فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 10 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت سوم)

تدریس:

خواص جزء صحیح و حل مثال

موضوع: مباحث تخصصی فصل0
خواص جزء صحیح (براکت)

n-1 [A]=n-1

if AεZ=>[A]+[-A]=0
´2. ifA€Z => [A]+[-A]=-1

O

1>[A<0 => 0< A/[A
در این حالت عبارت [A/[A برابر0 نیز میتواند باشد.
´4. 2>[A>0 => 1 عبارت [A/[Aبرابر 1 نیز میتواند باشد.
5.[x]+[x+1/n]+[x+2/n]+...+[x+n-1/n]=[nx]
+حل 7 مثال از خواص ذکر شده