فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 3 - فصل اول :دنباله(تست های اخیر کنکور)، قسمت سوم

حل سولات مهم کنکور سراری 90، 95، 94، 93 و سوالات پر تکرار

(بررسی تست های دنباله در کنکور های اخیر+2مثال تالیفی)
موارد بررسی شده:
2تست دنباله ی کنکور 95
تست دنباله ی کنکور94
تست کنکور 93 خاج از کشور (مشابه 91 داخل)
تست کنکور90

2 تست تالیفی
(در مجموع7 تست)