کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) محمد علی امینی راد

فیلم ها : 89

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث کارگاه نکته و تست زیست کنکور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خیلیاتون بهم پیام دادین تو شبکه های مجازی، که آقا نحوه صحیح مطالعه زیست چیه؟، خیلی روش ساده ای داره، کاملاً شفافه، منتها باید دقی

فیلم جلسه 1 - زیست دهم فصل اول: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت اول) گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کارگاه نکته رو داریم واسه گفتار 1 فصل اول. سطوح حیات، ویژگی های جاندار و بررسی میکنیم و بخش های مختلفی که خوب تو گفتار 1 خیلی ازش

فیلم جلسه 2 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه اول کارگاه تست سال دهم رو میخوایم باهمدیگه شروع کنیم، مثل همیشه تست هارو میخوایم دونه دونه باهم بشکافیم، تا استخون سؤال میخو

فیلم جلسه 3 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت سوم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کارگاه نکته، گفتار 2، فصل یک، میریم سراغ جزءنگری و کل نگری. کل چیزی بیشتر از اجتماع است یعنی چی؟، هم مفهومش، توی تست ها استفاده م

فیلم جلسه 4 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت چهارم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم فصل یک، گفتار 2 رو هم کم کم وارد تست هاش بشیم، اونا رو هم بترکونیم بره، میخوایم بریم سراغ مفاهیم و متن و نکات ریز مب

فیلم جلسه 5 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت پنجم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بریم درو کنیم گفتار 3، فصل یک، سال دهم. نکاتش رو میخوایم درو کنیم. در مورد تأمین غذای کافی و با کیفیت صحبت میکنه. یه سری نکات دار

فیلم جلسه 6 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)،گفتار 3: زیست شناسی در خدمت انس

فیلم جلسه 7 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت هفتم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ تست های فصل یک، گفتار 3، وارد بحث سوخت های زیستی می شیم، بحث چرخه ای بودنشو توضیح میدیم، مقایسه میکنیم سوخت های زیستی رو با

فیلم جلسه 8 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت هشتم)، مباحث ترکیبی فصل اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم میخوایم هر چیزی آموزش تو فیلم های قبل دادیم رو استفاده کنیم، بریم سراغ تست های ترکیبی، بهت نشون بدم، اثبات کنم، در زی

فیلم جلسه 9 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم سراغ پایه و زیرساخت زیست شناسی، بله اون سلول و یاخته هستش، میخوایم در مورد اجزای سلول یوکاریوتی، جانوری، گیاهی. هر ک

فیلم جلسه 10 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم سراغ چیزی به نام جلسه صفر، یعنی چی، ببین پای زیست شناسی یه بیسش برمیگرده به سلولی مولکولی و شناخت سلول، یه بیسش برمی

فیلم جلسه 11 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم ادامۀ مرور خیلی فنی نکات فصل دو، سال دهم، گفتار 1 رو داشته باشیم، روش های انتقال مواد، آندوسیتوز، اکسوسیتوز، انتشار ساده،

فیلم جلسه 12 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ نکات گفتار 1 فصل دو، بریم سراغ چهارتا بافت و بافت پوششی و پیوندی و عصبی و ماهیچه ای و هر کدوم از بافت های پوششی، سنگ فرشیِ،

فیلم جلسه 13 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کارگاه تست، فصل دو، گفتار 1، خیلی در مورد روش های جابجایی مواد و بافت پوششی و پیوندی، تست های قشنگی رو میخوایم باهمدیگه حل کنیم.

