فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

Loading
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

درس اول: هندسه تحلیلی (قسمت اول)
فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قسمت ىوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قس ...

در این جلسه می خواهیم راجع به خطوط مقاطع برای شما صحبت کنیم، که دو حالت کلی دارند یا بر هم عمودند و ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سوم)، درس اول: هندسه تحلیلی قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

توی این جلسه می خوایم راجع به فاصله دو نفطه از هم صحبت کنیم، اول تو حالت های خاص بررسی می کنیم و بعد ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این جلسه می خوایم راجع به مختصات نقطه وسط یک پاره خط یا همون نقطه وسط دو تا نقطه براتون صحبت کنیم ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این جلسه می خوام در رابطه با فاصله نقطه از خط براتون صحبت بکنم اولش با یک مثال مفهومش رو توضیح می ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این قسمت می خوایم تست هایی که از این بحث که تو کنکور سراسری اومده رو باهم حل کنیم تا اینکه رو این ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو قسمت قبلی چند تا از تست های کنکور سال های اخیر بحث هندسه تحلیلی رو حل کردیم تو این قسمت ادامش رو ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این جلسه می خوایم روش های حل معادله درجه دو رو براتون یاداوری کنیم شما این بحث رو تو سال دهم خوند ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت نهم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

ما این جلسه میخوایم راجع به جمع و ضرب ریشه های یه معادله درجه دوم باهاتون صحبت کنیم اولش یه نکته میگ ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دهم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

این جلسه می خوام راجع به ماکسیمم و مینیمم سهمی براتون صحبت کنم میدونید که هر سهیم یک ماکسیمم و یا یک ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

تو این فیلم می خوایم راجع به صفرها و یا ریشه های توابع عموما و به صورت خاص راجع به ریشه های تابع درج ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

میرسیم به حل تست های کنکور سال های اخیر از این بحث، از این بحث توی ده سال اخیر یه چیزی حدود هفت الی ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

تو این جلسه می خوایم با معادلات گویا آشنا بشیم، اول میایم مستطیل طلائی رو براتون تعریف میکنیم و تو ح ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

 تو این جلسه می خوایم راجع به روش حل معادلات رادیکالی یا معادلات گنگ براتون صحبت کنیم اول چند تا مثا ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

تو این جلسه می خوایم چند تا مثال از معادلات رادیکالی حل کنیم و کاربرد معادلات رادیکالی رو تو مثال ها ...
فصل دوم: هندسه (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: هندسه (قسمت اول)

تو این جلسه می خوایم راجع به بحث همنهشتی مثلثات براتون صحبت کنیم شما بحث همنهشتی مثلثات رو تو سال هش ...
فصل دوم: هندسه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم راجع به ترسیمات با شما صحبت کنیم ابزار ما تو ترسیم خط کش و پرگار هست، خوب شما م ...
فصل دوم: هندسه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: هندسه (قسمت سوم)

تو این جلسه می خوایم راجع به نیم ساز برای شما صحبت کنیم اولش دو تا قضیه میگیم که این دو تا قضیه ویژگ ...
فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)

تو این جلسه می خوایم مقدماتی از درس دوم فصل دوم دومتون رو براتون بگیم، عنوانش هست استدلال و قضیه تال ...
فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)

تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه تالس و استدلال استنتاجی صحبت کنیم اولس استدلال استنتاجی رو معرفی م ...
فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)

تو این جلسه میخوایم راجع به صورت های دیگه قضیه تالس صحبت کنیم یک مثال حل میکنیم بعد از اون میریم سرا ...
فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)

تو این جلسه می خوایم راجع به برهان خلف صحبت کنیم، برهان خلف نسبتا برای شما جدید هست اول معرفی میکنیم ...
فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)

تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه های دو شرطی براتون صحبت کنیم، قضیه های دو شرطی رو تعریف می کنیم و ...
فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)

تو این جلسه می خوایم راجع به تشلبه مثلث ها صحبت کنیم، اول مفهوم تشابه رو خدمتتون معرفی میکنیم و بعد ...
فصل دوم: هندسه (قسمت دهم)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: هندسه (قسمت دهم)

تو این جلسه می خوایم دو تا قضیه رو به کمک تشابه اثبات کنیم این دو تا قضیه، قضیه های مهم و کاربردی هس ...
فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)

تو این فیلم می خوایم راجع به روابط طولی در مثلث قائم الزاویه صحبت کنیم، ابتدا میایم ارتفاع وارد بر و ...
فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)

تو این جلسه می خوایم تمارینی از کتاب درسی براتون حل کنیم که حاوی یه درسی و یا یک نکته ای هستن که کار ...
فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)

تو این جلسه می خوام تست های کنکور تو بحث هندسه رو براتون حل کنم، شما تو فصل هندسه ترسیمات رو خوندیدن ...
فصل دوم: هندسه (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهاردهم)

