فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

Loading
فصل اول :دنباله( همگرایی)، قسمت اول

فیلم جلسه 1 - فصل اول :دنباله( همگرایی)، قسم ...

مباحث تدریس شده: دنبالۀ معروف عدد نپر، دنبالۀ بازگشتی، موضوع نرخ رشد دنباله ها مدت زمان: 41:35موضوع ...
فصل اول: دنباله (یکنوایی، کران داری)، قسمت دوم

فیلم جلسه 2 - فصل اول: دنباله (یکنوایی، کران ...

مدت زمان : 43:48موضوع :بررسی یکنوایی(صعودی نزولی) و کران داری دنباله هابررسی یکنوایی با روش های :۱ ...
فصل اول :دنباله(تست های اخیر کنکور)، قسمت سوم

فیلم جلسه 3 - فصل اول :دنباله(تست های اخیر ک ...

حل سولات مهم کنکور سراری 90، 95، 94، 93 و سوالات پر تکرار(بررسی تست های دنباله در کنکور های اخیر+2م ...
رسم توابع، قسمت اول

فیلم جلسه 4 - رسم توابع، قسمت اول

تدریس:رسم توابع پایه، رسم توابع درجه دو و حل مثالرسم توابع خطیالف)نیمساز ربع اول و سوم y=xب)نیمساز ...
رسم توابع، قسمت دوم

فیلم جلسه 5 - رسم توابع، قسمت دوم

تدریس:توابع لگاریتمی ساده، توابع نمایی ساده، توابع کل قدر مطلقی، 1.فرم کلی توابع نمایی ساده +مقایس ...
رسم توابع، قسمت سوم

فیلم جلسه 6 - رسم توابع، قسمت سوم

تدریس:روش سایه زنی، تابع دندانه اره ای، رسم توابع براکتی، تابع دیریکله، تابع علامت، تابع هوی ساید و ...
رسم توابع، قسمت چهارم

فیلم جلسه 7 - رسم توابع، قسمت چهارم

تدریس:رسم توابع باقید min و max، حل تست های نمونه از کاربرد های رسم نمودار،  موضوع: رسم توابع باق ...
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت اول)

تدریس:ساده ترین معادل قدر مطلقی و حل مثالموضوع: مباحث تخصصی فصل 0معادلات دارای قدر مطلق:1.قدر مطلق ...
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت دوم)

تدریس:نامعادلات قدر مطلقی، معرفی همسایگی، معرفی همسایگی متقارن، معرفی همسایگی متقارن محذوف و حل مثا ...
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت سوم ...

تدریس:خواص جزء صحیح و حل مثالموضوع: مباحث تخصصی فصل0خواص جزء صحیح (براکت)n-1 [A]=n-1if AεZ=>[ ...
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 11 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چها ...

مبحث تدریس شده:بسته بودن یک مجموعه نسبت به  یک عمل و حل مثالمدت زمان : 22:49 بسته بودن یک مجموعه ن ...
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 12 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت پنج ...

مباحث تدریس شده:قضیه صفر، اعداد اعشاری متناوب و حل مثالمدت زمان : 10:51 مبحث صفر قضیه ی صفر مقدمه ...
قضییه هیپاسوس

فیلم جلسه 13 - قضییه هیپاسوس

قضییه هیپاسوس و بررسی پنج ضلعی منتظم از دید زوایا و ابعاد و مسائل مرتبط با عدد طلائیمدت زمان 25:01ا ...
حد توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - حد توابع (قسمت اول)

تدریس:تشخیص حد از روی نمودار حد، نمودار، حد چپ و راست، وجود براکت در حد، چپ و راست شدن، عدد مطلق، ...
حد توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - حد توابع (قسمت دوم)

مفاهیم مسئله دار در محاسبۀ حد توابع (قسمت اول) عدم وجود همسایگی، بررسی حد تابع در نقاط ابتدا و انته ...
حد توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - حد توابع (قسمت سوم)

مفاهیم مسئله دار در محاسبۀ حد توابع (قسمت دوم) توابع با شرایط Z∋ (متعلق به Z)، توابع دارای Sign و ه ...
حد توابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 17 - حد توابع (قسمت چهارم)

1. عددگذاری در محاسبۀ حد تابع 2. معرفی حالات مبهم 3. اشتباهات رایج در تشخیص مبهم ها 4. برسی حالات ...
حد توابع (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 18 - حد توابع (قسمت پنجم)

