صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم ها : 62
فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
دانش آموزان محترم رشته تجربی، با این جلسه، مجموعه سوم از دوره های صفر تا صد زیست آلاء یعنی زیست دوازدهم شروع میشه. در این جلسه بح...
فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز بحث قبلیمون رو ادامه میدیم، آزمایش های آقای اسوالد ایوری و همکارانش رو با هم بررسی می کنیم و ساختار نوکلئیک اسید و نوکلئوتی...
فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز بحث قبلی رو ادامه میدیم، ساختار نوکلئوتید به صورت اون شکلی که کتاب داره، اون شکل رو با هم تحلیل میکنیم، پیوند فسفو دی استر ...
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز گفتار یک رو تموم می کنیم، تحقیقات آقای چارگف، ویلکینز، فرانکلین، واتسون و کریک رو کامل براتون توضیح میدم و یک جمع بندی می ک...
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز گفتار 2 رو شروع می کنیم باهمدیگه، طرح هایی که برای همانندسازی پیشنهاد شده رو کامل باهم بررسی می کنیم، آزمایش آقای مِزِلسون ...
فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز بحثمون رو ادامه میدیم، بحث عوامل مؤثر در همانندسازی و نکات مقدماتی دربارۀ بحث همانندسازی رو کامل خدمتتون میگم. دوره‌های مر...
فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت سوم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز گفتار 2 رو تموم می کنیم، بحث های همانندسازی رو کامل دیگه براتون با تمام نکاتش خدمتتون میگم، تفاوت همانندسازی رو در یوکاریوت...
فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز گفتار سه روز با هم شروع میکنیم، ساختار آمینواسیدها رو با هم بررسی می کنیم، صحبت می کنیم دربارۀ پیوند پپتیدی و نکات مقدماتی ...
فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت نهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت نهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
  امروز در رابطه با بحث سطوح با هم صحبت می کنیم، میدونید که ساختار پروتئین ها رو در چهار سطح بررسی می کنیم. امروز مفصل در رابطه ب...
فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز بحثمون رو ادامه میدیم، بحث نقش پروتئین هارو باهم داریم، بحث مقدماتی آنزیم هارو خدمتتون میگم، جلسۀ خوبی هست امروز. دوره‌های...
فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز گفتار 3، تموم میشه و در مجموع فصل اول زیست دوازدهمِ تون، امروز تموم میشه، بحث ساختار آنزیم رو باهم داریم و بحث عوامل مؤثر ب...
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز بچه ها تو این کلیپمقایسه فرایند رونویسی و همانند سازی مفصل، پای تخته رو باهم خواهیم داشت که حتماً حتماً جزوشو باید برای خود...
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز متن خوانیمونو شروع می کنیم، فصلمون رو صحبتش رو می کنیم، وارد گفتار 1 می شیم، نکات مقدماتی بحث رو امروز مفصل خدمتتون می گم....
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز بحث رونویسی رو ادامه میدیدم و یه سری نکات مهم و کلی از بحث رونویسی خدمتتون میگم و اینکه RNA، نقش مولکول میانجی ما بود، کامل...
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز بحث آنزیم RNA پلیمراز، انواعش، دسته بندیش، نکاتش، مباحثی که پیرامونش هست رو مفصل خدمتتون میگم و بحث مراحل رونویسی رو هم شرو...
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
امروز بحث رونویسیمونو ادامه میدیم، مراحل رونویسی رو مفصل باهم بررسی می کنیم، یه جونم به این تختۀ درجه یک باهم داریم که بحث پیونده...
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/25| آلاء
امروز اون ترتیب بندی که بهتون گفته بودم تو بحث فرایند رونویسی بحث ترتیب اینکه کدوم اول میشکنه، بعد کدوم تشکیل میشه، جلسۀ قبلی بهت...
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/26| آلاء
امروز تحلیل شکل مراحل رونویسی رو باهم داریم، تحلیل شکلی که مربوط به اون بحثی است که کتاب بهش میپردازه که در هر ژن، یک رشته الگوی ...
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/27| آلاء
امروز گفتار 1 فصل دو تموم میشه، بحث تغییرات RNA، بحث اینترون و اگزون رو با تمام نکاتش خدمتتون میگم. دوره‌های مرتبط: کارگاه تست زی...
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/1| آلاء
در این جلسه نکات مقدماتی مبحث پروتئین سازی و همچنین نکاتی از کدون و RNA به شما خواهم گفت. 1) علوم تجربی, دوازدهم, زیست شناسی, فصل...
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/1| آلاء
امروز بحث پروتئین سازی رو باهم ادامه میدیم، با ساختار TRNA آشنا میشیم و این تو این جلسه شکل TRNA که تو کتاب هست رو کامل باهم تحلی...
