صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 100 | جزوه ها: 12

فیلم جلسه 1 - فصل اول :دنباله( همگرایی)، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مباحث تدریس شده: دنبالۀ معروف عدد نپر، دنبالۀ بازگشتی، موضوع نرخ رشد دنباله ها 

فیلم جلسه 2 - فصل اول: دنباله (یکنوایی، کران داری)، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مدت زمان : 43:48موضوع :بررسی یکنوایی(صعودی نزولی) و کران داری دنباله هابررسی یکنوایی با روش های :۱)آزمون نسبت (نسبت گیری از جمل

فیلم جلسه 3 - فصل اول :دنباله(تست های اخیر کنکور)، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سولات مهم کنکور سراری 90، 95، 94، 93 و سوالات پر تکرار(بررسی تست های دنباله در کنکور های اخیر+2مثال تالیفی)موارد بررسی شده:2ت

فیلم جلسه 4 - رسم توابع، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:رسم توابع پایه، رسم توابع درجه دو و حل مثال رسم ت

فیلم جلسه 5 - رسم توابع، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:توابع لگاریتمی ساده، توابع نمایی ساده، توابع کل قدر مطلقی، 

فیلم جلسه 6 - رسم توابع، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:روش سایه زنی، تابع دندانه اره ای، رسم توابع براکتی، تابع دیریکله، تابع علامت، تابع هوی ساید و حل مثال1.تدریس رسم توابع xق

فیلم جلسه 7 - رسم توابع، قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:رسم توابع باقید min و max، حل تست های نمونه از کاربرد های رسم نمودار،  

فیلم جلسه 8 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:ساده ترین معادل قدر مطلقی و حل مثالموضوع: مباحث تخصصی فصل 0معادلا

فیلم جلسه 9 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نامعادلات قدر مطلقی، معرفی همسایگی، معرفی همسایگی متقارن، معرفی همسایگی متقارن محذوف و حل مثالمدت زمان : 27:30موضوع :مباح

فیلم جلسه 10 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:خواص جزء صحیح و حل مثالموضوع: مباحث تخصصی فصل0خواص جزء صحیح (براکت)n-1 [A]=n-1if AεZ=>[A]+[-A]=0´2. ifA€Z => [A]+

فیلم جلسه 11 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث تدریس شده:بسته بودن یک مجموعه نسبت به  یک عمل و حل مثالمدت زمان : 22:49

فیلم جلسه 12 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مباحث تدریس شده:قضیه صفر، اعداد اعشاری متناوب و حل مثالمدت زمان : 10:51 مب

فیلم جلسه 13 - قضییه هیپاسوس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قضییه هیپاسوس و بررسی پنج ضلعی منتظم از دید زوایا و ابعاد و مسائل مرتبط با عدد طلائی

فیلم جلسه 14 - حد توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تشخیص حد از روی نمودار حد، نمودار، حد چپ و راست، وجود براکت در حد، چپ و راست شدن، عدد مطلق، عدد حدی توضیحات بیشتر: عنو

فیلم جلسه 15 - حد توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مفاهیم مسئله دار در محاسبۀ حد توابع (قسمت اول) عدم وجود همسایگی، بررسی حد تابع در نقاط ابتدا و انتها (دامنه)، نا مساوی بودن حد چ

فیلم جلسه 16 - حد توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مفاهیم مسئله دار در محاسبۀ حد توابع (قسمت دوم) توابع با شرایط Z∋ (متعلق به Z)، تو

فیلم جلسه 17 - حد توابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
1. عددگذاری در محاسبۀ حد تابع 2. معرفی حالات مبهم 3. اشتباهات رایج در تشخیص

فیلم جلسه 18 - حد توابع (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:استفاده از قاعده هوپیتال در محاسبه حد و یادآوری چند مشتق گیری ساده. البته

فیلم جلسه 19 - حد توابع (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در حلسه قبل به تدریس قاعده هوپیتال پرداخته شد و یک سوال مطرح شد "کی نمی توانیم از قاعده هوپیتال استفاده کنیم؟" که در جلسات آینده

فیلم جلسه 20 - حد توابع (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به حل تمرین های مرتبط با حد ، که از سال های اخیر کنکور سراسری انتخاب شده ا

