فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 36 - مثلثات (قسمت چهارم)

امرو مبحثی که تو مثلثات دنبال می کنیم ترکیب زاویه هاست، نسبت های مجموع، سینوس های دوبرابر کمان، نصف کمان وبعدشم می ریم سراغ ترکیب a سینوس و b کسینوس

تدریس:

ترکیب زوایا ، نسبت های مثاثاتی مجموع و تفاضل، نسبت های دو برابر کمان، نصف کمان ترکیب

A sin x+A cos x

لینک های مستقیم دانلود این فیلم