فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 14 - حد توابع (قسمت اول)

تدریس:

تشخیص حد از روی نمودار 

حد، نمودار، حد چپ و راست، وجود براکت در حد، چپ و راست شدن، عدد مطلق، عدد حدی 

توضیحات بیشتر:

 

عنوان:تشخیص حد از روی نمودار

۱-وجود همسایگی برای بررسی حد توابع
*حد چپ،حد راست،شرط وجود داشتن حد برای یک تابع
*تاثیر مقدار تابع در حد تابع در نقطه مورد نظر

۲-بررسی حد توابع براکت دار
*دو عامل تاثیر گذار در حد توابع براکت دار:
الف)وجود تابع (f( x در مخرج کسر در داخل براکت
ب)وجود منفی در محاسبات داخل براکت
*بررسی حد توابع وقتی که براکت به عنوان متغیر تابع به کار برده شود(براکت داخل خود تابع باشد)

۳-استفاده از تعیین علامت در حد توابع
۴-استفاده از هم ارزی در حد توابع

زمان:۲۷دقیقه