فیلم جلسه 21 - حد توابع (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مفهوم حد در بی نهایت مباحث: ∞/∞، ∞-∞، هم ارزی نیوتن، تبدیل

فیلم جلسه 22 - حد توابع (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین از مباحث حدهای بی نهایت دار و بررسی دوبارۀ همگرایی دنباله ها و یافتن پارامت

فیلم جلسه 23 - حد توابع (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس قضیه فشردگی و تبعات این قضیه که هم در حسابان و هم در دیفرانسیل به آن ها اشاره شده است. مانند صفر ضرب در کراندار  و یا ورود

فیلم جلسه 24 - حد توابع (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حد ندارد: اثبات حد نداشتن تابع روی یک نقطه به کمک دنباله ها

فیلم جلسه 25 - حد توابع (قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بیان حد با صورهای وجودی و عمومی، اثبات حد داشتن تابع توسط پارمترهای صور وجودی و صور عمومی و اپسیلون و دلتا صفر تا صد دیفرانسیل کن

فیلم جلسه 26 - حد توابع (قسمت سیزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تدریس حد توابع ، در این جلسه حالتی بررسی می شود که x به سمت عدد یا بینهایت و ج

فیلم جلسه 27 - حد توابع (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به جمع بندی حد پرداخته می شود.حل همه سوالات مطرح شده در کنکور سراسری

فیلم جلسه 28 - دنبالۀ حسابی (عددی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس نوع خاصی از دنباله ها سه جملۀ متوالی تصاعد عددی، تعمیم، مجموع n جملۀ اول یک تصاعد عددی، جملۀ عمومی، مجموع جملات و حل مثال 

فیلم جلسه 29 - دنباله ی هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مجموع جملات، جملات عمومی، حد مجموع، مسائل هندسی، حد مجموع

فیلم جلسه 30 - حل تست تصاعد ( حسابی و هندسی )

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع بحث امروز ما تصاعد حسابی و هندسی و حل مسائل هایی از هریک، سعی می کنیم مثال هایی

فیلم جلسه 31 - لگاریتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع این جلسه لگاریتمه، خوب دقت کنید تا یاد بگیرید، خیلی وقت هم هست که تست مستقیم ازش نیومده، مباحثش خیلی ساده هست و سریع می تون

فیلم جلسه 32 - لگاریتم(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون حل سوالات تکمیلیه لگاریتمه، یعنی می تونیم بگیم که جلسه ی امروز ادامه ی

فیلم جلسه 33 - مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوعی که امروز باهاش سر و کله خواهیم زد مبحث مثلثات هستش، مبحث مثلثات بیشتر مربوط ب

فیلم جلسه 34 - مثلثات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوعات مبحث ما ادامه مثلثات هستش منتهی مثلثی که بیشتر  گرایش داره به سال دوم یعنی ر

فیلم جلسه 35 - مثلثات (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع امروز ما ادامه مثلثات اونم تو زمینه حل مثلث هستش، منظور حالت هایی هست که شما ی

فیلم جلسه 36 - مثلثات (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امرو مبحثی که تو مثلثات دنبال می کنیم ترکیب زاویه هاست، نسبت های مجموع، سینوس های دوبرابر کمان، نصف کمان وبعدشم می ریم سراغ ترکیب

فیلم جلسه 37 - مثلثات (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع امروز مبحث ما دوباره مثلثات هستش اونم تو مبحثه فرمول های ضرب به جمع و ضرب به جم

فیلم جلسه 38 - مثلثات (قسمت ششم)، توابع وارون مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع امروز ما توابع وارون مثاثاتی هستش، معکوس سینوس، کسینوس و ... ، ابتدا سینوس اینو

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت هفتم)، توابع وارون مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوعی که امروز تو بحث مثلثات داریم دوباره بخش دوم تابع وارون مثلثاتی هستش، اینبار راجع به رسم ترکیبی اون ها می خوایم صحبت کنیم د

فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت هشتم) معادلات مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع امروز معادلات مثلثاتی هستش قراره ما xهای رو پیدا کنیم که دو سمت یک تساوی رو بال

فیلم جلسه 41 - مثلثات( قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز رسم نمودارهای مثلثاتی، اونم ساده ترین نوع هاش، فقط سینوس و کسینوسی، اونم در حالت ساده اش هستش  صفر تا صد دیفرانسیل کنک

فیلم جلسه 42 - مثلثات (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما زیر شاخه مثلثات، موضوع متناوب بودن توابع و تعیین دوره ی تناوب اونهاست.

