فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 21 - فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران (قسمت اول)

میخوایم بیایم گوارش در جانوران مختلف رو بررسی کنیم، از عدم گوارش در کرم کدو بررسی می کنیم، میایم بحث واکوئل گوارشی در پارامسی بررسی می کنیم، نکات اون رو میگیم و بعد از اون وارد بحثی میشیم به نام کیسه یا حفرۀ گوارشی که در کیسه تنانی مثل هید در مرجانیان دیدیمش، بعد از اون میایم نکات لولۀ گوارش، سلوم در ملخ، در کرم خاکی و در پرنده، در انتها میریم وارد بحث گوارش نشخوارکننده ها میشیم، با ما همراه باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم