فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 11 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چهارم)

مبحث تدریس شده:

بسته بودن یک مجموعه نسبت به  یک عمل و حل مثال

مدت زمان : 22:49
بسته بودن یک مجموعه نسبت به یک عمل :
وقتی برای هر دو عضو مجموعه عمل صورت گرفته عضوی از همان مجموعه بدهد مجموعه را نسبت به آن عمل بسته گویند.

گویا + گویا = گویا
گویا ×گویا=گویا
گویا ÷گویا (با فرض صفر نبودن مخرج) = گویا
اعداد گویا نسبت به اعمال ریاضی کلا بسته است

گویا +گنگ = گنگ
گویا ×گنگ ( اگر عدد گویای مورد نظر صفر نبود) = گنک
گویا ×گنگ (اگر عدد گویای مورد نظر صفر بود) = 0 می شود گه گویاست
گویا ÷ گنگ (با فرض صفر نبودن مخرج) = ( اگر عدد گویای مورد نظر صفر نبود) = گنک
گویا ÷ گنگ (با فرض صفر نبودن مخرج) = (اگر عدد گویای مورد نظر صفر بود) = 0 می شود گه گویاست

گنگ + × ÷ گنگ = مشخص نیست.

حل مثال برای تفهیم بیشتر