تدریس:استفاده از قاعده هوپیتال در محاسبه حد و یادآوری چند مشتق گیری ساده. البته بعدا در قسمت تدریس ...
حد توابع (قسمت ششم)

فیلم جلسه 19 - حد توابع (قسمت ششم)

در حلسه قبل به تدریس قاعده هوپیتال پرداخته شد و یک سوال مطرح شد "کی نمی توانیم از قاعده هوپیتال استف ...
حد توابع (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 20 - حد توابع (قسمت هفتم)

در این جلسه به حل تمرین های مرتبط با حد ، که از سال های اخیر کنکور سراسری انتخاب شده اند ، پرداخته م ...
حد توابع (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 21 - حد توابع (قسمت هشتم)

تدریس مفهوم حد در بی نهایت مباحث: ∞/∞، ∞-∞، هم ارزی نیوتن، تبدیل حالات مختلف حد به صفرصفرم، تبدیل ∞ ...
حد توابع (قسمت نهم)

فیلم جلسه 22 - حد توابع (قسمت نهم)

حل تمرین از مباحث حدهای بی نهایت دار و بررسی دوبارۀ همگرایی دنباله ها و یافتن پارامترهای درون حد مد ...
حد توابع (قسمت دهم)

فیلم جلسه 23 - حد توابع (قسمت دهم)

تدریس قضیه فشردگی و تبعات این قضیه که هم در حسابان و هم در دیفرانسیل به آن ها اشاره شده است. مانند ص ...
حد توابع (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 24 - حد توابع (قسمت یازدهم)

حد ندارد: اثبات حد نداشتن تابع روی یک نقطه به کمک دنباله ها
حد توابع (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 25 - حد توابع (قسمت دوازدهم)

بیان حد با صورهای وجودی و عمومی، اثبات حد داشتن تابع توسط پارمترهای صور وجودی و صور عمومی و اپسیلون ...
حد توابع (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 26 - حد توابع (قسمت سیزدهم)

در ادامه تدریس حد توابع ، در این جلسه حالتی بررسی می شود که x به سمت عدد یا بینهایت و جواب هم عدد یا ...
حد توابع (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 27 - حد توابع (قسمت چهاردهم)

در این جلسه به جمع بندی حد پرداخته می شود.حل همه سوالات مطرح شده در کنکور سراسری سال های ۸۳ تا ۹۵
دنبالۀ حسابی (عددی)

فیلم جلسه 28 - دنبالۀ حسابی (عددی)

تدریس نوع خاصی از دنباله ها سه جملۀ متوالی تصاعد عددی، تعمیم، مجموع n جملۀ اول یک تصاعد عددی، جملۀ ...
دنباله ی هندسی

فیلم جلسه 29 - دنباله ی هندسی

تدریس:مجموع جملات، جملات عمومی، حد مجموع، مسائل هندسی، حد مجموع
حل تست تصاعد ( حسابی و هندسی )

فیلم جلسه 30 - حل تست تصاعد ( حسابی و هندسی ...

موضوع بحث امروز ما تصاعد حسابی و هندسی و حل مسائل هایی از هریک، سعی می کنیم مثال هایی حل کنیم که متن ...
لگاریتم (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - لگاریتم (قسمت اول)

موضوع این جلسه لگاریتمه، خوب دقت کنید تا یاد بگیرید، خیلی وقت هم هست که تست مستقیم ازش نیومده، مباحث ...
لگاریتم(قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - لگاریتم(قسمت دوم)

بحث امروزمون حل سوالات تکمیلیه لگاریتمه، یعنی می تونیم بگیم که جلسه ی امروز ادامه ی همون جلسه ی قبلی ...
مثلثات (قسمت اول)

فیلم جلسه 33 - مثلثات (قسمت اول)

موضوعی که امروز باهاش سر و کله خواهیم زد مبحث مثلثات هستش، مبحث مثلثات بیشتر مربوط به سال اول یه مقد ...
مثلثات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 34 - مثلثات (قسمت دوم)

موضوعات مبحث ما ادامه مثلثات هستش منتهی مثلثی که بیشتر  گرایش داره به سال دوم یعنی ریاضیات پایه داره ...
مثلثات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 35 - مثلثات (قسمت سوم)

موضوع امروز ما ادامه مثلثات اونم تو زمینه حل مثلث هستش، منظور حالت هایی هست که شما یک مثلث ضلع زاویه ...
مثلثات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 36 - مثلثات (قسمت چهارم)

امرو مبحثی که تو مثلثات دنبال می کنیم ترکیب زاویه هاست، نسبت های مجموع، سینوس های دوبرابر کمان، نصف ...
مثلثات (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 37 - مثلثات (قسمت پنجم)

موضوع امروز مبحث ما دوباره مثلثات هستش اونم تو مبحثه فرمول های ضرب به جمع و ضرب به جمع، بعدش میریم س ...
مثلثات (قسمت ششم)، توابع وارون مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - مثلثات (قسمت ششم)، توابع وارو ...

