فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 18 - حد توابع (قسمت پنجم)

تدریس:

استفاده از قاعده هوپیتال در محاسبه حد و یادآوری چند مشتق گیری ساده. البته بعدا در قسمت تدریس مشتق گیری کامل گفته خواهد شد.

 

مدت زمان حدود نیم ساعت
-قاعده ی هوپیتال و 3 تذکر برای استفاده از هوپیتال در ابتدای درس!
_حل دو سوال و استفاده از هوپیتال
_ذکر نکته ای در مورد این که شاید گاهی راه های ساده تری از هوپیتال وجود داشته باشد و این که اغلب چه زمانی از چه راهی حد را حل میکنیم (مثلا اغلب حدهای مثلثاتی را با هم ارزی و...) و حل یک مثال

_حل یک مثال که در آن a و b مجهول اند و در صورت سوال حد وجود دارند!
حل یک مثال دیگر از حد این بار با 3 مجهول aو bو c راهبرد حل و به دست آوردن تک تک آن ها
-حل یک مثال که بهتر است پاسخ آن را به عنوان مرجع برای سوال های دیگر حفظ باشیم و حل 2 سال دیگر بعد از آن برای اثبات این موضوع!
_حل یک سوال که در آن به مشتق های جدیدی نیاز داریم (البته این فصل توسط استاد بعدا به طور کامل تدریس خواهد شد) و در خلال آن لیست مشتق هایی که جدید میبینید و راهکار هایی برای حفظ سریع این قوانین جدید و حل مثال هایی از مشتق گیری های جدید
_حل آخرین سوال این جلسه که با استفاده از مشتق های جدید! (محدوده ی کتاب دیفرانسیل )حل میشود
در پایان جلسه استاد از دانش آموزان میخواهند که تا جلسه ی بعدی به این فکر کنند که چه زمان نمی توان از هوپیتال استفاده کرد

لینک های مستقیم دانلود این فیلم