فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 2 - فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قسمت ىوم)

در این جلسه می خواهیم راجع به خطوط مقاطع برای شما صحبت کنیم، که دو حالت کلی دارند یا بر هم عمودند و یا عمود نیستند

راجع به شرایط عمود بر هم بودن صحبت می کنیم و یکی دو تا مثال حل می کنیم.

سپس در مورد مختصات نقطه تقاطع و روش بدست آوردن اون صحبت می کنیم