موضوع امروز ما توابع وارون مثاثاتی هستش، معکوس سینوس، کسینوس و ... ، ابتدا سینوس اینورس رو یه مقدار ...
مثلثات (قسمت هفتم)، توابع وارون مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت هفتم)، توابع وار ...

موضوعی که امروز تو بحث مثلثات داریم دوباره بخش دوم تابع وارون مثلثاتی هستش، اینبار راجع به رسم ترکیب ...
مثلثات (قسمت هشتم) معادلات مثلثاتی

فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت هشتم) معادلات مث ...

موضوع امروز معادلات مثلثاتی هستش قراره ما xهای رو پیدا کنیم که دو سمت یک تساوی رو بالانس می کنند. می ...
مثلثات( قسمت نهم)

فیلم جلسه 41 - مثلثات( قسمت نهم)

بحث امروز رسم نمودارهای مثلثاتی، اونم ساده ترین نوع هاش، فقط سینوس و کسینوسی، اونم در حالت ساده اش ه ...
مثلثات (قسمت دهم)

فیلم جلسه 42 - مثلثات (قسمت دهم)

بحث امروز ما زیر شاخه مثلثات، موضوع متناوب بودن توابع و تعیین دوره ی تناوب اونهاست.
حد توابع (قسمت پانزدهم) - کاربرد حد - مجانب ها

فیلم جلسه 43 - حد توابع (قسمت پانزدهم) - کار ...

مباحثی که از این به بعد می خوایم مطالعه کنیم کاربرد حد هستش و اولین موضوعی که توش بحث می کنیم مجانب ...
حد توابع (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 44 - حد توابع (قسمت شانزدهم)

بحثی که امروز تو مجانب داریم، بحث مجانب افقی هستش مجانب افقی که بحث دامنه هم توش پیش میاد مجانب افقی ...
حد توابع (قسمت هفدهم) - مجانب مایل

فیلم جلسه 45 - حد توابع (قسمت هفدهم) - مجانب ...

بحث امروزمون مجانب مایل هستش البته بخش اول مجانب مایل تابع ها تابعی که اصطلاحا فرم ماشون کسری هستش، ...
حد توابع (قسمت هجدهم)

فیلم جلسه 46 - حد توابع (قسمت هجدهم)

به قسمت دوم مجانب های مایل رسیدیم مجانب های مایلی که فرم تیریپ X و فرم نمایی در آن را خواهیم دید و ...
حد توابع (قسمت نوزدهم)

فیلم جلسه 47 - حد توابع (قسمت نوزدهم)

بحث امروز ما پیوستگی تابع تو یک نقطه هستش، مباحثی که هم تو حسلبان داشتیم هم تو دیف ادامشو شما می خون ...
حد توابع (قسمت بیستم)

فیلم جلسه 48 - حد توابع (قسمت بیستم)

بحث امروز ما پیوستگی تابع هست اونم تو یک بازه کاری قبلا پیوستگی تو یک نقطه رو کار کردیم الان بحث پیو ...
حد توابع (قسمت بیست و یکم)

فیلم جلسه 49 - حد توابع (قسمت بیست و یکم)

بحث امروز باز یکی از کاربرد های پیوستگی هستش کاربرد پیوستگی اونم در مورد پیوستگی تابع وارون موضوع او ...
مشتق توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - مشتق توابع (قسمت اول)

بحث امروزمون مربوط به مشتق گیری مباحث اول که ما کار می کنیم مشتق گیری از توابع بدونه توجه به مفهوم ا ...
مشتق توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 51 - مشتق توابع (قسمت دوم)

بحث امروز ما مربوط به بخش دوم مشتق گیری از توابع هستش مشتق گیری از توابع مثلثاتی همچنین رادیکالی و ه ...
مشتق توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 52 - مشتق توابع (قسمت سوم)

بحث امروزمون تعربف مشتق و مفاهیم اولیه مشتق هستش اونجا که راجع به شیب خط و تبدیل شدن اون به شیب خط م ...
مشتق توابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 53 - مشتق توابع (قسمت چهارم)

بحث امروزمون تعربف مشتق و مفاهیم اولیه مشتق هستش اونجا که راجع به شیب خط و تبدیل شدن اون به شیب خط م ...
مشتق پذیری (قسمت پنجم) - نقاط مسئله دار

فیلم جلسه 54 - مشتق پذیری (قسمت پنجم) - نقاط ...

