فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)

تو این جلسه می خوایم راجع به وارون یک تابع و تابع یک به یک صحبت کنیم اول مفهوم وارون یک تابع رو که خیلی مفهوم ساده ای هست رو توضیح میدیم و بعد شرایطی رو بررسی می کنیم که وارو نیک تابع خودش تابع باشه و از دل این بحث تعریف تابع یک به یک مشخص میشه در انتها هم به بحث نمودار تابع یک به یک میپردازیم 

آرشآرش