فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)

تو این جلسه می خوایم راجع به برهان خلف صحبت کنیم، برهان خلف نسبتا برای شما جدید هست اول معرفی میکنیم و چند تا مثال از اون حل میکنیم مثال هامون هم فقط مثال های هندسی نیست و در ادامه یکی از مهم ترین کاربرد برهان خلف تو درسمون رو معرفی می کنیم، عکس قضیه تالس به کمک برهان خلف اثبات میشه که ما اون برهان رو ارائه می کنیم بعد از اون هم تو انتهای بحثمون عکس قضیه فیثاغورث رو ثابت می کنیم 

آرشآرش