیم راجع به تو نقطه این جلسه می خوایم راجع به پیوستگی رو

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حل تست های کنکور (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه در ادامه حد و پیوستگی اختصاص پیدا میکنه به حل تست های کنکور تو مبحث حد 

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حل تست های کنکور (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در تکمیل فصل شش که حد و پیوستگی هست حل تست های پیوستگی رو شروع می کنیم

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حل تست های کنکور (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه حل تست های بحث پیوستگی رو تکمیل می کنیم 

فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، مرور احتمال دهم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه می خوایم فصل هفتم کتاب یعنی فصل آمار و احتمال رو آغاز بکنیم شما با این موضوع

فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، مرور احتمال دهم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه در ادامه بحث جلسه قبلی می خوایم مرور احتمال پارسال رو شروع کردیم، می خوای اعمال روی پیش آمد ها رو مطح کنیم، مباحثی که تو

فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت سوم)، احتمال شرطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه وارد کتاب یازدهم میشیم که موضوع احتمال، با موضوع احتمال شروع میکنیم، احتمال شرطی یعنی ما یه اطلاعات و آگاهی راجع به ن

فیلم جلسه 73 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت چهارم)-پیشامد های مستقل (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
پیشامد های مستقل (قسمت اول):در ادامه فصل آمار احتمال درباره استقلال پیشامد ها صحبت میکنیم که به بحث احتمال شرطی هم مربوط میشود  ص

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم : آمار احتمال (قسمت پنجم)-پیشامد های مستقل (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
پیشامد های مستقل (قسمت دوم):قسمت تکمیلی فصل پیشامد های مستقل صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه

فیلم جلسه 75 - فصل هفتم :آمار و احتمال (قسمت ششم)- آمار توصیفی :شاخص های مرکزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار توصیفی :شاخص های مرکزی :آغاز بحث آمار درس دوم از فصل هفتم شاخص های مرکزی میانه و میانگین صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام

فیلم جلسه 76 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت هفتم )- آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول):توضیح راجب دو معیار های پراکندگی 1)دامنه تغیرات 2)واریانس صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (

فیلم جلسه 77 - فصل هفتم :آمار . احتمال(قسمت هشتم)-آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم):قسمت تکمیلی شاخص های پراکندگی و توضیح راجب انحراف معیار -ضریب تغیرات و چارک ها صفر تا صد

فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت نهم) - حل تست های احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه اول حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر  صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 78

فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دهم) - حل تست های احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر  صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 79

فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت یازدهم) - حل تست های احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه سوم حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر  صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 80