فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

Loading
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

درس اول: هندسه تحلیلی (قسمت اول)
فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قسمت ىوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قس ...

در این جلسه می خواهیم راجع به خطوط مقاطع برای شما صحبت کنیم، که دو حالت کلی دارند یا بر هم عمودند و ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سوم)، درس اول: هندسه تحلیلی قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

توی این جلسه می خوایم راجع به فاصله دو نفطه از هم صحبت کنیم، اول تو حالت های خاص بررسی می کنیم و بعد ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این جلسه می خوایم راجع به مختصات نقطه وسط یک پاره خط یا همون نقطه وسط دو تا نقطه براتون صحبت کنیم ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این جلسه می خوام در رابطه با فاصله نقطه از خط براتون صحبت بکنم اولش با یک مثال مفهومش رو توضیح می ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این قسمت می خوایم تست هایی که از این بحث که تو کنکور سراسری اومده رو باهم حل کنیم تا اینکه رو این ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو قسمت قبلی چند تا از تست های کنکور سال های اخیر بحث هندسه تحلیلی رو حل کردیم تو این قسمت ادامش رو ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این جلسه می خوایم روش های حل معادله درجه دو رو براتون یاداوری کنیم شما این بحث رو تو سال دهم خوند ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت نهم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

ما این جلسه میخوایم راجع به جمع و ضرب ریشه های یه معادله درجه دوم باهاتون صحبت کنیم اولش یه نکته میگ ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دهم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

این جلسه می خوام راجع به ماکسیمم و مینیمم سهمی براتون صحبت کنم میدونید که هر سهیم یک ماکسیمم و یا یک ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

تو این فیلم می خوایم راجع به صفرها و یا ریشه های توابع عموما و به صورت خاص راجع به ریشه های تابع درج ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

میرسیم به حل تست های کنکور سال های اخیر از این بحث، از این بحث توی ده سال اخیر یه چیزی حدود هفت الی ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

تو این جلسه می خوایم با معادلات گویا آشنا بشیم، اول میایم مستطیل طلائی رو براتون تعریف میکنیم و تو ح ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

 تو این جلسه می خوایم راجع به روش حل معادلات رادیکالی یا معادلات گنگ براتون صحبت کنیم اول چند تا مثا ...
فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

تو این جلسه می خوایم چند تا مثال از معادلات رادیکالی حل کنیم و کاربرد معادلات رادیکالی رو تو مثال ها ...
فصل دوم: هندسه (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: هندسه (قسمت اول)

تو این جلسه می خوایم راجع به بحث همنهشتی مثلثات براتون صحبت کنیم شما بحث همنهشتی مثلثات رو تو سال هش ...
فصل دوم: هندسه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم راجع به ترسیمات با شما صحبت کنیم ابزار ما تو ترسیم خط کش و پرگار هست، خوب شما م ...
فصل دوم: هندسه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: هندسه (قسمت سوم)

تو این جلسه می خوایم راجع به نیم ساز برای شما صحبت کنیم اولش دو تا قضیه میگیم که این دو تا قضیه ویژگ ...
فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)

تو این جلسه می خوایم مقدماتی از درس دوم فصل دوم دومتون رو براتون بگیم، عنوانش هست استدلال و قضیه تال ...
فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)

تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه تالس و استدلال استنتاجی صحبت کنیم اولس استدلال استنتاجی رو معرفی م ...
فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)

تو این جلسه میخوایم راجع به صورت های دیگه قضیه تالس صحبت کنیم یک مثال حل میکنیم بعد از اون میریم سرا ...
فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)

تو این جلسه می خوایم راجع به برهان خلف صحبت کنیم، برهان خلف نسبتا برای شما جدید هست اول معرفی میکنیم ...
فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)

تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه های دو شرطی براتون صحبت کنیم، قضیه های دو شرطی رو تعریف می کنیم و ...
فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)

تو این جلسه می خوایم راجع به تشلبه مثلث ها صحبت کنیم، اول مفهوم تشابه رو خدمتتون معرفی میکنیم و بعد ...
فصل دوم: هندسه (قسمت دهم)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: هندسه (قسمت دهم)

تو این جلسه می خوایم دو تا قضیه رو به کمک تشابه اثبات کنیم این دو تا قضیه، قضیه های مهم و کاربردی هس ...
فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)

تو این فیلم می خوایم راجع به روابط طولی در مثلث قائم الزاویه صحبت کنیم، ابتدا میایم ارتفاع وارد بر و ...
فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)

تو این جلسه می خوایم تمارینی از کتاب درسی براتون حل کنیم که حاوی یه درسی و یا یک نکته ای هستن که کار ...
فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)

تو این جلسه می خوام تست های کنکور تو بحث هندسه رو براتون حل کنم، شما تو فصل هندسه ترسیمات رو خوندیدن ...
فصل دوم: هندسه (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهاردهم)

