فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

تو این جلسه درس اول از فصل پنجم رو به پایان می بریم؛ راجع به توابع نمایی در حالت نزولی صحبت می کنیم و یک جمع بندی انجام میدیم که کی صعودی هستند و کی نزولی، ویژگی های توان حقیقی رو میگیم و در انتها هم معادلات نمایی رو معرفی می کنیم  و چند نمونه ازش حل می کنیم