بحث امروزمون نقاط مسئله دار توی مشتق پذیری هستش و اولین چیزی که بهش اشاره می کنیم نقاط ابتدا و انتها ...
مشتق توابع (قسمت ششم)

فیلم جلسه 55 - مشتق توابع (قسمت ششم)

امروز دسته سوم نقاط مسئله دار مشتق پذیری رو داریم: نقاط زاویه دار. من مطمئنم که امسال یه تست ازش هست ...
مشتق توابع (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 56 - مشتق توابع (قسمت هفتم)

بحث امروزمون دوباره ادامه مشتق پذیریه تو نقاط مسئله دار مشتق پذیری هستش. مواردی که اشاره میکنیم نقطه ...
مشتق توابع (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 57 - مشتق توابع (قسمت هشتم)

بحث امروزمون نقاط مشتق پذیر و بررسی اونها از دید نموداری هستش. میپردازیم به نقاطی که نقاط عادی باشند ...
مشتق توابع (قسمت نهم)

فیلم جلسه 58 - مشتق توابع (قسمت نهم)

بحث امروزمون معادلۀ خط مماس هست بر تابع از نقطه ای که واقع بر منحنی باشه. میپردازیم به سوالات اون و ...
مشتق توابع (قسمت دهم)

فیلم جلسه 59 - مشتق توابع (قسمت دهم)

مبحث امروز در مورد خط مماس بر منحنی از نقطه خارج از منحنی. تو این زمینه دو تا روش موجوده، روش m که ب ...
مشتق توابع (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 60 - مشتق توابع (قسمت یازدهم)

بحث امروزمون یکی از کاربرد های اولیه مشتق هستش زاویه یابی بین منحنی ها و همچنین زاویه با محور xها و ...
مشتق توابع( قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 61 - مشتق توابع( قسمت دوازدهم)

امروز می خواهیم از مبحث مشتق حل تمرین کنیم
مشتق توابع (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 62 - مشتق توابع (قسمت سیزدهم)

بحث امروزمون حل تمرین مشتق هستش، جلسه دومی هست که مشتق حل میکنیم، حدوداً مباحث جدید رو صحبت میکنیم.
مشتق توابع (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 63 - مشتق توابع (قسمت چهاردهم)

ما قبلاً با توابع آشنا شدیم. بحث امروزمون مشتق منحنی های ضمنی هست. این مبحث هم برای ریاضی ها و هم بر ...
مشتق توابع (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 64 - مشتق توابع (قسمت پانزدهم)

درس امروزمون مبحث اقتصادی مشتقه، ویژه بچه های ریاضی هستش و بسیار مبحث راحت و نمره بیاریه.
تابع وارون (قسمت اول)

فیلم جلسه 65 - تابع وارون (قسمت اول)

بحث امروزمون تابع وارونه، شاید براتون تعجب انگیز باشه که چرا وسط بحث مشتق، رسیدیم به تابع وارون. ما ...
تابع وارون (قسمت دوم)

فیلم جلسه 66 - تابع وارون (قسمت دوم)

بحث امروزمون ادامه موضوع تابع وارون و همچنین مشتق تابع وارون هست که تو این جلسه با هم صحبت می کنیم ی ...
تابع وارون (قسمت سوم)

فیلم جلسه 67 - تابع وارون (قسمت سوم)

امروز بحثمون جلسه سومی که در مورد تابع وارون هستش حل تمرین تست های تابع وارون، سعی می کنم تست هایی ک ...
مشتق تابع (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 68 - مشتق تابع (قسمت شانزدهم)

امروز بحثمون راجع به اکسترمم های نسبی، اکسترمم های مطلق و نقاط بحرانی تابع هستش خوب باید رو اینا مسل ...
مشتق توابع(قسمت هفدهم)، بهینه سازی مقدماتی (رشته ریاضی و تجربی)

فیلم جلسه 69 - مشتق توابع(قسمت هفدهم)، بهینه ...

