فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 9 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت دوم)

تدریس:

نامعادلات قدر مطلقی، معرفی همسایگی، معرفی همسایگی متقارن، معرفی همسایگی متقارن محذوف و حل مثال

مدت زمان : 27:30
موضوع :مباحث تخصصی فصل صفر قسمت 2
1.نامعادلات قدر مطلقی:
الف) تعیین علامت: تعیین علامت عبارات داخل قدر مطلق ها و اشتراک گیری جوابهای بدست آمده با بازه یِ کاری و اجتماع جواب های نهایی=جواب اصلی معادله
+2مثال
ب)رسم نمودار:رسم نمودار توابع داده شده و یافتن نقاط برخورد ودر نتیجه بازه ی مورد نظر طراح.(ترجیحا در توابعی که رسم ساده ای دارند) +2مثال

ج)تلفیق رسم و حل معادله به روش جبری: رسم نمودار، یافتن حدود نقاط برخورد و حل معادله بدون جدول و بازه بندی(تعیین علامت با نمودار)+1مثال

2.معرفی
الف)همسایگی: (aε(b,c
ب)همسایگی متقارن: (a-δ,a+δ)
x-a|<δ|
+1مثال و نمایش آن روی محور اعداد+3تست
ج)همسایگی متقارن محذوف: {a-δ,a+δ) -{a )
δ>|x-a|>0
+1مثال و نمایش آن روی محور اعداد
اگر دوطرف نامعادله ای توابع درجه یکی بودند که در قدر مطلق قرار داشتند =>به توان 2 رساندن طرفین راه چاره ست.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم