فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم بحثمون رو راجع به نمودار تابع نمایی تکمیل کنیم، نمودار تابع نمایی یویژگی هایی داره که اون ویژگی ها رو معرفی می کنیم چند تا تابع نمایی رو رسم می کنیم یکی دو تا مثال و کاربرد رو با هم میبینیم 

آرشآرش