فیلم جلسه 43 - حد توابع (قسمت پانزدهم) - کاربرد حد - مجانب ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مباحثی که از این به بعد می خوایم مطالعه کنیم کاربرد حد هستش و اولین موضوعی که توش بحث

فیلم جلسه 44 - حد توابع (قسمت شانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحثی که امروز تو مجانب داریم، بحث مجانب افقی هستش مجانب افقی که بحث دامنه هم توش پیش

فیلم جلسه 45 - حد توابع (قسمت هفدهم) - مجانب مایل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون مجانب مایل هستش البته بخش اول مجانب مایل تابع ها تابعی که اصطلاحا فرم م

فیلم جلسه 46 - حد توابع (قسمت هجدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به قسمت دوم مجانب های مایل رسیدیم مجانب های مایلی که فرم تیریپ X و فرم نمایی در آن را خواهیم دید و یک اشاره ای هم به زاویۀ میان

فیلم جلسه 47 - حد توابع (قسمت نوزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما پیوستگی تابع تو یک نقطه هستش، مباحثی که هم تو حسلبان داشتیم هم تو دیف اد

فیلم جلسه 48 - حد توابع (قسمت بیستم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما پیوستگی تابع هست اونم تو یک بازه کاری قبلا پیوستگی تو یک نقطه رو کار کرد

فیلم جلسه 49 - حد توابع (قسمت بیست و یکم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز باز یکی از کاربرد های پیوستگی هستش کاربرد پیوستگی اونم در مورد پیوستگی تابع وارون موضوع اول ماست موضوع بعدی که میریم سر

فیلم جلسه 50 - مشتق توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون مربوط به مشتق گیری مباحث اول که ما کار می کنیم مشتق گیری از توابع بدونه

فیلم جلسه 51 - مشتق توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما مربوط به بخش دوم مشتق گیری از توابع هستش مشتق گیری از توابع مثلثاتی همچنین رادیکالی و همچنین تئابع وارون مثلثاتی و د

فیلم جلسه 52 - مشتق توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تعربف مشتق و مفاهیم اولیه مشتق هستش اونجا که راجع به شیب خط و تبدیل شدن

فیلم جلسه 53 - مشتق توابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تعربف مشتق و مفاهیم اولیه مشتق هستش اونجا که راجع به شیب خط و تبدیل شدن

فیلم جلسه 54 - مشتق پذیری (قسمت پنجم) - نقاط مسئله دار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون نقاط مسئله دار توی مشتق پذیری هستش و اولین چیزی که بهش اشاره می کنیم نقاط ابتدا و انتها هستند و بعد میریم سراغ جاهای

فیلم جلسه 55 - مشتق توابع (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز دسته سوم نقاط مسئله دار مشتق پذیری رو داریم: نقاط زاویه دار. من مطمئنم که امسال

فیلم جلسه 56 - مشتق توابع (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون دوباره ادامه مشتق پذیریه تو نقاط مسئله دار مشتق پذیری هستش. مواردی که ا

فیلم جلسه 57 - مشتق توابع (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون نقاط مشتق پذیر و بررسی اونها از دید نموداری هستش. میپردازیم به نقاطی که

فیلم جلسه 58 - مشتق توابع (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون معادلۀ خط مماس هست بر تابع از نقطه ای که واقع بر منحنی باشه. میپردازیم ب

فیلم جلسه 59 - مشتق توابع (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروز در مورد خط مماس بر منحنی از نقطه خارج از منحنی. تو این زمینه دو تا روش موجو

فیلم جلسه 60 - مشتق توابع (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون یکی از کاربرد های اولیه مشتق هستش زاویه یابی بین منحنی ها و همچنین زاوی

فیلم جلسه 61 - مشتق توابع( قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می خواهیم از مبحث مشتق حل تمرین کنیم

فیلم جلسه 62 - مشتق توابع (قسمت سیزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون حل تمرین مشتق هستش، جلسه دومی هست که مشتق حل میکنیم، حدوداً مباحث جدید

