فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)

علی صدری
علی صدری

ریاضی تجربی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم) 

در این قسمت می پردازیم به روابط بین نسبت های مثلثاتی دو زاویۀ متمم و دو زاویه با اختلاف π دومه رادیان.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها ریاضی تجربی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

درس اول: هندسه تحلیلی (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: هندسه تحليلی و جبر(قس ...

در این جلسه می خواهیم راجع به خطوط مقاطع برای شما صحبت کنیم، که دو حالت کلی دارند یا بر هم عمودند و ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

توی این جلسه می خوایم راجع به فاصله دو نفطه از هم صحبت کنیم، اول تو حالت های خاص بررسی می کنیم و بعد ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این جلسه می خوایم راجع به مختصات نقطه وسط یک پاره خط یا همون نقطه وسط دو تا نقطه براتون صحبت کنیم ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این جلسه می خوام در رابطه با فاصله نقطه از خط براتون صحبت بکنم اولش با یک مثال مفهومش رو توضیح می ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این قسمت می خوایم تست هایی که از این بحث که تو کنکور سراسری اومده رو باهم حل کنیم تا اینکه رو این ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو قسمت قبلی چند تا از تست های کنکور سال های اخیر بحث هندسه تحلیلی رو حل کردیم تو این قسمت ادامش رو ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

تو این جلسه می خوایم روش های حل معادله درجه دو رو براتون یاداوری کنیم شما این بحث رو تو سال دهم خوند ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (ق ...

ما این جلسه میخوایم راجع به جمع و ضرب ریشه های یه معادله درجه دوم باهاتون صحبت کنیم اولش یه نکته میگ ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

این جلسه می خوام راجع به ماکسیمم و مینیمم سهمی براتون صحبت کنم میدونید که هر سهیم یک ماکسیمم و یا یک ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

تو این فیلم می خوایم راجع به صفرها و یا ریشه های توابع عموما و به صورت خاص راجع به ریشه های تابع درج ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

میرسیم به حل تست های کنکور سال های اخیر از این بحث، از این بحث توی ده سال اخیر یه چیزی حدود هفت الی ...

فیلم جلسه 13 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

تو این جلسه می خوایم با معادلات گویا آشنا بشیم، اول میایم مستطیل طلائی رو براتون تعریف میکنیم و تو ح ...

فیلم جلسه 14 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

 تو این جلسه می خوایم راجع به روش حل معادلات رادیکالی یا معادلات گنگ براتون صحبت کنیم اول چند تا مثا ...

فیلم جلسه 15 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر ( ...

تو این جلسه می خوایم چند تا مثال از معادلات رادیکالی حل کنیم و کاربرد معادلات رادیکالی رو تو مثال ها ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: هندسه (قسمت اول)

تو این جلسه می خوایم راجع به بحث همنهشتی مثلثات براتون صحبت کنیم شما بحث همنهشتی مثلثات رو تو سال هش ...

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم راجع به ترسیمات با شما صحبت کنیم ابزار ما تو ترسیم خط کش و پرگار هست، خوب شما م ...

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: هندسه (قسمت سوم)

تو این جلسه می خوایم راجع به نیم ساز برای شما صحبت کنیم اولش دو تا قضیه میگیم که این دو تا قضیه ویژگ ...

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)

تو این جلسه می خوایم مقدماتی از درس دوم فصل دوم دومتون رو براتون بگیم، عنوانش هست استدلال و قضیه تال ...

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)

تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه تالس و استدلال استنتاجی صحبت کنیم اولس استدلال استنتاجی رو معرفی م ...

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)

تو این جلسه میخوایم راجع به صورت های دیگه قضیه تالس صحبت کنیم یک مثال حل میکنیم بعد از اون میریم سرا ...

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: هندسه (قسمت هفتم)

تو این جلسه می خوایم راجع به برهان خلف صحبت کنیم، برهان خلف نسبتا برای شما جدید هست اول معرفی میکنیم ...

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)

تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه های دو شرطی براتون صحبت کنیم، قضیه های دو شرطی رو تعریف می کنیم و ...

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)

تو این جلسه می خوایم راجع به تشلبه مثلث ها صحبت کنیم، اول مفهوم تشابه رو خدمتتون معرفی میکنیم و بعد ...

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: هندسه (قسمت دهم)

تو این جلسه می خوایم دو تا قضیه رو به کمک تشابه اثبات کنیم این دو تا قضیه، قضیه های مهم و کاربردی هس ...

