فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 8 - مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت اول)

تدریس:

ساده ترین معادل قدر مطلقی و حل مثال

موضوع: مباحث تخصصی فصل 0
معادلات دارای قدر مطلق:
1.قدر مطلق =عدد:
قدر را بر داشته و عبارت داخل آن را برابر +و _ عدد مورد نظر میگذاریم. +1مثال

قدر مطلق=عبارت (دارای متغیر):
الف)داخل قدر تعیین علامت
ب)بازه بندی و ساده کاری
ج)تطابق مقدار بدست آمده برایxبا محدوده های درنظر گرفته شده
+1مثال

معادلات چند قدر مطلقی:
الف)تعیین علامت عبارات داخل تک تک قدر ها
ب) (اعمال +و- بر عبارات داخل قدر در هر بازه ) نوشتن عبارات بدون قدر و ساده کاری
ج)حل معادله ی بدست آمده
د)مطابقت جواب بدست آمده با محدوده ی x
+1مثال
4.مجموع چند قدر مطلق =0 :
همه ی عبارت های داخل قدر مطلق ها برابر صفر اند+1مثال
نکته :

در معادلاتی به فرم ax^2+bx+c=0 اگر a+c=b
=> x=-1 و x=-c/a
2.اگر در معادله تعداد ریشه ها مد نظر باشد بهتر است از رسم کمک بگیریم