تو این جلسه می خوایم ادامه بدیم حل تست های کنکور تو بحث هندسه یعنی بحث تالس و تشابه رو 
فصل دوم: هندسه (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: هندسه (قسمت پانزدهم)

تو این جلسه می خوایم تست های کنکور سال های اخیر یعنی سال 94 و 95 و 96 بحث هندسه رو حل کنیم 
فصل سوم: تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: تابع (قسمت اول)

تو این جلسه می خوایم فصل سوم یعنی تابع رو شروع کنیم شما تابع رو پارسال خوندین و باهاش آشنا هستین بخش ...
فصل سوم: تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: تابع (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم توابع گویا رو تعریف کنیم قبل از اینکه تابع گویا رو تعریف کنیم باید توابع چند جم ...
فصل سوم: تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: تابع (قسمت سوم)

تو این جلسه می خوایم در مورد توابع رادیکالی صحبت کنیم اول تابع رادیکالی رو معرفی میکنیم و بعد نمودار ...
فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)

این جلسه می خوایم راجع به توابع پله ای و تابع جزء صحیح برای شما صحبت کنیم،اول یه مثال از توابع پله ا ...
فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)

تو این جلسه می خوایم راجع به وارون یک تابع و تابع یک به یک صحبت کنیم اول مفهوم وارون یک تابع رو که خ ...
فصل سوم: تابع (قسمت ششم)

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: تابع (قسمت ششم)

تو این جلسه می خوایم نحوه به دست اوردن ضابطه وارون یک تابع خطی صحبت کنیم، توابع خطی عموما وارون پذیر ...
فصل سوم: تابع (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: تابع (قسمت هفتم)

تو این جلسه میخوایم راجع به اعمال جبری روی توابع صحبت کنیم منظور از اعمال جبری روی توابع جمع، تفاضل، ...
فصل سوم: تابع (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: تابع (قسمت هشتم)

در ادامه بحث جلسه قبلمون که راجع به اعمال جبری روی توابع بود این جلسه می خوایم رسم نمودار y=kfx رو ا ...
فصل سوم: تابع (قسمت نهم)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: تابع (قسمت نهم)

بعد از اینکه درس سوم تموم شد و موضوع تابع به پایان رسید میرسیم به حل تست های کنکور از بحث تابع 
فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)

تو این جلسه که اولین جلسه مثلثات هست قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه سری از مفاهیم که شما باهش آشنا ه ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)

واحدهای اندازه گیری زاویه (قسمت دوم) در این قسمت میخوایم راجع به رابطۀ درجه و رادیان صحبت کنیم. مید ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول) در این قسمت میخوایم درس دوم مثلثات رو شروع کنیم، به عن ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم ...

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم) در این قسمت میخوایم راجع به نسبت های مثلثاتی زاویه های ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم) در این قسمت میخوایم راجع به دو زاویه مکمل و دو زاویه ب ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم) در این قسمت می پردازیم به روابط بین نسبت های مثلثاتی ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هفتم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت پنجم) در این قسمت ابتدا راجع نسبت های مثلثاتی زاویه هایی که ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هشتم)

توابع مثلثاتی (قسمت اول) در این قسمت تقریباً تمام جلسمون ربط پیدا میکنه به رسم تابع y=sin x. نکات خ ...
مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلث ...

تو این جلسه که آخرین جلسه از درس مثلصاتمون هست می خوایم اول نمودار تابع cos x  رو رسم بکنیم بعد به ک ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت دهم)، حل تست های کنکور

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دهم)، ...

تو این جلسه می خوایم تست های مثلثات رو که توی سال های اخیر تو کنکور اومده رو براتون حل کنیم چهارتا ت ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

در این جلسه می خوایم فصل پنج رو که عنوانش هست توابع نمایی و لگاریتمی رو شروع بکنیم این جلسه درس اول ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه می خوایم بحثمون رو راجع به نمودار تابع نمایی تکمیل کنیم، نمودار تابع نمایی یویژگی هایی د ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه درس اول از فصل پنجم رو به پایان می بریم؛ راجع به توابع نمایی در حالت نزولی صحبت می کنیم ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

این جلسه راجع به درس دوم ازفصل پنجم یعنی تابع لگاریتمی و ویژگی های اون می خوایم صحبت بکنبم، تابع لگا ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، تابع لگاریتمی و وِیژگی های آن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه راجع به ویژگی های لگاریتم صحبت میکنیم چندین وِیژگی داره که اون ها رو میگیم بعضی هاش رو ا ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، تابع لگاریتمی و ویژگی های آن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه می خوایم راجع به معادله لگاریتمی و روش های حل اون صحبت کنیم، معادله لگاریتمی حلش خیلی سا ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هفتم)، نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه راجع به نمودار توابع نمایی و لگاریتمی صحبت میکنیم، با نمودارش آشنا شدیم اما به کمک بحث ه ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)، حل تست های توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه می خوایم بعد از اینکه درسمون تو لگاریتم تموم شد تست های کنکور رو حل کنیم چند قسمت طول می ...
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت نهم)، لگاریتم (قسمت اول)

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه ما در ادامه جلسه قبلی می خوایم تست های کنکور سال ها اخیر لگاریتم رو حل کنیم 
فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دهم)،لگاریتم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه هم در ادامه جلسات قبلی تست ها لگاریتم کنکور رو براتون حل می کنم از شما دعوت میکنم که این ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ا ...