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)

تو این فیلم می خوایم راجع به روابط طولی در مثلث قائم الزاویه صحبت کنیم، ابتدا میایم ارتفاع وارد بر و ...

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: هندسه (قسمت دوازدهم)

تو این جلسه می خوایم تمارینی از کتاب درسی براتون حل کنیم که حاوی یه درسی و یا یک نکته ای هستن که کار ...

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)

تو این جلسه می خوام تست های کنکور تو بحث هندسه رو براتون حل کنم، شما تو فصل هندسه ترسیمات رو خوندیدن ...

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهاردهم)

تو این جلسه می خوایم ادامه بدیم حل تست های کنکور تو بحث هندسه یعنی بحث تالس و تشابه رو 

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: هندسه (قسمت پانزدهم)

تو این جلسه می خوایم تست های کنکور سال های اخیر یعنی سال 94 و 95 و 96 بحث هندسه رو حل کنیم 

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: تابع (قسمت اول)

تو این جلسه می خوایم فصل سوم یعنی تابع رو شروع کنیم شما تابع رو پارسال خوندین و باهاش آشنا هستین بخش ...

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: تابع (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم توابع گویا رو تعریف کنیم قبل از اینکه تابع گویا رو تعریف کنیم باید توابع چند جم ...

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: تابع (قسمت سوم)

تو این جلسه می خوایم در مورد توابع رادیکالی صحبت کنیم اول تابع رادیکالی رو معرفی میکنیم و بعد نمودار ...

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)

این جلسه می خوایم راجع به توابع پله ای و تابع جزء صحیح برای شما صحبت کنیم،اول یه مثال از توابع پله ا ...

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: تابع (قسمت پنجم)

تو این جلسه می خوایم راجع به وارون یک تابع و تابع یک به یک صحبت کنیم اول مفهوم وارون یک تابع رو که خ ...

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: تابع (قسمت ششم)

تو این جلسه می خوایم نحوه به دست اوردن ضابطه وارون یک تابع خطی صحبت کنیم، توابع خطی عموما وارون پذیر ...

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: تابع (قسمت هفتم)

تو این جلسه میخوایم راجع به اعمال جبری روی توابع صحبت کنیم منظور از اعمال جبری روی توابع جمع، تفاضل، ...

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: تابع (قسمت هشتم)

در ادامه بحث جلسه قبلمون که راجع به اعمال جبری روی توابع بود این جلسه می خوایم رسم نمودار y=kfx رو ا ...

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: تابع (قسمت نهم)

بعد از اینکه درس سوم تموم شد و موضوع تابع به پایان رسید میرسیم به حل تست های کنکور از بحث تابع 

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)

تو این جلسه که اولین جلسه مثلثات هست قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه سری از مفاهیم که شما باهش آشنا ه ...

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دوم)

واحدهای اندازه گیری زاویه (قسمت دوم)  در این قسمت میخوایم راجع به رابطۀ درجه و رادیان صحبت کنیم. مید ...

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)  در این قسمت میخوایم درس دوم مثلثات رو شروع کنیم، به عن ...

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم ...

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)  در این قسمت میخوایم راجع به نسبت های مثلثاتی زاویه های ...

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)  در این قسمت میخوایم راجع به دو زاویه مکمل و دو زاویه ب ...

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت ششم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم)  در این قسمت می پردازیم به روابط بین نسبت های مثلثاتی ...

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هفتم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت پنجم)  در این قسمت ابتدا راجع نسبت های مثلثاتی زاویه هایی که ...

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت هشتم)

توابع مثلثاتی (قسمت اول)  در این قسمت تقریباً تمام جلسمون ربط پیدا میکنه به رسم تابع y=sin x. نکات خ ...

فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت نهم)، توابع مثلث ...

تو این جلسه که آخرین جلسه از درس مثلصاتمون هست می خوایم اول نمودار تابع cos x  رو رسم بکنیم بعد به ک ...

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت دهم)، ...

تو این جلسه می خوایم تست های مثلثات رو که توی سال های اخیر تو کنکور اومده رو براتون حل کنیم چهارتا ت ...

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

در این جلسه می خوایم فصل پنج رو که عنوانش هست توابع نمایی و لگاریتمی رو شروع بکنیم این جلسه درس اول ...

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه می خوایم بحثمون رو راجع به نمودار تابع نمایی تکمیل کنیم، نمودار تابع نمایی یویژگی هایی د ...

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه درس اول از فصل پنجم رو به پایان می بریم؛ راجع به توابع نمایی در حالت نزولی صحبت می کنیم ...