فیلم جلسه 14 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بریم سراغ گفتار 2، نکته های گفتار 2، بنداره چیه، کجاها بنداره داریم، هر کدوم چیکار می کنند، بافت هاشون چیه، چه شکلیه، جایگاهشون ک

فیلم جلسه 15 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم سراغ ادامۀ بحث گوارش در گفتار 2 نکات ترکیبی، تحلیلی، آموزشی و مفهومی مرتبط با انعکاس بلع، حرکات کرمی و حرکات موضعی،

فیلم جلسه 16 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ نکات گفتار 2، گوارش فصل دو، میریم سراغ گوارش توی روده باریک، کبد رو میگیم، صفرا رو میگیم، موارد تشکیل دهنده صفرا، آب، نمک ه

فیلم جلسه 17 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2، فصل دو، تستاشو میخوایم بترکونیم، در مورد معده، سلول های معده، حفرۀ معده، غدد معده و داستان گوارشی که در ابتدای رودۀ باری

فیلم جلسه 18 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت دهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
وارد نکات گفتار 3 از بخش گوارش میشیم، چین خوردگی، پرز و ریز پرز، تفاوت هاش، نکاتش، اثر بیماری سریاک روی پرز و ریز پرز، شکل پرز رو

فیلم جلسه 19 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت یازدهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ گوارش، ادامۀ نکات، ادامۀ گفتار 3، گردش خون رو بررسی می کنیم، یکی دوتا نکته تستی خیلی قشنگ اونجا میریم، عملکرد کبد رو بررسی

فیلم جلسه 20 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت پنجم)، گفتار 3: جذب مواد و تنظیم فعا

فیلم جلسه 21 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بیایم گوارش در جانوران مختلف رو بررسی کنیم، از عدم گوارش در کرم کدو بررسی می کنیم، میایم بحث واکوئل گوارشی در پارامسی برر

فیلم جلسه 22 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما تو این فیلم میخوایم تمام نکات کنکوری مرتبط با کرم ها و ملخ و پرنده و پستاندار رو  بیاریم و نکات تست خیزش رو بگیم. از انواع کرم

فیلم جلسه 23 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)، گفتار 3: جذب مواد  و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش (قسمت چهارم)، گفتار 4 : تنوع گو

فیلم جلسه 24 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت شانزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ تست های گفتار 3 رو میخوایم بریم از فصل 2، گوارش و تست هاش واقعاً نفس گیره به نظرم، خیلی تست های ترکیبیه جذابی داره، جونورها

فیلم جلسه 25 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، مباحث ترکیبی فصل دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عزیزای دلم تست های ترکیبیه گفتار های مختلف فصل دو رو میخوایم باهمدیگه بررسی کنیم و بدونید تست های ترکیبی، ترکیب میشه از مثلاً فصل

فیلم جلسه 26 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت اول)، گفتار 1: سازوکار دستگاه تنفس در انسان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به تنفس گفتار یکش خب اقا بله از اینکه چرا نفس میکشیم از اقای ارسطو مطلب میگیم میریم جلوتر اناتومی دسگاه تنفس بخش هادی بخش

فیلم جلسه 27 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت دوم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های گفتار 1، تنفس، در مورد مجاری تنفسی، نای، نایژگ، نایژه، شکل آناتومی نای و بخش مبادلات گازهای تنفسی مثل کربن دی اکسید و اکس

فیلم جلسه 28 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت سوم)، گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به نکات گفتار دو فصل تنفس. این فصل و این گفتار مشخصن باید بگم خیلی نکات حفظی داره و اتفاقا نمیدونم چرا خیلی از دانش آموزا

فیلم جلسه 29 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت سوم)، گفتار 2: تهویۀ ششی(قسمت دوم)ته ت

فیلم جلسه 30 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت پنجم)، گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ گفتار 2 رو میخوایم بریم از فصل سه سال دهم، تکمیل کنیم تست هارو، دوباره اون نمودار حجم های تنفسی رو تست ازش حل می کنیم در تی

فیلم جلسه 31 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت ششم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بریم سراغ نکات گفتار 3 از فصل تنفس، این جک و جونورها سراغ سیستم های تنفسی شون، از هیدرو، تک سلولی ها شروع می کنیم میایم میرسیم به

فیلم جلسه 32 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هفتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست هارو میخوایم بترکونیم توی کجا، فصل سه سال دهم، تنفس، گفتار 3. میخوایم بریم سراغ انواع سیستم های تنفسی، حتی سراغ اونهایی که سی

فیلم جلسه 33 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هشتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ تست های تنفس، گفتار 3 و همچنین میخوایم سراغ تست های ترکیبی، جانوران و مختلف رو باهم ترکیب می کنند، حالت های تنفسی مختلف رو

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار 1: قلب (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم وارد نکات قلب بشیم، نکات قلب بچه ها بسیار زیاده، ما تو این فیلم قصدمون اینه، توضیح کاملاً بیسیک رو شروع کنیم و به عرش اعل

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار 1: قلب (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ گفتار 1 فصل چهار، نکات مربوط به قلب، نکات رو فعلاً میخوایم بگیم، بافت قلبی، آندوکارد، میوکارد، پریکارد و اپیکارد چه ویژگی ه

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار 1: قلب (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم سراغ قلب و شروع گفتار 1 رو با چند تا تست خیلی قوی شروع میکنیم و استثنائاً توی کارگاه تسته  مربوط به قلب، یه مقدار تو

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار 1: قلب (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آقا چه فصلیه، چه گفتاریه، گردش مواد در بدن، فصل چهار سال دهم. مطالب مربوط به قلب، خیلی مطالب جون داریه، توصیه ام به شما اینه مثل

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)، گفتار 1: قلب (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ تست های گفتار 1 فصل 4، میشه بحث های مربوط به قلب، تست ها واقعاً ترکیبی از همۀ مباحث قلبه، یعنی از نحوه انقباض، لایه های مخت

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)، گفتار 1: قلب (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آقا میخوایم بریم قلب رو تموم کنیم تست هاشو، انتهای تست های گفتار 1، دیگه واقعاً عصارۀ قلب رو میخوایم تو این چندتا تست دربیاریم، ت

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
وارد نکات گفتار 2 میشیم، مقایسۀ سرخرگ، سیاهرگ و همچنین نکات مربوط به مویرگ ها، خوب ببینید نکات بسیار زیاده، اینکه ویژگی مویرگ ها

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ نکات گفتار2، فصل چهار. میرسیم به بحث جریان مواد توی مویرگ ها که خوب به 3 تا روش انتشار و درون روی و برون رانی و جریان توده

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار 2: رگ (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آقا تست های فصل چهار سال دهم، گفتار2 رو میخوایم بریم، رگ. سعی میکنیم تو این فیلم چندتا تست خیلی چالشی، مجلسی، در مورد مقایسۀ سرخر

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار 2: رگ (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم ادامۀ تست های کارگاه تست رو تو فصل 4 سال دهم، گفتار 2، رگ ها بریم جلو. خیلی تو این فیلم میخوایم تست هایی که در مورد رگ ها

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 3، خون. نکاتش رو میخوایم باهم تورق کنیم، تورق که چه عرض کنم، بشکافیم، تا مغز استخون میخوایم پیش بریم، هموتکرید یا خون بهر ر

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم سراغ فصل چهار سال دهم، گردش مواد، گفتار3 میشه، خون و خیلی هم واقعاً جنگی، میریم سراغ بحث انعقاد، با انعقاد شروع میکن

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار 3: خون (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم سراغ کارگاه تستمون توی فصل چهار سال دهم گفتار سوم در مورد سلولهای خونی باز ببینید بعضی از قسمتهای خون ترکیبیه یعنی ه

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 4، تنوع گردش مواد در جانداران از اسفند شروع می کنیم به هیدرو عروس دریایی می پردازیم، وارد کرم های لوله ای میشیم، در بحث اون

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم) گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت د

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کارگاه نکته یکی تست از تتمنه سیستم رگو مگ این حرفا مونده اونم حل میکنیم بعد میریم تو دله جک جونورا گردش خون ماهی برسی میکنیم مقای

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت دوم) ادامۀ کارگاه تست، فصل گردش مو

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت سوم)ادامۀ تست های کارگاه تست، فصل چ

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هجدهم)، مباحث ترکیبی فصل چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تهِ کارگاه تست فصل چهار رسیدیم، تست ترکیبی میخواد بشه، همۀ فصل دیگه، همۀ فصل با همۀ کتاب های 10، 11 و 12، حتماً برای تسلط به تست

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
وارد فصل پنج میخوایم بشیم، گفتار 1: کلیه ها و هموستازی رو میخوایم بررسی کنیم، اصلاً هم ایستایی چیست، کلیه چیست، کجا قرار داره، چه

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم سراغ کارگاه تست فصل کلیه و مجاری ادراری با بررسی فیزیولوژی یا ساختمان نفرون شروع می کنیم تست هامونو، حتماً با ما همر

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت اول)فرایند تشکیل ادرار، تراوشح، بازجذب، ترشح، نکاتش، کی غیر فعاله، کی فعاله، کجا انج

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت دوم)میخوایم ادامۀ تست های مربوط به فیزیولوژی نفرون رو بریم جلو، لابلاش تست های ترکیب

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت سوم)تست های گفتار 1 رو تموم می کنیم، وارد تست های گفتار 2 میشیم دربارۀ مراحل تولید ا

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت چهارم)برای تسلط بیشتر روی گفتار 2، فصل کلیه و مجاری ادراری، مراحل تشکیل ادرار، مقایس

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت پنجم)میخوایم ادامۀ تست های مربوط به گفتار 2 رو حل کنیم تو این فصل کلیه و مجاری ادرار

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت ششم)تست های گفتار 2، فصل کلیه و مجاری ادراری، تست های گفتار 2 شو امروز میخوایم تموم

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران(قسمت اول)گفتار 3، نکات مربوط به تنظیم اسمزی جانداران، از تک سلولی مثل پارامسی شروع می

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران (قسمت دوم)گفتار3، فصل کلیه و مجاری ادراری، میخوایم بریم تو این جونورها، میخوایم بریم

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت یازدهم)، گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران (قسمت سوم)ادامۀ تست ها

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوازدهم)، تست های ترکیبی فصل پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم سراغ تست های ترکیبی، هم از جانوران، هم در مورد خود کلیۀ انسان، بالاخره میخوایم فصل پنج رو تهش رو دربیاریم، برای حل ت

فیلم جلسه 64 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت اول)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
وارد تورق قسمت گیاهی میخوایم بشیم، نکات گیاهی رو میخوایم صفر تا صدشو دربیاریم، برای آموزش گیاهی لازمه که هم از بیس بیس یاد بگیرید

فیلم جلسه 65 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ دیواره رو میایم جلو، لان، منفذ، پلاس مدس بررسی میشه، بعد از اون میریم سراغ تغییرات ترکیب شیمیایی که در دیواره میتونه رُخ بد

فیلم جلسه 66 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم ته تمه ی گفتار 1 رو جمع کنیم از فصل شش، خیلی نکته داره، بریم تو بحث رنگ، رنگدیسه، کروموپلاس، تغییر رنگ کرولوپلاس به کرومو

فیلم جلسه 67 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گیاهی تست هاشو میخوایم شروع کنیم، در مورد دیوارۀ سلولی گفتار 1، بحث پلاس مولیس، دیواره نخستین، دیواره پسین، تیغه میانی، تست هارو

فیلم جلسه 68 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)، گفتار 1: ویژگی های یاخته گیاهی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های گیاهی رو شروع کردیم، قسمت دوم تست هارو میخوایم حل کنیم، کماکان در گفتار 1 فصل ششم سال دهم خواهیم بود، در مورد دیوارۀ سلول

فیلم جلسه 69 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)، گفتار 2: سامانه بافتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه عالمه نکته میخوایم براتون بیاریم در گفتار 2 فصل ششم، واقعاً پرمغزه، واقعاً نفس گیره، واقعاً سخته تدریس این بخش ولی به عشق شما

فیلم جلسه 70 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت هفتم)، گفتار 2: سامانه بافتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما وارد تست های گفتار 2 فصل ششم میخوایم بشیم، بافت هارو میخوایم بشناسیم، بافت زمینه ای، بافت روپوستی و بافت آوندی، اینهارو یه مقا

فیلم جلسه 71 - فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه (قسمت هشتم)، گفتار 2: سامانه بافتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم گفتار 2 فصل ششم سال دهم، میخوایم بریم تو شکم تست های ترکیبی، همچین مفهومی،  تست های دام دار، در مورد بافت های گیاهی،

فیلم جلسه 72 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت نهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 3 فصل ششم، چقر و بد بدنه، فن نخوره ولی ما فیتیلش می کنیم، ضربش میکنیم، خاکش میکنیم، توکلت بخدا باشه، محکم با من بیا جلو، می

فیلم جلسه 73 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت دهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ نکات گفتار 3، فصل ششم، مقایسۀ تک لپه و دو لپه، تو فعالیت بهت یاد میدم خودت چه جوری نکته استخراج کنی، میشه نکات رو عین الماس

فیلم جلسه 74 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت یازدهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های گفتار 3 فصل ششم سال دهم رو میخوایم شروع کنیم به حل کردن، بریم سراغ مریستم ها، مریستم نخستین چی بود، کی بود، مریستم پسین ک

فیلم جلسه 75 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ تست های همون گفتار 3 فصل ششم دهم رو میخوایم بزنیم، ولی تست های یک مقدار بیشتر میره توی پیش تست های جا خالی، مقایسه ای، مریس

فیلم جلسه 76 - فصل ششم زیست دهم: ساختار گیاهان (قسمت سیزدهم)، تست های ترکیبی فصل ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های ترکیبی، تست های کنکور سراسری در مورد فصل ششم رو میخوایم یه چندتایی باهمدیگه حل کنیم، ببینید هیچ کاری نداره، تست ها همش زی

فیلم جلسه 77 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم بریم سراغ فصل هفتم، گفتار 1 (خاک شناسی)، بافت معدنی، بافت آلی و میکروارگانیزهای داخل خاک، بعد از اون میایم بحث کشت هیدروپ

فیلم جلسه 78 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بریم وارد فصل هفتم بشیم، در مورد گفتار 1 چرخۀ نیتروژن، داستان جذب فسفر، کودهای آلی، بیولوژیک و  همچنین کودهای شیمیایی میخوایم تست

فیلم جلسه 79 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم تست های مربوط به چرخۀ نیتروژن، فسفات، گیاهانی که مثلاً در کاهش شوری خاک، جذب آلومینیوم خاک، نقش دارند رو حل کنیم ولی تست

فیلم جلسه 80 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2: جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی(قسمت اول)میخوایم بریم سراغ نکات، گفتار 2 فصل هفت، متأسفانه خیلی از دانش آموزان و حتی این کت

فیلم جلسه 81 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2: جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی (قسمت دوم)بیا بریم شروع کنیم ته تمه ی تست های گفتار 1 آخر گیاهی فصل آخر فصل دهم رو بزنیم،

فیلم جلسه 82 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 2: جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی (قسمت سوم) میخوایم بریم سراغ تست های گفتار 2 فصل هفت، تست هایی که میره تو فضای قارچ اشه ای،

فیلم جلسه 83 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول) فصل هفتم، گفتار3، سنگین ترین گفتار به نظر من بین گیاهی های سال دهمه، میخوایم تو این گف

فیلم جلسه 84 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)ادامۀ گفتار3، فصل هفتم، انتقال شیرۀ خام در مسیرهای بلند، جریان توده ای، عوامل مؤثر، فشار

فیلم جلسه 85 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)وارد فاز تستی میشیم، گفتار3 فصل هفتم، در مورد جابجایی های آب و شیرۀ خام و شیرۀ پرورده. چ

فیلم جلسه 86 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)تست های گفتار 3 فصل آخر گیاهان سال دهم خوب مطلبش جون داره، همچین قشنگه، تست هایی که ام

فیلم جلسه 87 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)میخوایم تو این فیلم چندتا تست رو بترکونیم، تست های کنکور سراسریه، تست های کنکور سراسری

فیلم جلسه 88 - فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)آخرین جلسۀ نکته و تست سال دهم، مناسب کنکور98، 99، 1400، تموم شد، میخوایم تو این جلسه چند