فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 6 - رسم توابع، قسمت سوم

تدریس:

روش سایه زنی، تابع دندانه اره ای، رسم توابع براکتی، تابع دیریکله، تابع علامت، تابع هوی ساید و حل مثال

1.تدریس رسم توابع xقدر خورده : (| y=f(|x
+حل سه مثال
2.تدریس روش سایه زنی (مخصوص توابع کل براکت خورده) : [(y=[f(x
+4مثال
3.تدریس تابع داندانه ارّه ای: (x-[x] = f(x
+نکات آن +دوره تناوب تابع دندانه ارّه ای
+2مثال

تابع به فرم(x]+[-x] =f(x]
نکات آن +رسم نمودار +2مثال(از ویژگی های آن )

رسم توابع براکتی:
برای مثال : (2x - [2x]=f(x
(طوری بازه بندی کنید که درون براکت بین دوعدد صحیح متوالی باشد).
+2مثال
6.تابع دیریکله (هم امکان رسم آن وجود دارد هم وجود ندارد)
(بیشمار ناپیوستگی دارد)
توصیه :درسولاتی که در بیشمارنقطه ناپیوسته است ابتدا توجه به تابع دیریکله و مشابه دیریکله
+2مثال

تابع علامت (ساین)
(sgn(x
این تابع معمولا در ریشه های عبارت داخل آن ناپیوستهاست مگر درمواردی
+حل 3مثال

تابع هوی ساید (H(x
+حل 3 مثال