فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 4 - رسم توابع، قسمت اول

تدریس:

رسم توابع پایه، رسم توابع درجه دو و حل مثال

 1. رسم توابع خطی
  الف)نیمساز ربع اول و سوم y=x
  ب)نیمساز ربع دوم و چهارم y=-x
  بررسی توابع به فرم کلی y=aX+b و 1 مثال
  2.توابع درجه دو
  الف ) y=X^2
  ب) 2^y=-X
  بررسی توابع به فرم کلی aX^2+bX+c=y : (نسبت به محور تقارنشان متقارن اند)
  یافتن طول راس ,min,maxبا استفاده از معادله
 2. y=X^3 (ساده ترین تابع فرم لم) : (اشاره به نقطه ی عطف)
  3.y=3√X(اشاره به نقطه ی عطف) (3 فرجه ی رادیکال است)
 3. ساده ترین تابع هموگرافیک:
  y=1/X (دارای جانب قائم و مجانب افقی)
 4. بررسی مفصل انواع توابع درجه 1قدر مطلقی:
  الف)| y=|X (خط خطی)
  ب)رسم آسان توابع شامل چند قدر مطلق از جمله فرم های ( گلدانی، آبشاری و..) و بررسی 8 مثال