فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

Loading
معرفی مباحث کارگاه نکته و تست زیست کنکور

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث کارگاه نکته و تست ...

خیلیاتون بهم پیام دادین تو شبکه های مجازی، که آقا نحوه صحیح مطالعه زیست چیه؟، خیلی روش ساده ای داره، ...
زیست دهم فصل اول: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت اول) گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - زیست دهم فصل اول: زیست شناسی، ...

کارگاه نکته رو داریم واسه گفتار 1 فصل اول. سطوح حیات، ویژگی های جاندار و بررسی میکنیم و بخش های مختل ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

جلسه اول کارگاه تست سال دهم رو میخوایم باهمدیگه شروع کنیم، مثل همیشه تست هارو میخوایم دونه دونه باهم ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت سوم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

کارگاه نکته، گفتار 2، فصل یک، میریم سراغ جزءنگری و کل نگری. کل چیزی بیشتر از اجتماع است یعنی چی؟، هم ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت چهارم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست؟ (قسمت سوم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

میخوایم بریم فصل یک، گفتار 2 رو هم کم کم وارد تست هاش بشیم، اونا رو هم بترکونیم بره، میخوایم بریم سر ...
فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت پنجم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دی ...

بریم درو کنیم گفتار 3، فصل یک، سال دهم. نکاتش رو میخوایم درو کنیم. در مورد تأمین غذای کافی و با کیفی ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت ششم)، گفتار 2: زیست شناسی نوین (قسمت سوم)،گف ...
فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا(قسمت هفتم)گفتار3:زیست شناسی در خدمت انسان(قسمت سوم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول زیست دهم:زیست شناسی،دی ...

ادامۀ تست های فصل یک، گفتار 3، وارد بحث سوخت های زیستی می شیم، بحث چرخه ای بودنشو توضیح میدیم، مقایس ...
فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت هشتم)، مباحث ترکیبی فصل اول

فیلم جلسه 8 - فصل اول زیست دهم: زیست شناسی، ...

تو این فیلم میخوایم هر چیزی آموزش تو فیلم های قبل دادیم رو استفاده کنیم، بریم سراغ تست های ترکیبی، ب ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم بریم سراغ پایه و زیرساخت زیست شناسی، بله اون سلول و یاخته هستش، میخوایم در مورد اجزای سلول ی ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم بریم سراغ چیزی به نام جلسه صفر، یعنی چی، ببین پای زیست شناسی یه بیسش برمیگرده به سلولی مولکو ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم ادامۀ مرور خیلی فنی نکات فصل دو، سال دهم، گفتار 1 رو داشته باشیم، روش های انتقال مواد، آندوس ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

ادامۀ نکات گفتار 1 فصل دو، بریم سراغ چهارتا بافت و بافت پوششی و پیوندی و عصبی و ماهیچه ای و هر کدوم ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

کارگاه تست، فصل دو، گفتار 1، خیلی در مورد روش های جابجایی مواد و بافت پوششی و پیوندی، تست های قشنگی ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

بریم سراغ گفتار 2، نکته های گفتار 2، بنداره چیه، کجاها بنداره داریم، هر کدوم چیکار می کنند، بافت هاش ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم بریم سراغ ادامۀ بحث گوارش در گفتار 2 نکات ترکیبی، تحلیلی، آموزشی و مفهومی مرتبط با انعکاس بل ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

ادامۀ نکات گفتار 2، گوارش فصل دو، میریم سراغ گوارش توی روده باریک، کبد رو میگیم، صفرا رو میگیم، موار ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

گفتار 2، فصل دو، تستاشو میخوایم بترکونیم، در مورد معده، سلول های معده، حفرۀ معده، غدد معده و داستان ...
فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت دهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب ...

وارد نکات گفتار 3 از بخش گوارش میشیم، چین خوردگی، پرز و ریز پرز، تفاوت هاش، نکاتش، اثر بیماری سریاک ...
فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب مواد(قسمت یازدهم)گفتار3:جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم زیست دهم:گوارش و جذب ...

ادامۀ گوارش، ادامۀ نکات، ادامۀ گفتار 3، گردش خون رو بررسی می کنیم، یکی دوتا نکته تستی خیلی قشنگ اونج ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت پنجم)، ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

میخوایم بیایم گوارش در جانوران مختلف رو بررسی کنیم، از عدم گوارش در کرم کدو بررسی می کنیم، میایم بحث ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

ما تو این فیلم میخوایم تمام نکات کنکوری مرتبط با کرم ها و ملخ و پرنده و پستاندار رو  بیاریم و نکات ت ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)، گفتار 3: جذب مواد  و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش (ق ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت شانزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

ادامۀ تست های گفتار 3 رو میخوایم بریم از فصل 2، گوارش و تست هاش واقعاً نفس گیره به نظرم، خیلی تست ها ...
فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، مباحث ترکیبی فصل دوم

فیلم جلسه 25 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب ...

عزیزای دلم تست های ترکیبیه گفتار های مختلف فصل دو رو میخوایم باهمدیگه بررسی کنیم و بدونید تست های تر ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت اول)، گفتار 1: سازوکار دستگاه تنفس در انسان (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

رسیدیم به تنفس گفتار یکش خب اقا بله از اینکه چرا نفس میکشیم از اقای ارسطو مطلب میگیم میریم جلوتر انا ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت دوم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

تست های گفتار 1، تنفس، در مورد مجاری تنفسی، نای، نایژگ، نایژه، شکل آناتومی نای و بخش مبادلات گازهای ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت سوم)، گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

رسیدیم به نکات گفتار دو فصل تنفس. این فصل و این گفتار مشخصن باید بگم خیلی نکات حفظی داره و اتفاقا نم ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 29 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (قسمت سوم)، گفت ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت پنجم)،	گفتار 2: تهویۀ ششی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 30 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

ادامۀ گفتار 2 رو میخوایم بریم از فصل سه سال دهم، تکمیل کنیم تست هارو، دوباره اون نمودار حجم های تنفس ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت ششم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

بریم سراغ نکات گفتار 3 از فصل تنفس، این جک و جونورها سراغ سیستم های تنفسی شون، از هیدرو، تک سلولی ها ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هفتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

تست هارو میخوایم بترکونیم توی کجا، فصل سه سال دهم، تنفس، گفتار 3. میخوایم بریم سراغ انواع سیستم های ...
فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی (قسمت هشتم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 33 - فصل سوم زیست دهم: تبادلات گاز ...

ادامۀ تست های تنفس، گفتار 3 و همچنین میخوایم سراغ تست های ترکیبی، جانوران و مختلف رو باهم ترکیب می ک ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار 1: قلب (قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم وارد نکات قلب بشیم، نکات قلب بچه ها بسیار زیاده، ما تو این فیلم قصدمون اینه، توضیح کاملاً بی ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار 1: قلب (قسمت دوم)

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

ادامۀ گفتار 1 فصل چهار، نکات مربوط به قلب، نکات رو فعلاً میخوایم بگیم، بافت قلبی، آندوکارد، میوکارد، ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار 1: قلب (قسمت سوم)

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم بریم سراغ قلب و شروع گفتار 1 رو با چند تا تست خیلی قوی شروع میکنیم و استثنائاً توی کارگاه تس ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار 1: قلب (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

آقا چه فصلیه، چه گفتاریه، گردش مواد در بدن، فصل چهار سال دهم. مطالب مربوط به قلب، خیلی مطالب جون دار ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)، گفتار 1: قلب (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

ادامۀ تست های گفتار 1 فصل 4، میشه بحث های مربوط به قلب، تست ها واقعاً ترکیبی از همۀ مباحث قلبه، یعنی ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)، گفتار 1: قلب (قسمت ششم)

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

آقا میخوایم بریم قلب رو تموم کنیم تست هاشو، انتهای تست های گفتار 1، دیگه واقعاً عصارۀ قلب رو میخوایم ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

وارد نکات گفتار 2 میشیم، مقایسۀ سرخرگ، سیاهرگ و همچنین نکات مربوط به مویرگ ها، خوب ببینید نکات بسیار ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار 2: رگ ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

ادامۀ نکات گفتار2، فصل چهار. میرسیم به بحث جریان مواد توی مویرگ ها که خوب به 3 تا روش انتشار و درون ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار 2: رگ (قسمت سوم)

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

آقا تست های فصل چهار سال دهم، گفتار2 رو میخوایم بریم، رگ. سعی میکنیم تو این فیلم چندتا تست خیلی چالش ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار 2: رگ (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم ادامۀ تست های کارگاه تست رو تو فصل 4 سال دهم، گفتار 2، رگ ها بریم جلو. خیلی تو این فیلم میخو ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

گفتار 3، خون. نکاتش رو میخوایم باهم تورق کنیم، تورق که چه عرض کنم، بشکافیم، تا مغز استخون میخوایم پی ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: خون (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم بریم سراغ فصل چهار سال دهم، گردش مواد، گفتار3 میشه، خون و خیلی هم واقعاً جنگی، میریم سراغ بح ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار 3: خون (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

میخوایم بریم سراغ کارگاه تستمون توی فصل چهار سال دهم گفتار سوم در مورد سلولهای خونی باز ببینید بعضی ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

گفتار 4، تنوع گردش مواد در جانداران از اسفند شروع می کنیم به هیدرو عروس دریایی می پردازیم، وارد کرم ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم) گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت د

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

کارگاه نکته یکی تست از تتمنه سیستم رگو مگ این حرفا مونده اونم حل میکنیم بعد میریم تو دله جک جونورا گ ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت دوم)  ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

 فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت سوم)اد ...
فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن (قسمت هجدهم)، مباحث ترکیبی فصل چهارم

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد ...

تهِ کارگاه تست فصل چهار رسیدیم، تست ترکیبی میخواد بشه، همۀ فصل دیگه، همۀ فصل با همۀ کتاب های 10، 11 ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

وارد فصل پنج میخوایم بشیم، گفتار 1: کلیه ها و هموستازی رو میخوایم بررسی کنیم، اصلاً هم ایستایی چیست، ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

میخوایم بریم سراغ کارگاه تست فصل کلیه و مجاری ادراری با بررسی فیزیولوژی یا ساختمان نفرون شروع می کنی ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت اول)فرایند تشکیل ادرار، تراوشح، بازجذب، ترشح، نکاتش، کی ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت دوم)میخوایم ادامۀ تست های مربوط به فیزیولوژی نفرون رو ب ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت سوم)تست های گفتار 1 رو تموم می کنیم، وارد تست های گفتار ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت چهارم)برای تسلط بیشتر روی گفتار 2، فصل کلیه و مجاری ادر ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت پنجم)میخوایم ادامۀ تست های مربوط به گفتار 2 رو حل کنیم ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (قسمت ششم)تست های گفتار 2، فصل کلیه و مجاری ادراری، تست های گ ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران(قسمت اول)گفتار 3، نکات مربوط به تنظیم اسمزی جانداران، از ...
فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمز ...

گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران (قسمت دوم)گفتار3، فصل کلیه و مجاری ادراری، میخوایم بریم ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)، گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت پنجم)

کارگاه تست، فصل دو، گفتار 1، خیلی در مورد روش های جابجایی مواد و بافت پوششی و پیوندی، تست های قشنگی رو میخوایم باهمدیگه حل کنیم. با ما همراه باشید.