تو این جلسه می خوایم ادامه بدیم حل تست های کنکور تو بحث هندسه یعنی بحث تالس و تشابه رو 
فصل دوم: هندسه (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: هندسه (قسمت پانزدهم)

تو این جلسه می خوایم تست های کنکور سال های اخیر یعنی سال 94 و 95 و 96 بحث هندسه رو حل کنیم 
فصل سوم: تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: تابع (قسمت اول)

تو این جلسه می خوایم فصل سوم یعنی تابع رو شروع کنیم شما تابع رو پارسال خوندین و باهاش آشنا هستین بخش ...
فصل سوم: تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: تابع (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم توابع گویا رو تعریف کنیم قبل از اینکه تابع گویا رو تعریف کنیم باید توابع چند جم ...
فصل سوم: تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: تابع (قسمت سوم)

تو این جلسه می خوایم در مورد توابع رادیکالی صحبت کنیم اول تابع رادیکالی رو معرفی میکنیم و بعد نمودار ...
فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)

این جلسه می خوایم راجع به توابع پله ای و تابع جزء صحیح برای شما صحبت کنیم،اول یه مثال از توابع پله ا ...
فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)

تو این جلسه می خوایم راجع به وارون یک تابع و تابع یک به یک صحبت کنیم اول مفهوم وارون یک تابع رو که خ ...
فصل سوم: تابع (قسمت ششم)

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: تابع (قسمت ششم)

تو این جلسه می خوایم نحوه به دست اوردن ضابطه وارون یک تابع خطی صحبت کنیم، توابع خطی عموما وارون پذیر ...
فصل سوم: تابع (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: تابع (قسمت هفتم)

تو این جلسه میخوایم راجع به اعمال جبری روی توابع صحبت کنیم منظور از اعمال جبری روی توابع جمع، تفاضل، ...
فصل سوم: تابع (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: تابع (قسمت هشتم)

در ادامه بحث جلسه قبلمون که راجع به اعمال جبری روی توابع بود این جلسه می خوایم رسم نمودار y=kfx رو ا ...
فصل سوم: تابع (قسمت نهم)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: تابع (قسمت نهم)

بعد از اینکه درس سوم تموم شد و موضوع تابع به پایان رسید میرسیم به حل تست های کنکور از بحث تابع 
فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)

تو این جلسه که اولین جلسه مثلثات هست قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه سری از مفاهیم که شما باهش آشنا ه ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)

واحدهای اندازه گیری زاویه (قسمت دوم) در این قسمت میخوایم راجع به رابطۀ درجه و رادیان صحبت کنیم. مید ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول) در این قسمت میخوایم درس دوم مثلثات رو شروع کنیم، به عن ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم ...

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم) در این قسمت میخوایم راجع به نسبت های مثلثاتی زاویه های ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم) در این قسمت میخوایم راجع به دو زاویه مکمل و دو زاویه ب ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم) در این قسمت می پردازیم به روابط بین نسبت های مثلثاتی ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هفتم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت پنجم) در این قسمت ابتدا راجع نسبت های مثلثاتی زاویه هایی که ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هشتم)

توابع مثلثاتی (قسمت اول) در این قسمت تقریباً تمام جلسمون ربط پیدا میکنه به رسم تابع y=sin x. نکات خ ...
مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلث ...

تو این جلسه که آخرین جلسه از درس مثلصاتمون هست می خوایم اول نمودار تابع cos x  رو رسم بکنیم بعد به ک ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت دهم)، حل تست های کنکور

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دهم)، ...

تو این جلسه می خوایم تست های مثلثات رو که توی سال های اخیر تو کنکور اومده رو براتون حل کنیم چهارتا ت ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

در این جلسه می خوایم فصل پنج رو که عنوانش هست توابع نمایی و لگاریتمی رو شروع بکنیم این جلسه درس اول ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه می خوایم بحثمون رو راجع به نمودار تابع نمایی تکمیل کنیم، نمودار تابع نمایی یویژگی هایی د ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه درس اول از فصل پنجم رو به پایان می بریم؛ راجع به توابع نمایی در حالت نزولی صحبت می کنیم ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

این جلسه راجع به درس دوم ازفصل پنجم یعنی تابع لگاریتمی و ویژگی های اون می خوایم صحبت بکنبم، تابع لگا ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه راجع به ویژگی های لگاریتم صحبت میکنیم چندین وِیژگی داره که اون ها رو میگیم بعضی هاش رو ا ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، تابع لگاریتمی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه می خوایم راجع به معادله لگاریتمی و روش های حل اون صحبت کنیم، معادله لگاریتمی حلش خیلی سا ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هفتم)، نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه راجع به نمودار توابع نمایی و لگاریتمی صحبت میکنیم، با نمودارش آشنا شدیم اما به کمک بحث ه ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)، حل تست های توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه می خوایم بعد از اینکه درسمون تو لگاریتم تموم شد تست های کنکور رو حل کنیم چند قسمت طول می ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت نهم)، لگاریتم (قسمت اول)

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه ما در ادامه جلسه قبلی می خوایم تست های کنکور سال ها اخیر لگاریتم رو حل کنیم 
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دهم)،لگاریتم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه هم در ادامه جلسات قبلی تست ها لگاریتم کنکور رو براتون حل می کنم از شما دعوت میکنم که این ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ا ...