بحث امروزمون یکی از مهم ترین بحث های کاربرد مشتق هست به اسمه بهینه سازی درسته که کمتر تجربیا استفاده ...
مشتق توابع(قسمت هجدهم)، بهینه سازی هندسی (قسمت اول)، مختص ریاضی

فیلم جلسه 70 - مشتق توابع(قسمت هجدهم)، بهینه ...

این قسمت دومو از مبحث بهینه سازی هست که بیشتر مباحث بهینه سازی مرتبط با هندسه رو ما حل می کنیم تکرار ...
مشتق توابع(قسمت نوزدهم)، بهینه سازی هندسی (قسمت دوم) مختص ریاضی

فیلم جلسه 71 - مشتق توابع(قسمت نوزدهم)، بهین ...

بحث امروزمون محاسبه مشتق مراتب بالاتر هست، چندین قانون اصطلاحا کاربردی اول شما بهش شما میدین بعد شرو ...
مشتق تابع (قسمت بیستم)

فیلم جلسه 72 - مشتق تابع (قسمت بیستم)

بحث امروزمون در راستای بحث جلسه قبل که شما نقاط بحران پذیری مشتق پذیری یاد گرفته بودین هستشُ می خوام ...
مشتق تابع (قسمت بیستم و یکم)

فیلم جلسه 73 - مشتق تابع (قسمت بیستم و یکم)

بحث امروزمون راجع به بررسی تقعر تابع هستش چیزی که به راحتی می تونید بررسیش کنید یه مقدار هم مباحث قا ...
مشتق تابع (قسمت بیستم و دوم)، نقطه عطف

فیلم جلسه 74 - مشتق تابع (قسمت بیستم و دوم)، ...

بحث امروزمون مرتبط با نقطه عطف و نحوه یافت اون تو تابع های مختلفه، دقت کنید سراسر بحث ما میگیم نقطه ...
مشتق تابع (قسمت بیستم و سوم)، تعیین پارامتر در نقاط اکسترمم و عطف (ریاضی و تجربی)

فیلم جلسه 75 - مشتق تابع (قسمت بیستم و سوم)، ...

بحث امروزمون تعیین پارامترها تو صورت سوال از طریق اطلاعات داده شده توسط طراح راجع به نقاط اکسترمم و ...
مشتق تابع (قسمت بیستم و چهارم)، نمودار َf ,f

فیلم جلسه 76 - مشتق تابع (قسمت بیستم و چهارم ...

موضوع این جلسه ما بررسی َf ,f هستش یعنی نمودار تابع و مشتق تابع هستش موضوغ مخصوص هم تجربیا و هم ریاض ...
مشتق تابع (قسمت بیست و پنجم)

فیلم جلسه 77 - مشتق تابع (قسمت بیست و پنجم)

بحث امروزمون آهنگ تغییراته. مبحثی که مخصوص رشته‌های ریاضی و تجربیه. وقتی تغییرات هر چیزی رو نسبت به ...
مشتق تابع (قسمت بیست و ششم)

فیلم جلسه 78 - مشتق تابع (قسمت بیست و ششم)

بحث امروزمون ادامه آهنگ تغییراته. موضوع کمیت‌های وابسته است که مختص بچه‌های ریاضیه. ما قراره که موضو ...
مشتق تابع (بیست و هفتم)

فیلم جلسه 79 - مشتق تابع (بیست و هفتم)

نمودارشناسی - درجه 3 موضوعات نمودار شناسی ما از این جلسه شروع میشه و اولین نموداری که ما باهاش سروک ...
مشتق تابع (قسمت بیست و هشتم)

فیلم جلسه 80 - مشتق تابع (قسمت بیست و هشتم)

نمودارشناسی- منحنی هموگرافیک موضوع امروز ما جلسه دوم نمودارشناسی هست که می خواهیم از نگاه بچه های ر ...
مشتق تابع (قسمت بیست و نهم)

فیلم جلسه 81 - مشتق تابع (قسمت بیست و نهم)

نمودار شناسی، هذلولی واربحث امروزمون ادامه نمودار شناسی اما اینبار در توابع هذلولی وار که به فرم در ...
مشتق تابع (قسمت سی ام)

فیلم جلسه 82 - مشتق تابع (قسمت سی ام)

نمودارشناسی توابع کسری بحث امروز ما ادامه ی مبحث نمودار شناسی هست، نکاتی که قبلا یاد گرفتیم و قبلا ...
مشتق تابع (قسمت سی و یکم)

فیلم جلسه 83 - مشتق تابع (قسمت سی و یکم)