 تو این جلسه درس اول فصل ششم رو شروع می کنیم عنوان این درس هست فرآیندهای حدی، در حقیقت با مفهوم حد ک ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، درس اول: فرآیندهای حد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت د ...

تو این جلسه درس اول از فصل ششم رو تکمیل می کنیم دو تا مثال هندسی میزنیم که این دو تا مثال تو کتاب هم ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 63 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت س ...

تو این جلسه می خوایم درس دوم از فصل ششم رو آغاز کنیم، درس دوم راجع به محاسبه حد توابع هست ابتدا چند ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، درس دوم: محاسبه حد توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 64 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت چ ...

در این جلسه راجع به حد توابع گویا در حالتی که حد مخرج صفر هست می خوایم صحبت کنیم که حالت خاصی هستش ک ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت اول)

فیلم جلسه 65 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت پ ...

تو این جلسه درس سوم فصل ششم رو آغاز می کنیم درس سوم فصل ششم راجع به پیوستگی هستش، پیوستگی یه بحث مفه ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، درس سوم: پیوستگی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 66 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ش ...

در ادامه بحثی که جلسه پیش داشتیم راجع به تو نقطه این جلسه می خوایم راجع به پیوستگی رو بازه صحبت کنیم ...
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حل تست های کنکور (قسمت اول)

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ه ...

این جلسه در ادامه حد و پیوستگی اختصاص پیدا میکنه به حل تست های کنکور تو مبحث حد 
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حل تست های کنکور (قسمت دوم)

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ه ...

تو این جلسه در تکمیل فصل شش که حد و پیوستگی هست حل تست های پیوستگی رو شروع می کنیم
فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حل تست های کنکور (قسمت سوم)

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ن ...

تو این جلسه حل تست های بحث پیوستگی رو تکمیل می کنیم 
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، مرور احتمال دهم (قسمت اول)

فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

این جلسه می خوایم فصل هفتم کتاب یعنی فصل آمار و احتمال رو آغاز بکنیم شما با این موضوع تو سال های پیش ...
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، مرور احتمال دهم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

این جلسه در ادامه بحث جلسه قبلی می خوایم مرور احتمال پارسال رو شروع کردیم، می خوای اعمال روی پیش آمد ...
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت سوم)، احتمال شرطی (قسمت اول)

فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

تو این جلسه وارد کتاب یازدهم میشیم که موضوع احتمال، با موضوع احتمال شروع میکنیم، احتمال شرطی یعنی ما ...
فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت چهارم)-پیشامد های مستقل (قسمت اول)

فیلم جلسه 73 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت چ ...

پیشامد های مستقل (قسمت اول):در ادامه فصل آمار احتمال درباره استقلال پیشامد ها صحبت میکنیم که به بحث ...
فصل هفتم : آمار احتمال (قسمت پنجم)-پیشامد های مستقل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم : آمار احتمال (قسمت ...

پیشامد های مستقل (قسمت دوم):قسمت تکمیلی فصل پیشامد های مستقل
فصل هفتم :آمار و احتمال (قسمت ششم)- آمار توصیفی :شاخص های مرکزی

فیلم جلسه 75 - فصل هفتم :آمار و احتمال (قسمت ...

آمار توصیفی :شاخص های مرکزی :آغاز بحث آمار درس دوم از فصل هفتم شاخص های مرکزی میانه و میانگین
فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت هفتم )- آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول)

فیلم جلسه 76 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت ه ...

 آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول):توضیح راجب دو معیار های پراکندگی 1)دامنه تغیرات 2)واریانس
فصل هفتم :آمار . احتمال(قسمت هشتم)-آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم)

فیلم جلسه 77 - فصل هفتم :آمار . احتمال(قسمت ...

آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم):قسمت تکمیلی شاخص های پراکندگی و توضیح راجب انحراف معیار -ضری ...
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت نهم) - حل تست های احتمال (قسمت اول)

فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

جلسه اول حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر 
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دهم) - حل تست های احتمال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

جلسه دوم حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر 
فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت یازدهم) - حل تست های احتمال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

جلسه سوم حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر 

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)