 تو این جلسه درس اول فصل ششم رو شروع می کنیم عنوان این درس هست فرآیندهای حدی، در حقیقت با مفهوم حد ک ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت د ...

تو این جلسه درس اول از فصل ششم رو تکمیل می کنیم دو تا مثال هندسی میزنیم که این دو تا مثال تو کتاب هم ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 63 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت س ...

تو این جلسه می خوایم درس دوم از فصل ششم رو آغاز کنیم، درس دوم راجع به محاسبه حد توابع هست ابتدا چند ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 64 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت چ ...

در این جلسه راجع به حد توابع گویا در حالتی که حد مخرج صفر هست می خوایم صحبت کنیم که حالت خاصی هستش ک ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت اول)

فیلم جلسه 65 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت پ ...

تو این جلسه درس سوم فصل ششم رو آغاز می کنیم درس سوم فصل ششم راجع به پیوستگی هستش، پیوستگی یه بحث مفه ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 66 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ش ...

در ادامه بحثی که جلسه پیش داشتیم راجع به تو نقطه این جلسه می خوایم راجع به پیوستگی رو بازه صحبت کنیم ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حل تست های کنکور (قسمت اول)

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ه ...

این جلسه در ادامه حد و پیوستگی اختصاص پیدا میکنه به حل تست های کنکور تو مبحث حد 
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حل تست های کنکور (قسمت دوم)

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ه ...

تو این جلسه در تکمیل فصل شش که حد و پیوستگی هست حل تست های پیوستگی رو شروع می کنیم
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حل تست های کنکور (قسمت سوم)

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ن ...

تو این جلسه حل تست های بحث پیوستگی رو تکمیل می کنیم 
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، مرور احتمال دهم (قسمت اول)

فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

این جلسه می خوایم فصل هفتم کتاب یعنی فصل آمار و احتمال رو آغاز بکنیم شما با این موضوع تو سال های پیش ...
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، مرور احتمال دهم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

این جلسه در ادامه بحث جلسه قبلی می خوایم مرور احتمال پارسال رو شروع کردیم، می خوای اعمال روی پیش آمد ...
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت سوم)، احتمال شرطی (قسمت اول)

فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

تو این جلسه وارد کتاب یازدهم میشیم که موضوع احتمال، با موضوع احتمال شروع میکنیم، احتمال شرطی یعنی ما ...
فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت چهارم)-پیشامد های مستقل (قسمت اول)

فیلم جلسه 73 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت چ ...

پیشامد های مستقل (قسمت اول):در ادامه فصل آمار احتمال درباره استقلال پیشامد ها صحبت میکنیم که به بحث ...
فصل هفتم : آمار احتمال (قسمت پنجم)-پیشامد های مستقل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم : آمار احتمال (قسمت ...

پیشامد های مستقل (قسمت دوم):قسمت تکمیلی فصل پیشامد های مستقل
فصل هفتم :آمار و احتمال (قسمت ششم)- آمار توصیفی :شاخص های مرکزی

فیلم جلسه 75 - فصل هفتم :آمار و احتمال (قسمت ...

آمار توصیفی :شاخص های مرکزی :آغاز بحث آمار درس دوم از فصل هفتم شاخص های مرکزی میانه و میانگین
فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت هفتم )- آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول)

فیلم جلسه 76 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت ه ...

 آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول):توضیح راجب دو معیار های پراکندگی 1)دامنه تغیرات 2)واریانس
فصل هفتم :آمار . احتمال(قسمت هشتم)-آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم)

فیلم جلسه 77 - فصل هفتم :آمار . احتمال(قسمت ...

آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم):قسمت تکمیلی شاخص های پراکندگی و توضیح راجب انحراف معیار -ضری ...
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت نهم) - حل تست های احتمال (قسمت اول)

فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

جلسه اول حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر 
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دهم) - حل تست های احتمال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

جلسه دوم حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر 
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت یازدهم) - حل تست های احتمال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

جلسه سوم حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر 

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: تابع (قسمت ششم)

تو این جلسه می خوایم نحوه به دست اوردن ضابطه وارون یک تابع خطی صحبت کنیم، توابع خطی عموما وارون پذیر هستن به عبارت دیگه یک به یک هستن و ما میتونیم وارون اون ها رو پیدا کنیم و بعد از اینکه بحثمون تو این زمینه تموم شد راجع به نمودار توابع یک به یک هم یه نکته مختصری رو خدمتتون میگم