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/1| آلاء
امروز بحث TRNA رو ادامه میدیم با تموم نکاتش و بحث ساختار ریبوزوم رو اونم با تموم نکاتش این جلسه خدمتتون می گم. 1) علوم تجربی, دوا...
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/4| آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم) کامل برسی میکن امروز بحث بسیار مهم فراید ترجم...
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سیزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سیزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم) کامل برسی میکن امروز بحث بسیار مهم فراید ترجم...
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم) امروز فراید ترجممون تمومم میشه آخرین مرحله فرای...
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم) امروز بحث گزارهای استنباطی داریم از مفاهیم پرو...
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
امروز آخرین جلسۀ گزارۀ استنباطی رو باهمدیگه داریم ولی شما حتماً بچه ها برای خودتون تو خونه یا کتابخونه روی این مباحث استنباطی بیش...
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت نهم)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/10| آلاء
امروز یه مقایسۀ درجه یک میریم از فرایند همانند سازی و رونویسی و ترجمه، یعنی این سه تا فرایند رو پای تخته تو یه دونه جونم به این ت...
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دهم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/10| آلاء
امروز گفتار 2 فصل دو تموم میشه، امروز بحثی که خدمتتون داریم، سرنوشت پروتئین هارو خدمتتون میگم و بعد بحث هم زمانیه رونویسی و ترجمه...
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار3: تنظیم بیان ژن (قسمت اول)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار3: تنظیم بیان ژن (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
امروز شروع میکنیم بحث زیبای تنظیم بیان ژن و گفتار 3 و نکات مقدماتی بحث تنظیم بیان ژن  رو امروز خدمتتون میگم . 1) علوم تجربی, دواز...
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
امروز بحث تنظیم بیان ژن ادامه میدیم  تنظیم بیان ژن از نوع منفی  در پروکاریتور امروز مفصل برسی میکنیم داستان لاکتوزی که دارین اوپر...
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
امروز بحث تنظیم بیان ژن ادامه میدیم  تنظیم بیان ژن از نوع مثبت رو در پروکاریتور امروز مفصل باهم صحبت میکنیم داستان مالتوز و تمام ...
فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم و یکم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم و یکم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
امروز مفصل بحث لاکتوز اون تنظیم بیان ژن برای لاکتوز و مالتوز برای ارشیکای مفصل باهم مقاسه میکنیم . 1) علوم تجربی, دوازدهم, زیست ش...
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیست و دوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیست و دوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/22| آلاء
امروز گفتار 3 رو تموم می کنیم، در مجموع فصل دو رو امروز تموم می کنیم. بحث هایی که خدمتتون می گم تنظیم بیان ژن در یاختۀ یوکاریوت ر...
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/22| آلاء
امروز فصل سوم رو باهم شروع میکنیم گفتار یک مباحث مقدماتی داستان ژنتیک رو این جلسه خدمتتون میگم . دوره‌های مرتبط: کارگاه تست زیس...
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/22| آلاء
امروز بحث ژنتیکمونو ادامه میدیم بحث گروه خونی براتون اروم اروم باز میکنم و تو بحث گروه خونی میریم سراغهrh و اینکه چجوری میشه که ی...
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
امروز بحث ژنتیکمونو ادامه میدیم اینکه ژنتیک چیه فنوتیک چیه گروه خونی از بعد rh اینکه منفی یا مثبت همه اینها رو باهم کامل برسی میک...
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
امروز بحث گروه خونیه a-b-o با تمام نکاتش به همراه رابطه بارزیت ناقص رو خدمتتون میگم امروز گفتار یک تمومم میشه . دوره‌های مرتبط:...
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت اول)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
امروز استارت میزنیم گفتار دو رو انواع صفات رو خدمتتون میگم صفت مستقل از جنس صفات اتوزومی وصفت وابسته به جنس و نکات مقدماتی این بح...
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/26| آلاء
امروز بحث صفات مستقل از جنس رو ادامه میدیم و بحث صفات وابسته به ایکس رو باهم باز میکنیم صحبت میکنیم نکات خوبی این جلسه خدمتتون می...
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هفتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هفتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/27| آلاء
امروز بحث صفات وابسته به ایکس بحث هموفیلی مفصل باهم صحبت میکنیم . صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال ...
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هشتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هشتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/28| آلاء
امروز بحث صفات رو حالا دسته بندیش رو از نگاه پیوسته بودن، گسسته بودن، تک جایگاهی چند جایگاهی و میریم سراغ بیماری فنیل کتونوری کام...
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت نهم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت نهم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/29| آلاء
امروز فصل سوم کتاب شما تموم میشه، امروز یک بحث مفصلی داریم از تکنیک 7 شاخه. صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1...
