فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت اول)

این جلسه راجع به درس دوم ازفصل پنجم یعنی تابع لگاریتمی و ویژگی های اون می خوایم صحبت بکنبم، تابع لگاریتیمی رو به کمک تابع نمایی معرفی می کنیم شکلش رو رسم میکنیم و به کمک شکل بعضی از ویژگی های اون رو میبینیم در انتها هم در مورد لگاریتم یک عدد روی میگیم 

آرشآرش