امروز جلسه دومی هست که موضوع نمودار شناسی میخوایم بریم زوم می خواهیم بکنیم رو تابع های گنگ و همچنین ...
تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 84 - تابع (قسمت اول)

مفاهیم اولیه و دامنه امروز جلسه اولیه هست که مبحث تابع رو باهم شروع می کنیم مباحث خیلی ابتدایی و سا ...
تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 85 - تابع (قسمت دوم)

تساوی دو تابع و اعمال جبری تابع و ترکیب توابع بچه ها جلسه دومی که تابع باهم بحث خواهیم کرد برای ترک ...
تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 86 - تابع (قسمت سوم)

توابع زوج فرد موضوع امروز یه شاخه دیگه از توابع هست توابع زوج و فرد همونایی که تو حسابان یاد گرفتین ...
انتگرال (قسمت اول)

فیلم جلسه 87 - انتگرال (قسمت اول)

انتگرال گیری مبحث ما از امروز انتگرال خواهد بود شما نیاز دارین مباحث اولیه مشتق گرفتن رو بلد باشی ی ...
انتگرال(قسمت دوم)

فیلم جلسه 88 - انتگرال(قسمت دوم)

بحث امروز ما انتگرال گیری از توابع مثلثاتی هست
انتگرال گیری(قسمت سوم)

فیلم جلسه 89 - انتگرال گیری(قسمت سوم)

مباحثی که تو این جلسه شما یاد می گیرید:- انتگرال گیری از توابع وارون مثلثاتی- حل مثال از ساده کن ا ...
انتگرال(قسمت چهارم) - انتگرال معین

فیلم جلسه 90 - انتگرال(قسمت چهارم) - انتگرال ...

امروز معارفه ای داریم راجع به انتگرال معین، بعدا به شما میگیم که از این انتگرال معین چه استفاده ای م ...
انتگرال قسمت 5

فیلم جلسه 91 - انتگرال قسمت 5

حل تمرین انتگرال معین
انتگرال (قسمت 6)

فیلم جلسه 92 - انتگرال (قسمت 6)

محاسبه ی مساحت سطح محصور شده است به کمک انتگرال اونم انتگرال معین 
انتگرال ( قسمت هفتم ) - مقدار میانگین ( مخصوص ریاضیها)

فیلم جلسه 93 - انتگرال ( قسمت هفتم ) - مقدار ...

بحث امروز ما مقدار میانی یا مقدار متوسط تابع تو یه بازه هست که به کمک انتگرال معین حسابش می کنیم.بع ...
انتگرال(قسمت هشتم) - مشتق انتگرال

فیلم جلسه 94 - انتگرال(قسمت هشتم) - مشتق انت ...

بحث امروز ما مشتق انتگرال هست، که تست هاش رو راحت می تونید بزنید.
انتگرال(قسمت نهم) - مجموع ریمان در محاسبه انتگرال

فیلم جلسه 95 - انتگرال(قسمت نهم) - مجموع ریم ...

بحث امروزمون مجموع ریمان در محاسبه انتگرال هست اونم انتگرال به صورت تقریبی!یا تقریب نقصانی میزنیم ی ...
انتگرال ( قسمت 10) - انتگرال پذیری و حد ریمان

فیلم جلسه 96 - انتگرال ( قسمت 10) - انتگرال ...

در ادامه جلسه ی گذشته به مفاهیم انتگرال پذیری و حد ریمان می پرداذیم.حد ریمان بالا و پایین در n به س ...
شب امتحان دیفرانسیل (قسمت اول)

فیلم جلسه 97 - شب امتحان دیفرانسیل (قسمت اول ...

تحلیل و بررسی آزمون دیفرانسیل خرداد ماه 1393 
شب امتحان دیفرانسیل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 98 - شب امتحان دیفرانسیل (قسمت دوم ...

تحلیل و بررسی آزمون دیفرانسیل دی ماه 1395 
معادله درجه دو و روابط ریشه ها

فیلم جلسه 99 - معادله درجه دو و روابط ریشه ه ...

بحث امروزمون تقسیم چند جمله ای ها بر همدیگر هست و یافتن باقی مانده و خارج قسمت تو این موضوعات و نکات ...
تقسیم چند جمله ای ها و بخش پذیری

فیلم جلسه 100 - تقسیم چند جمله ای ها و بخش پ ...

بجث امروزمون روابطه ریشه های معادله درجه دوو در آخر هم شروع میکنیم به تشکیل معادله درجه دوم رو، تست ...