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت اول)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت اول)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/2| آلاء
امروز فصل چهارم رو باهم شروع میکنیم موضوع مهم تغییر در اطلاعات وراثتی یا همون بحث جهش. صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی ...
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/5| آلاء
امروز گفتار یک فصل چهارو باهم ادامه میدیم بحث جهش رو خدمتتون میگم و میریم سراغ حتی پیامدهای جهش و یه سری نکات خدمتتون میگم واژه ژ...
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/6| آلاء
امروز بحث پیامدهای جهش رو کامل باهم ادامه میدیم میریم سراغ بحث علت جهش که اصلا چرا جهش رخ میده که اونهم با تمام نکات خدمتتون میگم...
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهارم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهارم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/7| آلاء
امروز بحث انواع جهش رو باهم شروع میکنیم، جهش بزرگ، جهش کوچیک، بعدش میریم سراغ جهش جانشینی و انواع جهش جانشینی که حالا از نوع دگرم...
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پنجم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پنجم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/9| آلاء
امروز بحث جهش های کوچک رو ادامه میدیم، میریم سراغ جهش حذفی و جهش اضافه. صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398)...
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت ششم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت ششم)

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت ششم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/10| آلاء
امروز بحث جهش های کوچک رو باهم ادامه میدیم، یه تخته براتون مینویسم که مقایسه میکنیم این انواع جهش های کوچیک، یعنی همون جهش حذفی، ...
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/11| آلاء
امروز میریم سراغ جهش های بزرگ که خودش دو دستس ناهنجاری عددی و ناهنجاری ساختاری که نا هنجاری ساختاری خودش چهار مدله که اونم براتون...
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هشتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هشتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
امروز ی تخته داریم که جهشهای بزرگ باهم مقایسه میکنیم  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری فیلم ...
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت نهم)

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/13| آلاء
امروز ی تخته داریم دوباره مقایسه میکنیم گزارهای امبساتی و تحلیلی برای بحث چهار نوع نا هنجاری ساختاری که اینارو باهم مقایسه میکنیم...
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دهم)

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/14| آلاء
امروز گفتار یک فصل چهار باهم دیگه میبندیم ابتدای کلیپمون چنتا از گزارهای انبساطی باهم برسی میکنیم و بعد رو ی تخته کل گفتارو باهم ...
فیلم جلسه 54 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت یازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت یازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/17| آلاء
امروز گفتار دو فصل چهار رو باهم شروع میکنیم، نکات مقدماتی بحث رو خدمتتون میگم، بحثمون تغییر در جمعیت هست که میخوایم بررسی کنیم و ...
فیلم جلسه 55 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 55 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/18| آلاء
امروز بحثمون رو ادامه میدیم، خزانۀ ژن رو براتون تعریف می کنم و بحث تعادل در جمعیت رو نکات ابتداییش رو  خدمتتون میگم. صفر تا صد زی...
فیلم جلسه 56 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سیزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 56 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سیزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/19| آلاء
امروز بحثمون رو ادامه میدیم، بحث تعادل در جمعیت رو داریم، امروز مفصلاً به عامل اولش که جهش هست، می پردازیم. صفر تا صد زیست شناسی ...
فیلم جلسه 57 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهاردهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 57 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهاردهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/23| آلاء
امروز بحث رانش و شارش با تمام نکاتش خدمتتون میگم. صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری فیلم جلسه...
فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/24| آلاء
امروز بحثمون رو ادامه میدیم، آمیزش غیر تصادفی، انتخاب طبیعی رو خدمتتون میگم و بعد بحث تداوم گوناگونی رو باهم شروع میکنیم، بحث گون...
فیلم جلسه 59 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 59 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/25| آلاء
امروز گفتار 2 فصل چهار رو تموم میکنیم، ملاک هایی که بتونیم تشخیص بدیم چه کراسینگ اُوری اثر گذار است، این جلسه خدمتتون میگم و بحث ...
فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/26| آلاء
امروز گفتار 3 فصل چهارم رو باهم شروع میکنیم، یه مرور میکنیم بحث تعریف گونه رو و میریم سراغ اندام های ساختارهای  همولوگ و آنالوگ. ...
فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هجدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هجدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/27| آلاء
امروز بحثمون رو ادامه میدیم، ساختارهای وستجیال رو کامل خدمتتون میگم، بعد میریم سراغ مطالعۀ مولکولی، نکاتش رو باهم بررسی میکنیم و ...
فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/28| آلاء
امروز بحث گونه زایی دگر میهنی و هم میهنی رو کامل با تموم نکاتش باهم بررسی میکنیم، امروز ترم اول دوازدهم بسته میشه. صفر تا صد زیست...