فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 28 - دنبالۀ حسابی (عددی)

تدریس نوع خاصی از دنباله ها 

سه جملۀ متوالی تصاعد عددی، تعمیم، مجموع n جملۀ اول یک تصاعد عددی، جملۀ عمومی، مجموع جملات و حل مثال 

 

مدت زمان 00:24:33
تصاعد عددی(حسابی)
_نکاتی پیرامون جمله ی عمومی و ضریب n در دنباله ی حسابی و مثالی برای تفهیم بهتر این موارد
_سه جمله ی متوالی و واسطه ی حسابی و مثال
_تعمیم واسطه ی حسابی و حل مثال
_ فرمول یافتن قدر نسبت با داشتن جملات و حل مثال
_فرمول درج واسطه ی حسابی بین دو عددو حل مثال
_مجموع n جمله ی یک تصاعد عددی و نکاتی پیرامون فرمول آن (مانند ضریب n به توان دو و...) و حل مثال
_حل سوال.مطلوب مساله: مجموع ده جمله ی مشترک در دو دونباله ی مطرح در سوال
_حل سوال مطلوب مساله:مجموع 20 جمله ی دوم! از تصاعد عددی مطرح در سوال
_حل سوال.مطلوب مساله: حداکثر تعداد جملاتی از دنباله که مجموعشان کم تر از 300 شود
_حل سوال.مطلوب مساله جواب معادله(مربوط به استفاده از فرمول مجموع n جمله در تصاعد عددی هم در صورت و هم در مخرج!)
_حل سوال. مطلوب مساله : یافتن 3 مجهولی که تشکیل دنباله ی عددی داده اند و مجموع و حاصلضرب آن ها در سوال مطرح شده
_حل سوال.تستی مربوط به انتخاب مجموع n جمله از تصاعد عددی از بین 4 گزینه و تشریح هر 4 گزینه
_حل سوال.مطلوب مساله: مجموع تمام جملات در دنباله ای که 100 جمله دارد و ومجموع 3 جمله ی اول و آخر آن برابر 300 است.
_حل سوال.مطلوب مساله: جمله ی 17 در دنباله ای که اطلاعات آن به صورت پارامتری مطرح شده
_حل سوال.مطلوب مساله: مجموع 21 جمله ی اول در یک دنباله که اطلاعات آن به صورت پارامتری مطرح شده