فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 15 - حد توابع (قسمت دوم)

مفاهیم مسئله دار در محاسبۀ حد توابع (قسمت اول) 

عدم وجود همسایگی، بررسی حد تابع در نقاط ابتدا و انتها (دامنه)، نا مساوی بودن حد چپ و راست، حد در نقاط مرزی توابع دوضابطه ای 

مدت زمان 00:32:41
ادامه ی حد موضوعاتِ این جلسه:
_مفاهیم مساله دار در محاسبه ی حد توابع شامل:
1)تاثیر دامنه بر حد گیری همراه با حل دو مثال و راهبرد حل
2)بررسی حد در نقاط ابتدایی و انتهایی دامنه همراه با حل 2 مثال و راهبرد حل
3)چه زمانی حد چپ و حد راست با هم برابرند؟ همراه با حل 6 مثال و راهبرد حل
4)حد در نقاط مرزی توابع دو ضابطه ای همراه با حل 3 مثال و راهبرد حل

هر یک از مباحث بالا به طور کامل موشکافی میشوند و استاد در انتهای هر کدام یک نکته برای جمع بندی و رفتار حل میگویند

لینک های مستقیم دانلود این فیلم