فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)

واحدهای اندازه گیری زاویه (قسمت دوم) 

در این قسمت میخوایم راجع به رابطۀ درجه و رادیان صحبت کنیم. میدونید که هم درجه و هم رادیان واحدهای اندازه گیری زاویه هستند. این دو واحد به هم قابل تبدیل هستند. این جلسه رو اختصاص میدیم به رابطۀ این دو.