فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 10 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت دوم)

میخوایم بریم سراغ چیزی به نام جلسه صفر، یعنی چی، ببین پای زیست شناسی یه بیسش برمیگرده به سلولی مولکولی و شناخت سلول، یه بیسش برمیگرده به بیوشیمی، این دوتا رو بغل هم یاد بگیری، پایۀ زیست شناسی تو بتن ریزی می کنی، ببین این مطالبی که تو این فیلم میخوایم صحبت بکنیم تحت عنوان بیوشیمی زیست شناسی، در کتاب 10و 11و 12، پخش شده و اینها رو یک بار منسجم باید بلد باشی و اگر بلد نباشی، بهت قول میدم هر چقدرم بخونی بالا تست بزنی، بالای 40، 50 نمیاد، پس این دو جلسۀ سلولی مولکولی و این جلسه ام که در مورد بیوشیمیِ رو هیچ وقت از دست نده. میریم سراغ مواد عالی و مواد معدنی، انواع مواد عالی، هیدروکربن چیه، این بماند، بریم سراغ درشت مولکول زیستی، تعریفش چیه، کربوهیدرات، پروتئین، لیپید، اسیدهای نوکلئیک، مونوساکارید، دی ساکارید، پلی ساکارید، انواع لیپیدها، تری گلیسرید، فسفولیپید، مون و استروئید، انواع پروتئین ها، مونومر و پیوند پپدیدی چیه، در چنین گروه هایی فعالیت و وظایف خودشون رو پروتئین ها انجام میدن، میریم سراغ اسیدهای نوکلئیک، DNA چیه، RNA چیه و همچنین میریم سراغ بحث سنتز آب دهی و هیدرولیز و همچنین فرمول های مسائل عددی این دوتا مطلب. پس اگه میخوای یک پایه ای محکم تر از پایۀ یک رشته کوه برای خودت در زیست شناسی بسازی، با ما همراه شو.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم