فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

Loading
معرفی مباحث کارگاه نکته و تست زیست کنکور

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث کارگاه نکته و تست ...

خیلیاتون بهم پیام دادین تو شبکه های مجازی، که آقا نحوه صحیح مطالعه زیست چیه؟، خیلی روش ساده ای داره، ...
زیست دهم فصل اول: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت اول) گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - زیست دهم فصل اول: زیست شناسی، ...

کارگاه نکته رو داریم واسه گفتار 1 فصل اول. سطوح حیات، ویژگی های جاندار و بررسی میکنیم و بخش های مختل ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

جلسه اول کارگاه تست سال دهم رو میخوایم باهمدیگه شروع کنیم، مثل همیشه تست هارو میخوایم دونه دونه باهم ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت سوم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

کارگاه نکته، گفتار 2، فصل یک، میریم سراغ جزءنگری و کل نگری. کل چیزی بیشتر از اجتماع است یعنی چی؟، هم ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت چهارم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت سوم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

میخوایم بریم فصل یک، گفتار 2 رو هم کم کم وارد تست هاش بشیم، اونا رو هم بترکونیم بره، میخوایم بریم سر ...
فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت پنجم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دی ...

بریم درو کنیم گفتار 3، فصل یک، سال دهم. نکاتش رو میخوایم درو کنیم. در مورد تأمین غذای کافی و با کیفی ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)،گف ...
فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت هفتم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت سوم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دی ...

ادامۀ تست های فصل یک، گفتار 3، وارد بحث سوخت های زیستی می شیم، بحث چرخه ای بودنشو توضیح میدیم، مقایس ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت هشتم)، مباحث ترکیبی فصل اول

فیلم جلسه 8 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

تو این فیلم میخوایم هر چیزی آموزش تو فیلم های قبل دادیم رو استفاده کنیم، بریم سراغ تست های ترکیبی، ب ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم بریم سراغ پایه و زیرساخت زیست شناسی، بله اون سلول و یاخته هستش، میخوایم در مورد اجزای سلول ی ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم بریم سراغ چیزی به نام جلسه صفر، یعنی چی، ببین پای زیست شناسی یه بیسش برمیگرده به سلولی مولکو ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم ادامۀ مرور خیلی فنی نکات فصل دو، سال دهم، گفتار 1 رو داشته باشیم، روش های انتقال مواد، آندوس ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

ادامۀ نکات گفتار 1 فصل دو، بریم سراغ چهارتا بافت و بافت پوششی و پیوندی و عصبی و ماهیچه ای و هر کدوم ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

کارگاه تست، فصل دو، گفتار 1، خیلی در مورد روش های جابجایی مواد و بافت پوششی و پیوندی، تست های قشنگی ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

بریم سراغ گفتار 2، نکته های گفتار 2، بنداره چیه، کجاها بنداره داریم، هر کدوم چیکار می کنند، بافت هاش ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم بریم سراغ ادامۀ بحث گوارش در گفتار 2 نکات ترکیبی، تحلیلی، آموزشی و مفهومی مرتبط با انعکاس بل ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

ادامۀ نکات گفتار 2، گوارش فصل دو، میریم سراغ گوارش توی روده باریک، کبد رو میگیم، صفرا رو میگیم، موار ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

گفتار 2، فصل دو، تستاشو میخوایم بترکونیم، در مورد معده، سلول های معده، حفرۀ معده، غدد معده و داستان ...
فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت دهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب ...

وارد نکات گفتار 3 از بخش گوارش میشیم، چین خوردگی، پرز و ریز پرز، تفاوت هاش، نکاتش، اثر بیماری سریاک ...
فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت یازدهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب ...

ادامۀ گوارش، ادامۀ نکات، ادامۀ گفتار 3، گردش خون رو بررسی می کنیم، یکی دوتا نکته تستی خیلی قشنگ اونج ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت پنجم)، ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم بیایم گوارش در جانوران مختلف رو بررسی کنیم، از عدم گوارش در کرم کدو بررسی می کنیم، میایم بحث ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

ما تو این فیلم میخوایم تمام نکات کنکوری مرتبط با کرم ها و ملخ و پرنده و پستاندار رو  بیاریم و نکات ت ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)، گفتار 3: جذب مواد  و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش (ق ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت شانزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

ادامۀ تست های گفتار 3 رو میخوایم بریم از فصل 2، گوارش و تست هاش واقعاً نفس گیره به نظرم، خیلی تست ها ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، مباحث ترکیبی فصل دوم

فیلم جلسه 25 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

عزیزای دلم تست های ترکیبیه گفتار های مختلف فصل دو رو میخوایم باهمدیگه بررسی کنیم و بدونید تست های تر ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت اول)، گفتار 1: سازوکار دستگاه تنفس در انسان (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

رسیدیم به تنفس گفتار یکش خب اقا بله از اینکه چرا نفس میکشیم از اقای ارسطو مطلب میگیم میریم جلوتر انا ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت دوم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

تست های گفتار 1، تنفس، در مورد مجاری تنفسی، نای، نایژگ، نایژه، شکل آناتومی نای و بخش مبادلات گازهای ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت سوم)، گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

رسیدیم به نکات گفتار دو فصل تنفس. این فصل و این گفتار مشخصن باید بگم خیلی نکات حفظی داره و اتفاقا نم ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 29 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت سوم)، گفت ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت پنجم)،	گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 30 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

ادامۀ گفتار 2 رو میخوایم بریم از فصل سه سال دهم، تکمیل کنیم تست هارو، دوباره اون نمودار حجم های تنفس ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت ششم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

بریم سراغ نکات گفتار 3 از فصل تنفس، این جک و جونورها سراغ سیستم های تنفسی شون، از هیدرو، تک سلولی ها ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هفتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

تست هارو میخوایم بترکونیم توی کجا، فصل سه سال دهم، تنفس، گفتار 3. میخوایم بریم سراغ انواع سیستم های ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هشتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 33 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

ادامۀ تست های تنفس، گفتار 3 و همچنین میخوایم سراغ تست های ترکیبی، جانوران و مختلف رو باهم ترکیب می ک ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار 1: قلب (قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم وارد نکات قلب بشیم، نکات قلب بچه ها بسیار زیاده، ما تو این فیلم قصدمون اینه، توضیح کاملاً بی ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار 1: قلب (قسمت دوم)

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

ادامۀ گفتار 1 فصل چهار، نکات مربوط به قلب، نکات رو فعلاً میخوایم بگیم، بافت قلبی، آندوکارد، میوکارد، ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار 1: قلب (قسمت سوم)

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم بریم سراغ قلب و شروع گفتار 1 رو با چند تا تست خیلی قوی شروع میکنیم و استثنائاً توی کارگاه تس ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار 1: قلب (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

آقا چه فصلیه، چه گفتاریه، گردش مواد در بدن، فصل چهار سال دهم. مطالب مربوط به قلب، خیلی مطالب جون دار ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)، گفتار 1: قلب (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

ادامۀ تست های گفتار 1 فصل 4، میشه بحث های مربوط به قلب، تست ها واقعاً ترکیبی از همۀ مباحث قلبه، یعنی ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)، گفتار 1: قلب (قسمت ششم)

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

آقا میخوایم بریم قلب رو تموم کنیم تست هاشو، انتهای تست های گفتار 1، دیگه واقعاً عصارۀ قلب رو میخوایم ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

وارد نکات گفتار 2 میشیم، مقایسۀ سرخرگ، سیاهرگ و همچنین نکات مربوط به مویرگ ها، خوب ببینید نکات بسیار ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

ادامۀ نکات گفتار2، فصل چهار. میرسیم به بحث جریان مواد توی مویرگ ها که خوب به 3 تا روش انتشار و درون ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار 2: رگ (قسمت سوم)

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

آقا تست های فصل چهار سال دهم، گفتار2 رو میخوایم بریم، رگ. سعی میکنیم تو این فیلم چندتا تست خیلی چالش ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار 2: رگ (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم ادامۀ تست های کارگاه تست رو تو فصل 4 سال دهم، گفتار 2، رگ ها بریم جلو. خیلی تو این فیلم میخو ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

گفتار 3، خون. نکاتش رو میخوایم باهم تورق کنیم، تورق که چه عرض کنم، بشکافیم، تا مغز استخون میخوایم پی ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم بریم سراغ فصل چهار سال دهم، گردش مواد، گفتار3 میشه، خون و خیلی هم واقعاً جنگی، میریم سراغ بح ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار 3: خون (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم بریم سراغ کارگاه تستمون توی فصل چهار سال دهم گفتار سوم در مورد سلولهای خونی باز ببینید بعضی ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

گفتار 4، تنوع گردش مواد در جانداران از اسفند شروع می کنیم به هیدرو عروس دریایی می پردازیم، وارد کرم ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم) گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت د

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

کارگاه نکته یکی تست از تتمنه سیستم رگو مگ این حرفا مونده اونم حل میکنیم بعد میریم تو دله جک جونورا گ ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت دوم)  ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

 فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت سوم)اد ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هجدهم)، مباحث ترکیبی فصل چهارم

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

تهِ کارگاه تست فصل چهار رسیدیم، تست ترکیبی میخواد بشه، همۀ فصل دیگه، همۀ فصل با همۀ کتاب های 10، 11 ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

وارد فصل پنج میخوایم بشیم، گفتار 1: کلیه ها و هموستازی رو میخوایم بررسی کنیم، اصلاً هم ایستایی چیست، ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

میخوایم بریم سراغ کارگاه تست فصل کلیه و مجاری ادراری با بررسی فیزیولوژی یا ساختمان نفرون شروع می کنی ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت اول)فرایند تشکیل ادرار، تراوشح، بازجذب، ترشح، نکاتش، کی ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت دوم)میخوایم ادامۀ تست های مربوط به فیزیولوژی نفرون رو ب ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت سوم)تست های گفتار 1 رو تموم می کنیم، وارد تست های گفتار ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت چهارم)برای تسلط بیشتر روی گفتار 2، فصل کلیه و مجاری ادر ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت پنجم)میخوایم ادامۀ تست های مربوط به گفتار 2 رو حل کنیم ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت ششم)تست های گفتار 2، فصل کلیه و مجاری ادراری، تست های گ ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران(قسمت اول)گفتار 3، نکات مربوط به تنظیم اسمزی جانداران، از ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران (قسمت دوم)گفتار3، فصل کلیه و مجاری ادراری، میخوایم بریم ...

فیلم جلسه 18 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت دهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت اول)

وارد نکات گفتار 3 از بخش گوارش میشیم، چین خوردگی، پرز و ریز پرز، تفاوت هاش، نکاتش، اثر بیماری سریاک روی پرز و ریز پرز، شکل پرز رو قشنگ بررسی می کنیم یاخته ماهیچه ای داره، توش بافت عصبی رفته، از اونطرف شبکه خونی داره، شبکه لنفی داره، میایم در مورد نحوه های جذب مثلاً هم انتقالی، انتشار که هر کدوم برای کدوم گروه از مواد هستش رو بحث می کنیم و نکات sp و زیر و بم قضیه رو باهمدیگه میخوایم مرور کنیم، پس با ما همراه باشید.