فیلم جلسه 63 - مشتق توابع (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما قبلاً با توابع آشنا شدیم. بحث امروزمون مشتق منحنی های ضمنی هست. این مبحث هم برای ریاضی ها و هم برای تجربی هاست. آخر هم میپرداز

فیلم جلسه 64 - مشتق توابع (قسمت پانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس امروزمون مبحث اقتصادی مشتقه، ویژه بچه های ریاضی هستش و بسیار مبحث راحت و نمره بیاریه. صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی

فیلم جلسه 65 - تابع وارون (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تابع وارونه، شاید براتون تعجب انگیز باشه که چرا وسط بحث مشتق، رسیدیم به تابع وارون. ما میخوایم در ادامۀ بحث ها برسیم

فیلم جلسه 66 - تابع وارون (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامه موضوع تابع وارون و همچنین مشتق تابع وارون هست که تو این جلسه با هم صحبت می کنیم یه جوری تو این جلسه مباحث ریاض

فیلم جلسه 67 - تابع وارون (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحثمون جلسه سومی که در مورد تابع وارون هستش حل تمرین تست های تابع وارون، سعی می کنم تست هایی که به احتمال قوی تو کنکور امسا

فیلم جلسه 68 - مشتق تابع (قسمت شانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحثمون راجع به اکسترمم های نسبی، اکسترمم های مطلق و نقاط بحرانی تابع هستش خوب

فیلم جلسه 69 - مشتق توابع(قسمت هفدهم)، بهینه سازی مقدماتی (رشته ریاضی و تجربی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون یکی از مهم ترین بحث های کاربرد مشتق هست به اسمه بهینه سازی درسته که کمتر تجربیا استفاده می کنند ازش ولی حتما تو سوال

فیلم جلسه 70 - مشتق توابع(قسمت هجدهم)، بهینه سازی هندسی (قسمت اول)، مختص ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت دومو از مبحث بهینه سازی هست که بیشتر مباحث بهینه سازی مرتبط با هندسه رو ما ح

فیلم جلسه 71 - مشتق توابع(قسمت نوزدهم)، بهینه سازی هندسی (قسمت دوم) مختص ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون محاسبه مشتق مراتب بالاتر هست، چندین قانون اصطلاحا کاربردی اول شما بهش

فیلم جلسه 72 - مشتق تابع (قسمت بیستم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در راستای بحث جلسه قبل که شما نقاط بحران پذیری مشتق پذیری یاد گرفته بود

فیلم جلسه 73 - مشتق تابع (قسمت بیستم و یکم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون راجع به بررسی تقعر تابع هستش چیزی که به راحتی می تونید بررسیش کنید یه مقدار هم مباحث قاطی با مباحث قبل و فصل های قبل

فیلم جلسه 74 - مشتق تابع (قسمت بیستم و دوم)، نقطه عطف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون مرتبط با نقطه عطف و نحوه یافت اون تو تابع های مختلفه، دقت کنید سراسر بحث ما میگیم نقطه عطف فلان تابع کدام هست و نقطه

فیلم جلسه 75 - مشتق تابع (قسمت بیستم و سوم)، تعیین پارامتر در نقاط اکسترمم و عطف (ریاضی و تجربی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تعیین پارامترها تو صورت سوال از طریق اطلاعات داده شده توسط طراح راجع به نقاط اکسترمم و نقطه عطف هستش اینجا خیلی از ف

فیلم جلسه 76 - مشتق تابع (قسمت بیستم و چهارم)، نمودار َf ,f

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع این جلسه ما بررسی َf ,f هستش یعنی نمودار تابع و مشتق تابع هستش موضوغ مخصوص هم

فیلم جلسه 77 - مشتق تابع (قسمت بیست و پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون آهنگ تغییراته. مبحثی که مخصوص رشته‌های ریاضی و تجربیه. وقتی تغییرات هر

فیلم جلسه 78 - مشتق تابع (قسمت بیست و ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامه آهنگ تغییراته. موضوع کمیت‌های وابسته است که مختص بچه‌های ریاضیه. ما قراره که موضوع آهنگ تغییرات رو اینجا یه خو

فیلم جلسه 79 - مشتق تابع (بیست و هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نمودارشناسی - درجه 3 موضوعات نمودار شناسی ما از این جلسه شروع میشه و اولین نموداری که ما باهاش سروکله میزنیم، نمودار تابع درجه س

فیلم جلسه 80 - مشتق تابع (قسمت بیست و هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نمودارشناسی- منحنی هموگرافیک موضوع امروز ما جلسه دوم نمودارشناسی هست که می خواهیم از نگاه بچه های ریاضی و تجربی بررسی کنیمش. صفر

فیلم جلسه 81 - مشتق تابع (قسمت بیست و نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نمودار شناسی، هذلولی واربحث امروزمون ادامه نمودار شناسی اما اینبار در توابع هذلولی وار که به فرم درجه دو به درجه یک معرفی میشن م

فیلم جلسه 82 - مشتق تابع (قسمت سی ام)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نمودارشناسی توابع کسری بحث امروز ما ادامه ی مبحث نمودار شناسی هست، نکاتی که قب

فیلم جلسه 83 - مشتق تابع (قسمت سی و یکم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه دومی هست که موضوع نمودار شناسی میخوایم بریم زوم می خواهیم بکنیم رو تابع ه

فیلم جلسه 84 - تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مفاهیم اولیه و دامنه امروز جلسه اولیه هست که مبحث تابع رو باهم شروع می کنیم مبا

فیلم جلسه 85 - تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تساوی دو تابع و اعمال جبری تابع و ترکیب توابع بچه ها جلسه دومی که تابع باهم بحث

فیلم جلسه 86 - تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توابع زوج فرد موضوع امروز یه شاخه دیگه از توابع هست توابع زوج و فرد همونایی که تو حسابان یاد گرفتین و چند تا هم تست خوشگل ازش دا

فیلم جلسه 87 - انتگرال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
انتگرال گیری مبحث ما از امروز انتگرال خواهد بود شما نیاز دارین مباحث اولیه م

فیلم جلسه 88 - انتگرال(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما انتگرال گیری از توابع مثلثاتی هست

فیلم جلسه 89 - انتگرال گیری(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مباحثی که تو این جلسه شما یاد می گیرید:- انتگرال گیری از توابع وارون مثلثاتی

فیلم جلسه 90 - انتگرال(قسمت چهارم) - انتگرال معین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز معارفه ای داریم راجع به انتگرال معین، بعدا به شما میگیم که از این انتگرال معین

فیلم جلسه 91 - انتگرال قسمت 5

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرین انتگرال معین

فیلم جلسه 92 - انتگرال (قسمت 6)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
محاسبه ی مساحت سطح محصور شده است به کمک انتگرال اونم انتگرال معین 

فیلم جلسه 93 - انتگرال ( قسمت هفتم ) - مقدار میانگین ( مخصوص ریاضیها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما مقدار میانی یا مقدار متوسط تابع تو یه بازه هست که به کمک انتگرال معین حس

فیلم جلسه 94 - انتگرال(قسمت هشتم) - مشتق انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما مشتق انتگرال هست، که تست هاش رو راحت می تونید بزنید.

فیلم جلسه 95 - انتگرال(قسمت نهم) - مجموع ریمان در محاسبه انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون مجموع ریمان در محاسبه انتگرال هست اونم انتگرال به صورت تقریبی!یا تقریب نقصانی میزنیم یا تقریب اضافی میزنیم به خاطر

فیلم جلسه 96 - انتگرال ( قسمت 10) - انتگرال پذیری و حد ریمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه جلسه ی گذشته به مفاهیم انتگرال پذیری و حد ریمان می پرداذیم.

فیلم جلسه 97 - شب امتحان دیفرانسیل (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل و بررسی آزمون دیفرانسیل خرداد ماه 1393 

فیلم جلسه 98 - شب امتحان دیفرانسیل (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تحلیل و بررسی آزمون دیفرانسیل دی ماه 1395 

فیلم جلسه 99 - معادله درجه دو و روابط ریشه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تقسیم چند جمله ای ها بر همدیگر هست و یافتن باقی مانده و خارج قسمت تو این

فیلم جلسه 100 - تقسیم چند جمله ای ها و بخش پذیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بجث امروزمون روابطه ریشه های معادله درجه دوو در آخر هم شروع میکنیم به تشکیل معادله د