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

این جلسه راجع به درس دوم ازفصل پنجم یعنی تابع لگاریتمی و ویژگی های اون می خوایم صحبت بکنبم، تابع لگا ...

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه راجع به ویژگی های لگاریتم صحبت میکنیم چندین وِیژگی داره که اون ها رو میگیم بعضی هاش رو ا ...

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه می خوایم راجع به معادله لگاریتمی و روش های حل اون صحبت کنیم، معادله لگاریتمی حلش خیلی سا ...

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه راجع به نمودار توابع نمایی و لگاریتمی صحبت میکنیم، با نمودارش آشنا شدیم اما به کمک بحث ه ...

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه می خوایم بعد از اینکه درسمون تو لگاریتم تموم شد تست های کنکور رو حل کنیم چند قسمت طول می ...

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه ما در ادامه جلسه قبلی می خوایم تست های کنکور سال ها اخیر لگاریتم رو حل کنیم 

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاری ...

تو این جلسه هم در ادامه جلسات قبلی تست ها لگاریتم کنکور رو براتون حل می کنم از شما دعوت میکنم که این ...

فیلم جلسه 61 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ا ...

 تو این جلسه درس اول فصل ششم رو شروع می کنیم عنوان این درس هست فرآیندهای حدی، در حقیقت با مفهوم حد ک ...

فیلم جلسه 62 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت د ...

تو این جلسه درس اول از فصل ششم رو تکمیل می کنیم دو تا مثال هندسی میزنیم که این دو تا مثال تو کتاب هم ...

فیلم جلسه 63 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت س ...

تو این جلسه می خوایم درس دوم از فصل ششم رو آغاز کنیم، درس دوم راجع به محاسبه حد توابع هست ابتدا چند ...

فیلم جلسه 64 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت چ ...

در این جلسه راجع به حد توابع گویا در حالتی که حد مخرج صفر هست می خوایم صحبت کنیم که حالت خاصی هستش ک ...

فیلم جلسه 65 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت پ ...

تو این جلسه درس سوم فصل ششم رو آغاز می کنیم درس سوم فصل ششم راجع به پیوستگی هستش، پیوستگی یه بحث مفه ...

فیلم جلسه 66 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ش ...

در ادامه بحثی که جلسه پیش داشتیم راجع به تو نقطه این جلسه می خوایم راجع به پیوستگی رو بازه صحبت کنیم ...

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ه ...

این جلسه در ادامه حد و پیوستگی اختصاص پیدا میکنه به حل تست های کنکور تو مبحث حد 

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ه ...

تو این جلسه در تکمیل فصل شش که حد و پیوستگی هست حل تست های پیوستگی رو شروع می کنیم

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: حد و پیوستگی (قسمت ن ...

تو این جلسه حل تست های بحث پیوستگی رو تکمیل می کنیم 

فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

این جلسه می خوایم فصل هفتم کتاب یعنی فصل آمار و احتمال رو آغاز بکنیم شما با این موضوع تو سال های پیش ...

فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

این جلسه در ادامه بحث جلسه قبلی می خوایم مرور احتمال پارسال رو شروع کردیم، می خوای اعمال روی پیش آمد ...

فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

تو این جلسه وارد کتاب یازدهم میشیم که موضوع احتمال، با موضوع احتمال شروع میکنیم، احتمال شرطی یعنی ما ...

فیلم جلسه 73 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت چ ...

پیشامد های مستقل (قسمت اول):در ادامه فصل آمار احتمال درباره استقلال پیشامد ها صحبت میکنیم که به بحث ...

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم : آمار احتمال (قسمت ...

پیشامد های مستقل (قسمت دوم):قسمت تکمیلی فصل پیشامد های مستقل

فیلم جلسه 75 - فصل هفتم :آمار و احتمال (قسمت ...

آمار توصیفی :شاخص های مرکزی :آغاز بحث آمار درس دوم از فصل هفتم شاخص های مرکزی میانه و میانگین

فیلم جلسه 76 - فصل هفتم :آمار احتمال (قسمت ه ...

 آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت اول):توضیح راجب دو معیار های پراکندگی 1)دامنه تغیرات 2)واریانس

فیلم جلسه 77 - فصل هفتم :آمار . احتمال(قسمت ...

آمار توصیفی:شاخص های پراکندگی(قسمت دوم):قسمت تکمیلی شاخص های پراکندگی و توضیح راجب انحراف معیار -ضری ...

فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

جلسه اول حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر 

فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

جلسه دوم حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر 

فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت ...

جلسه سوم حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر